zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Weszło w życie

1. 30 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 578). Ponadto rozporządzenie umożliwia zwrot podatku osobom należącym do personelu, o którym mowa powyżej, z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.
Link

Projekty

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług od dokonywanych na terytorium kraju zakupów na użytek służbowy przez Grupę Integracyjną NATO, dyslokowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Projekt wprowadza również możliwość dokonywania zwrotu podatku osobom upoważnionym należącym do personelu Grupy Integracyjnej NATO i osobom uprawnionym należącym do personelu Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

Stan: 31.03.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Wejdzie w życie

1. 18 kwietnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w obszarach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, dotyczących w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług, czy uszczupleń w podatku akcyzowym oraz stwierdzone inne istotne naruszenia przepisów szczególnych wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia w życie przepisów prawa odnoszących się do monitorowania przewozu towarów na i przez terytorium Polski.
Link

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 9 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie zakłada się doprecyzowanie, iż przy:

  • produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje;
  • produkcji na terytorium kraju oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Stan: 05.04.2017 r. – Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

 

Cykl śniadań podatkowych

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Omówienie obowiązków wynikających z wchodzących w życie przepisów

Zarejestruj się na spotkanie

Podatki dochodowe

Projekty

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Obecnie indywidualne dane podatkowe dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie są publicznie dostępne. Powoduje to, iż obywatele nie mają informacji o działalności podatników, w tym o efektach, również podatkowych, takiej działalności.

Istotną wartością dla państwa jest także społeczna odpowiedzialność biznesu, jako „korporacyjnego obywatela”. Aby wzmocnić tę wartość i świadomość biznesu w zakresie jego odpowiedzialności społecznej, konieczne jest publikowanie określonych danych podatkowych. Udostępnienie ich opinii publicznej umożliwi społeczną kontrolę nad zachowaniem podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz ułatwi pracę organizacjom pozarządowym typu „watch dog”, które zyskają dostęp do danych i materiały do analiz. Rozwiązanie to podyktowane jest troską o interes społeczny i gospodarczy państwa.

Stan: 10.04.2017 r. – Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz CIT-TP.

Stan: 31.03.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku

Kontrola form i warunków zatrudnienia

Zarejestruj się

Pozostałe

Weszło w życie

1. 4 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.
Link

 

Projekty

1. Projekt ustawy z 21 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 05.04.2017 r. – Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o uchwale Senatu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 10 marca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania

W projektowanym rozporządzeniu zostały wskazane towary, które będą objęte systemem monitorowania drogowego, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14, celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Stan: 29.03.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

Ceny Transferowe

Zmiana przepisów Country-by-Country Reporting w Polsce

Ustawa o wymianie informacji podatkowych wchodzi w życie 4 kwietnia

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?