zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Projekty

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Obniżenie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, ma na celu zahamowanie spadku obrotów realizowanych przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE. Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 500), które określało minimalną kwotę łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT w wysokości 300 zł. W związku z sygnalizowanym negatywnym wpływem podwyższenia z dniem 1 czerwca 2016 r. łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, na obroty realizowane przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE, proponuje się powrót do poprzedniego limitu, tj. do 200 zł.

Stan: 21.04.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

 

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w obszarach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, dotyczących w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług, czy uszczupleń w podatku akcyzowym oraz stwierdzone inne istotne naruszenia przepisów szczególnych wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia w życie przepisów prawa odnoszących się do monitorowania przewozu towarów na i przez terytorium Polski.

Link

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 9 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie zakłada się doprecyzowanie, iż przy:

  • produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje;
  • produkcji na terytorium kraju oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Stan: 11.04.2017 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

Alert podatkowy

Pakiet przewozowy

Wejście w życie nowych regulacji

Czytaj alert

Podatki dochodowe

Projekty

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Obecnie indywidualne dane podatkowe dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie są publicznie dostępne. Powoduje to, iż obywatele nie mają informacji o działalności podatników, w tym o efektach, również podatkowych, takiej działalności.

Istotną wartością dla państwa jest także społeczna odpowiedzialność biznesu, jako „korporacyjnego obywatela”. Aby wzmocnić tę wartość i świadomość biznesu w zakresie jego odpowiedzialności społecznej, konieczne jest publikowanie określonych danych podatkowych. Udostępnienie ich opinii publicznej umożliwi społeczną kontrolę nad zachowaniem podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz ułatwi pracę organizacjom pozarządowym typu „watch dog”, które zyskają dostęp do danych i materiały do analiz. Rozwiązanie to podyktowane jest troską o interes społeczny i gospodarczy państwa.

Stan: 24.04.2017 r. – Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

2. Projekt ustawy z 14 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 10.04.2017 r. – Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów i innych świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, przez osoby fizyczne wyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych w celu odbycia części studiów wyższych, studiów doktoranckich, staży naukowych albo wzięcia udziału w innych formach kształcenia, prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan: 21.04.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku

Kontrola form i warunków zatrudnienia

Zarejestruj się

Pozostałe

Weszło w życie

1. 12 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Rozporządzenie określa rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z praktyką, poprzez wskazanie m.in. jednostek organizacyjnych resortu finansów, w których zatrudnienie przez określony czas daje prawo do potraktowania na równi z praktyką zawodową.

Link

2. 14 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia

Do rozporządzenia, co do zasady zostały przeniesione regulacje prawne zawarte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o KAS i ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, nowelizującą ustawę o podatku akcyzowym. Zmiany polegają na dostosowaniu rozporządzenia do nomenklatury wynikającej z ustawy o KAS. Delegacja ustawowa dotyczy wykonywania czynności urzędowego sprawdzenia, o których mowa w dziale V rozdział 4 ustawy o KAS. Zmiany koncentrują się na zmodyfikowaniu organu przeprowadzającego urzędowe sprawdzenie, którym jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, a nie jak dotychczas naczelnik urzędu celnego.

Link

3. 18 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

Rozporządzenie zostało opracowane w związku z wejściem w życie ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

W rozporządzeniu zostały określone:

1) sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i skuteczności wykonywanych czynności;

2) wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli przewozu towarów, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego dokumentowania czynności kontroli oraz jednolitości stosowanej dokumentacji.

W załącznikach do rozporządzenia określone zostały wzory protokołu z kontroli, protokołu pobrania próbki towaru, pokwitowania zatrzymania środka transportu oraz towaru, pokwitowania pobrania kaucji w formie gotówkowej i potwierdzenia usunięcia zamknięć urzędowych.

Link

4. 18 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń

W rozporządzeniu wskazane zostały sposoby dokonywania i wysyłania zgłoszenia przewozu towarów do rejestru zgłoszeń oraz uzupełnienia i aktualizacji takiego zgłoszenia. Osoba dokonująca zgłoszenia przewozu towaru, jego uzupełnienia i aktualizacji w imieniu odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego i przewoźnika każdorazowo dokonując tych czynności będzie oświadczać, że działa w jego imieniu i na jego rzecz. Po dokonaniu zgłoszenia zgłaszający otrzymywać będzie numer referencyjny oraz klucze zabezpieczające dostęp do zgłoszenia, które następnie przekazywać będzie, w zależności od sytuacji, odpowiednio przewoźnikowi lub podmiotowi odbierającemu. W rozporządzeniu wskazany został również tryb postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru. W takim przypadku zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji można będzie dokonać poprzez przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej dokumentu zastępującego zgłoszenie, zawierającego wymagane dane. Po przesłaniu ww. dokumentu odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik otrzymywać będzie potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z potwierdzeniem niedostępności rejestru zgłoszeń.

Link

Wejdzie w życie

1. 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. W rozporządzeniu tym minister właściwy do spraw finansów publicznych określił zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. W rozporządzeniu wprowadza się zmiany mające na celu rozszerzenie zakresu korzystania z portalu podatkowego o zgłoszenia aktualizacyjne i wnioski, o których mowa w ustawie z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 21 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 11.04.2017 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

2. Komisyjny projekt ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Stan: 20.04.2017 r. – Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
Link

3. Projekt ustawy z 20 marca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Podstawowym celem wydania nowelizacji ustawy jest dostosowanie wysokości obciążeń finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy do ich możliwości finansowych. Wysokość świadczeń wypłacanych w ramach ubezpieczeń społecznych opiera się bowiem na zasadzie, w myśl której wartość świadczenia jest pochodną wysokości odprowadzonych składek.

Stan: 14.04.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 marca 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

Zmiana wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier oraz załączników do deklaracji związana jest z rozszerzeniem zakresu dopuszczalnej działalności w zakresie gier hazardowych, m.in. poprzez dopuszczenie urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach oraz wprowadzenie możliwości oferowania gier liczbowych i loterii pieniężnych przez sieć Internet, a także dopuszczenie urządzania innych gier hazardowych przez sieć Internet, które zostały objęte monopolem państwa.

Stan: 20.04.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 kwietnia 2017 r.
Link

 

Ceny Transferowe

Zmiana przepisów Country-by-Country Reporting w Polsce

Ustawa o wymianie informacji podatkowych wchodzi w życie 4 kwietnia

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?