zmiany w podatkach maj 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym

Lipiec 2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

VAT

Weszło w życie

1.   27 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Rozporządzenie wprowadza zmiany do § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, polegające na zastąpieniu obecnej procedury składu celnego procedurą składowania celnego. Przepisy przejściowe dopuszczać będą zastosowanie stawki 0% dla towarów objętych procedurą o starej nazwie.
Link

2.   1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Rozporządzenie określa sposób przesyłania ksiąg podatkowych i ich części, a także dowodów księgowych w formie elektronicznej.
Link

Wejdzie w życie

3.   1 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zapobiegających występowaniu oszustw w VAT w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi, a także ograniczenie ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych oraz na dochody budżetu Państwa. Rozwiązania dotyczą uszczelnienia systemu poboru VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw oraz uszczelnienia procesu koncesjonowania obrotu paliwami w wymiarze międzynarodowym.

Uwaga: art. 1 pkt 3 w zakresie art. 30a ust. 2b wszedł w życie 19 lipca 2016 r.
Link

4.   9 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Minister Finansów postanowił uchylić rozporządzenie z 26 października 2005 r. ze względu na znikome zastosowanie przez podatników, którzy zamiast tego korzystają z instytucji opisanej w art. 33a ustawy o VAT tj. rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji.
Link

5.   1 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Rozporządzenie wydaje się w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) w zakresie zmiany zasad deklarowania i zapłaty podatku od towarów i usług od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zgodnie z którymi dokonujący ww. nabyć będzie obowiązany do dziennych wpłat podatku od towarów i usług oraz składania deklaracji za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych.
Link

Projekty

6.   Ustawa z 22 lipca 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

Projekt dotyczy określenia zasad centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządowych.

Stan: 22.07.2016 r. – Przekazana do prac w Senacie

Ustawa przewiduje swoje wejście w życie 1 września 2016 r.

Link (druk senacki nr 260)

7.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 6 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Celem rozporządzenia jest włączenie deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) do wykazu deklaracji i podań, które mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Stan: 20.07.2016 r. – konsultacje publiczne

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 sierpnia 2016 r.
Link

8.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmiany zasad rozliczania i zapłaty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne. Zgodnie ze zmianami ustawowymi podatnik dokonujący ww. nabyć będzie obowiązany do dziennych wpłat podatku od towarów i usług oraz składania deklaracji VAT-14 za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych. Jeżeli wewnątrzwspólnotowe nabycie ww. towarów będzie odbywało się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy obowiązek składania deklaracji oraz pobrania i wpłacenia podatku do organów celnych będzie spoczywał na płatniku. Deklaracja VAT-14 będzie składana do naczelnika urzędu celnego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Powyższe nie zwalnia podatnika od rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8. Jednakże powstaje konieczność zmniejszenia podatku należnego o kwoty rozliczone w organach celnych, a w konsekwencji konieczność zmiany wzorów ww. deklaracji.

Stan: 25.07.2016 r. – skierowany do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 sierpnia 2016 r.
Link

Akcyza i cło

Wejdzie w życie

1.   30 lipca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Rozporządzenie to zmienia zasady skażania alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zmiana polega na przyporządkowaniu do poszczególnych branż konkretnych środków skażających, którymi skażany będzie alkohol etylowy zużywany przy produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, z zastosowaniem zasad metodyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przyjęte rozwiązanie ma na celu ograniczenie działalności grup przestępczych w nielegalnym obrocie alkoholem etylowym.
Link

2.   3 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Rozporządzenie uwzględnia rozwiązania prawne zawarte w Porozumieniu celnym oraz Porozumieniu podatkowym, będące przepisami wykonawczymi do Umowy USA-SOFA, oraz w Umowie w sprawie Brygady i Umowy w sprawie 3NSB. Dodatkowo mając na uwadze, że zwolnienia podatkowe wynikające z przedmiotowych umów obowiązują od dnia ich podpisania, a w przypadku Umowy w sprawie 3NSB w określonym zakresie także od dnia aktywowania tej jednostki, w projektowanym rozporządzeniu przewidziano także przepisy przejściowe umożliwiające realizację zwolnień od akcyzy także za okres, w którym nie obowiązywały jeszcze projektowane obecnie przepisy wykonawcze.
Link

Projekty

3.   Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa dotyczy dostosowania Prawa celnego do Unijnego Kodeksu Celnego, którego niektóre przepisy są stosowane od 1 maja 2016 r.

Stan: 26.07.2016 r. – ustawa została podpisana przez Prezydenta
Ustawa wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia.
Link

4.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 31 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę do rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia zwalnia się od podatku import towarów objętych procedurą tranzytu, składu celnego, przetwarzania pod kontrolą celną, w rozumieniu przepisów celnych. W związku z tym, że dotychczasowa procedura składu celnego zostanie zastąpiona procedurą składowania celnego, zaś procedura przetwarzania pod kontrolą celną ulegnie likwidacji, projektowane rozporządzenie w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia wprowadza zmianę polegającą na wykreśleniu procedury przetwarzania pod kontrolą celną zastąpieniu procedury składu celnego procedurą składowania celnego.

Stan: 13.07.2016 r. – skierowany do podpisu Ministra
Projekt przewiduje wejście rozporządzenia w życie 14 dni po ogłoszeniu.
Link

5.   Rządowy projekt ustawy z 16 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Projektowane przepisy przewidują całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy Prawo energetyczne, przepisu przewidującego zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych.

Stan: 28.07.2016 r. – Komitet Stały Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 października 2016 r.
Link

6.   Projekt ustawy z 20 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31a polega na połączeniu pkt. 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stan: 14.07.2016 r. – Komitet do Spraw Europejskich
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

7.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 7 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

1 maja 2016 r. dotychczasowa procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych została zlikwidowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, natomiast procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń zostanie zastąpiona procedurą uszlachetniania czynnego. W konsekwencji § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1656) przestał mieć zastosowanie.

Stan: 15.07.2016 r. – konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

8.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 17 czerwca 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Na skutek zmiany brzmienia art. 98 ust. 2 ustawy Prawo celne, utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Tym samym koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, regulującego kompleksowo całość zagadnień z tego zakresu. W niniejszym rozporządzeniu część regulacji została przeniesiona wprost z dotychczas obowiązującego rozporządzenia, część zaś została dostosowana lub uzupełniona w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo celne. Najwięcej zmian w stosunku do przepisów obowiązujących dotychczas wynika z rezygnacji z papierowej postaci zgłoszenia INTRASTAT. Zgodnie z postanowieniami art. 97 pkt 1 ustawy Prawo celne zgłoszenie INTRASTAT i korekta zgłoszenia INTRASTAT jest dokonywane w postaci elektronicznej. Tym samym konieczną stała się zmiana przepisów rozporządzenia w taki sposób, by regulowały one zasady dokonywania zgłoszeń elektronicznych. Zrezygnowano również z określonych w obecnie obowiązujących przepisach wzorów deklaracji, gdyż w ramach komunikacji elektronicznej przewiduje się wyłącznie obsługę komunikatów XML.

Stan: 12.07.2016 r. – skierowany do konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem §13 pkt 22, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Link

9.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Zmiana rozporządzenia polega na zmianie wzoru deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, ponieważ obecna deklaracja importowa zawiera nazewnictwo, które od 1 maja 2016 r. nie występuje w przepisach celnych. Dodatkowo proponuje się modyfikację w objaśnieniach do deklaracji w kwestii wysokości stawek podatku VAT i odesłanie w tym zakresie do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan: 07.07.2016 r. – skierowany do konsultacji publicznych
Projekt nie przewiduje jeszcze daty wejścia w życie.
Link

10.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu wojskowego

W projekcie zawarto szczegółowe regulacje dotyczące kwestii wprowadzenia na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez tego ministra, mając na uwadze prawidłową realizację obrotu towarowego oraz ułatwienie formalności celnych.

Stan: 21.07.2016 r. – uzgodnienia
Projekt nie przewiduje jeszcze daty wejścia w życie.
Link

11.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 7 czerwca 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

Z uwagi na uregulowanie szeregu kwestii dotyczących odraczania terminu płatności należności celnych bezpośrednio w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny, rozporządzenie to będzie regulowało warunki i tryb postępowania przy udzieleniu pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych w formach określonych w art. 110 Unijnego Kodeksu Celnego w znacznie mniejszym zakresie niż obecnie.

Stan: 06.07.2016 r. – uzgodnienia
Projekt nie przewiduje jeszcze daty wejścia w życie.
Link

12.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 16 marca 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru

Celem rozporządzenia jest uregulowanie kwestii wymogów, jakie powinno spełniać niepreferencyjne świadectwo pochodzenia i wniosek o jego wystawienie oraz sposobu i trybu jego wystawienia. Konieczność unormowania tej kwestii w prawie krajowym została spowodowana zmianą regulacji unijnych, związanych z szeroko rozumianą reformą unijnego prawa celnego. Do tej pory materia objęta projektem rozporządzenia nie była przedmiotem regulacji krajowych, ponieważ kwestie te normowały stosowane bezpośrednio przepisy unijnego prawa celnego.

Stan: 30.06.2016 r. – skierowany do konsultacji publicznych
Projekt przewiduje wejście rozporządzenia w życie z dniem ogłoszenia.
Link

13.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji z art. 19 ust. 1 ustawy – Prawo celne dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, w tym dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dokumentów, które mogą być wykorzystane w charakterze zgłoszenia celnego oraz dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego.

Stan: 14.07.2016 r. - konsultacje publiczne
Projekt przewiduje wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Podatki dochodowe

Projekty

1.   Ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Ustawa wprowadza nową daninę publiczną do polskiego systemu podatkowego, zwaną podatkiem od sprzedaży detalicznej. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm działających w branży handlowej. W ciągu ostatniego dziesięciolecia obserwowana jest bowiem tendencja wypierania z branży małych sklepów, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju handlu wielkopowierzchniowego.

Stan: 22.07.2016 r. – Przekazany do podpisu przez Prezydenta
Ustawa wejdzie w życie 1 września 2016 r.
Link

2.   Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.

Stan: 22.07.2016 r. – skierowany do prac w Senacie
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link (druk senacki nr 255)

Inne

Weszło w życie

1.   15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.
Ustawa przewiduje inne terminy wejścia w życie poniższych artykułów:

1) art. 1 pkt 5, art. 4 i art. 6, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;

2) art. 3 pkt 2 lit. a, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

3) art. 3 pkt 2 lit. b, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Link

2.   1 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa
Określa wzory pełnomocnictwa ogólnego i zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego.Link

3.   16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Ustawa określa warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.
Link

4.   1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Rozszerzono zakres spraw załatwianych z wykorzystaniem portalu podatkowego o możliwość zgłaszania pełnomocnictwa ogólnego, a także zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego. Zmiany wprowadzane w ww. rozporządzeniu skutkują koniecznością dokonania odpowiednich zmian dostosowawczych również w rozporządzeniu w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.
Link

5.   1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Ustawa dotyczy zgodnie z intencją wnioskodawców - wprowadzenia przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach, zmiany definicji instalacji OZE, wprowadzenia nowej definicji hybrydowej instalacji OZE, zmian w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podziału aukcji na koszyki technologiczne.

Uwaga: Poszczególne artykuły ustawy wchodzą życie w innych terminach

1) art. 1 pkt 18 lit. h, pkt 34 lit. c w zakresie zmiany w art. 73 ust. 7, pkt 38 w zakresie zmiany w art. 80 ust. 5, pkt 58 oraz pkt 62 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2016 r.;

2) art. 1 pkt 2 lit. c i d, pkt 3 w zakresie zmiany w art. 4 ust. 3, pkt 17 w zakresie dodania art. 38b, pkt 23 lit. c tiret drugie, trzecie i piąte, pkt 24, pkt 32 lit. c, pkt 34 lit. a, pkt 35 lit. a, pkt 37 lit. a oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

3) art. 1 pkt 34 lit. b w zakresie dodania w art. 73 ust. 3a pkt 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.;

4) art. 1 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Link

6.   1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

Rozporządzenie przewiduje zmianę poprzez wskazanie, że pełnomocnictwo ogólne w formie dokumentu elektronicznego będzie przesyłane za pośrednictwem portalu podatkowego przez mocodawcę, pełnomocnika zawodowego (adwokata, radcę prawnego oraz doradcę podatkowego) oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać (§ 1 ust. 1 lit. a).
Link

Projekty

7.   Projekt ustawy z 4 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 05.06.2016 r. – skierowany do konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

8.   Projekt ustawy z 1 lipca 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Celem projektowanej ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służyć będzie redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Propozycje mają charakter powszechny, będą korzystnie oddziaływać w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Stan: 07.07.2016 r. – skierowany do konsultacji publicznych

Projekt zakłada wejście w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem art. 15, który wchodzi w życie 1 kwietna 2017 r. oraz art. 17, który wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.
Link

Czy ta strona była pomocna?