zmiany w podatkach październik 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 8 listopada 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

VAT

Projekty

1.   Projekt ustawy z 22 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W ustawie o VAT proponuje się m.in. wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów. Natomiast w Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Zmiany w Ordynacji podatkowej związane są z likwidacją możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika rejestrującego podatnika VAT za zaległości powstałe w kolejnych 6 miesiącach.

Stan: 04.11.2016 r. – Skierowano po I czytaniu do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 7., który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Link

2.   Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.

Stan: 03.11.2016 r. – Skierowano po I czytaniu do Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach
Ustawa zakłada swoje wejście w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

3.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 16 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Projekt zakłada, iż organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 § 1b OP, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług.

Stan: 08.11.2016 r. – skierowano do podpisu Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Akcyza i cło

Weszło w życie

1.   8 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje wprowadzenie dodatkowego, sposobu nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe tytoni do palenia i daje możliwość wyboru pomiędzy obecnie obowiązującym sposobem oznaczania ww. opakowań a dodanym w przedmiotowym projekcie.
Link

2.   29 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

W projekcie zawarto szczegółowe regulacje dotyczące kwestii wprowadzenia na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez tego ministra, mając na uwadze prawidłową realizację obrotu towarowego oraz ułatwienie formalności celnych.
Link

Projekty

1.   Projekt ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stan: 03.11.2016 r. – Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 lipca 2017 r.
Link

2.   Projekt ustawy z 5 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Projekt zakłada zmianę ustawy w zakresie zwolnienia od akcyzy dla alkoholu etylowego całkowicie skażonego importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo produkowanego na terytorium kraju. Przewiduje również zmianę ustawy w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego skażonego całkowicie.

Stan: 28.10.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

3.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 17 czerwca 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Na skutek zmiany brzmienia art. 98 ust. 2 ustawy Prawo celne, utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Tym samym koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia, regulującego kompleksowo całość zagadnień z tego zakresu. W niniejszym rozporządzeniu część regulacji została przeniesiona wprost z dotychczas obowiązującego rozporządzenia, część zaś została dostosowana lub uzupełniona w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo celne.

Stan: 08.11.2016 r. – Skierowanie projektu do podpisu Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 13 pkt 22, który ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

4.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 6 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Projekt ma na celu przedłużenie do dnia 31 grudnia 2018 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia (między innymi: piwo, alkohol etylowy skażony, oleje ropy naftowej, gaz ziemny i pozostałe wyroby gazowe, preparaty smarowe, cygara i cygaretki) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

Stan: 03.11.2016 r. – Skierowanie projektu do podpisu Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Wejdzie w życie

1.   19 listopada 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Projekt zawiera propozycję zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Link

Projekty

1.   Poselski projekt ustawy z 31 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem projektu ustawy jest zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych poprzez:

  • objęcie polskich funduszy inwestycyjnych, działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zwolnieniem przedmiotowym - zamiast zwolnienia podmiotowego - obejmującym dochody (przychody) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających,
  • objęcie analogicznym zwolnieniem przedmiotowym zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniających cechy pozwalające uznać je za podmioty równoważne do FIO i SFIO,
  • objęcie przepisami ustawy o podatku dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

Stan: 04.11.2016 r. - Skierowano po I czytaniu do Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście w życie ustawy w życie 30 listopada 2016 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

2.   Projekt ustawy z 19 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proponowane zmiany obejmują preferencje podatkowe dotyczące uprawnienia do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców z jednoczesną likwidacją ograniczeń w jego wysokości.

Stan: 02.11.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Weszło w życie

1.   5 listopada 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Celem wprowadzonych regulacji jest zapewnienie możliwości wymiany informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w zakresie niezbędnym do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych oraz w celu weryfikacji danych własnych obu instytucji. Taki przepływ danych ma pozwolić uspójnić dane dotyczące płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami.
Link

Projekty

1.   Projekt ustawy z 12 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt zakłada, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. - grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r.

Stan: 03.11.2016 r. - Skierowano do sejmowej Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

2.   Poselski projekt ustawy uchylający ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Celem projektu jest uchylenie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa ta nakłada dodatkowe obciążenia podatkowe bezpośrednio na handlowców a pośrednio także na producentów i konsumentów oraz zaburza konkurencję między sprzedawcami detalicznymi o różnej wielkości.

Stan: 03.11.2016 r. - Skierowano do sejmowej Komisji Finansów Publicznych
Link

3.   Poselski projekt ustawy z 31 maja 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt ustawy zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czyli powołanie administracji skonsolidowanej. Krajowa Administracja Skarbowa będzie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Stan: 04.11.2016 r. – Skierowanie projektu do Sejmu po wprowadzeniu senackich poprawek (również do ustawy „Przepisy wprowadzające…”)
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Link

4.   Projekt ustawy z 3 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 07.11.2016 r. – Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

5.   Rządowy projekt ustawy z 26 października 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Projektowane przepisy przewidują całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy Prawo energetyczne, przepisu przewidującego zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych.

Stan: 08.11.2016 r. – Skierowano na posiedzenie Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 1-8 i pkt 10 oraz art. 2-4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Jak nowe regulacje wpłyną na sektor usług finansowych?

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1.   1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.
Link

2.   1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.

Art. 7 wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

 

Czy ta strona była pomocna?