zmiany w podatkach październik 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 18 listopada 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Pobierz plik pdf

VAT

Projekty

1.   Projekt ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W ustawie o VAT proponuje się m.in. wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów. Natomiast w Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Zmiany w Ordynacji podatkowej związane są z likwidacją możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika rejestrującego podatnika VAT za zaległości powstałe w kolejnych 6 miesiącach.

Stan: 16.11.2016 r. –Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu zalecając ich odrzucenie
Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 7., który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Link

2.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 31 października 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku w 2017 r.

Stan: 15.11.2016 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
Link

Warsztaty: Zmiany VAT od 1 stycznia 2017 r.

Cykl praktycznych warsztatów w najwiekszych miastach Polski

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Weszło w życie

1.   1 grudnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Rozporządzenie ma na celu przedłużenie do dnia 31 grudnia 2018 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia (między innymi: piwo, alkohol etylowy skażony, oleje ropy naftowej, gaz ziemny i pozostałe wyroby gazowe, preparaty smarowe, cygara i cygaretki) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.
Link

Projekty

1.   Projekt ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stan: 17.11.2016 r. – Senat przyjął ustawę bez poprawek
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 lipca 2017 r.
Link

2.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Na skutek zmiany brzmienia art. 98 ust. 2 ustawy Prawo celne, utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Tym samym koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia, regulującego kompleksowo całość zagadnień z tego zakresu. W niniejszym rozporządzeniu część regulacji została przeniesiona wprost z dotychczas obowiązującego rozporządzenia, część zaś została dostosowana lub uzupełniona w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo celne.

Stan: 14.11.2016 r. – Skierowanie projektu do podpisu Ministra
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 21 listopada 2016 r.
Link

3.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Zmiana rozporządzenia ma na celu rozszerzenie możliwości stosowania określonych środków skażających służących do skażania alkoholu etylowego w przypadku produkcji krajowej produktów biobójczych na rynek unijny i państw trzecich, w których substancje czynne zostały wpisane do unijnego wykazu zatwierdzonych substancji czynnych. Zakłada również rozszerzenie możliwości stosowania określonych środków skażających do skażania alkoholu etylowego w przypadku produkcji krajowej wyrobów medycznych na rynek unijny i państw trzecich, gdy wyroby te spełniają definicję wyrobu medycznego określoną art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych i nie będą sprzedawane na terytorium kraju, a także uszczelnienie rynku skażonego alkoholu etylowego poprzez zmianę brzmienia przepisu § 4 pkt 9, które zwiększa zakres stosowania skażalnika alkoholu etylowego w pozostałych branżach.

Stan: 15.11.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
Link

4.   Projekt ustawy z 9 listopada 2016 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Projektowana ustawa ma za zadanie chronić legalny handel towarami uznanymi w wyniku przeprowadzonych analiz przez krajowego prawodawcę „za wrażliwe”, ułatwić walkę z „szarą strefą” oraz ograniczyć poziom uszczupleń w kluczowych dla budżetu podatkach, tj. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także zwiększyć skuteczność kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów. Nie bez znaczenia dla krajowych producentów jest też ograniczenie napływu towarów z innych państw członkowskich, od których podmioty obowiązane nie uiszczają jakichkolwiek podatków albo przywóz alkoholu skażonego zwolnionego od akcyzy, który jest następnie prostymi metodami odkażane i oferowane w sprzedaży detalicznej, czy w klubach.

Stan: 10.11.2016 r. - Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 1 w zakresie lokalizatora, art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. g, art. 7 ust. 2 pkt 9, art. 11, art. 13 ust. 4 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Energii z 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Projektowane rozporządzenie zawiera szczegółowy wykaz wyrobów wraz z ich kodami nomenklatury scalonej (CN), które z uwagi na ich klasyfikację, jako paliwa ciekłe, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, mają powodować powstanie obowiązku w zakresie uzyskania koncesji lub wpisowi do rejestru podmiotów przywożących. Zgodnie z projektem, obowiązkowi koncesyjnemu w zakresie paliw ciekłych w przypadku ich wytwarzania, magazynowania, przeładunku, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu, w tym obrotu z zagranicą mają podlegać półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe oraz biopaliwa płynne o określonych kodach CN. Wśród tych wyrobów zostały wskazane m.in. wyroby o kodach CN takich jak 27101225, 271012 41, 271012 45, 271012 49, ale również inne nafty o kodach CN 2710 19 25 czy 2710 19 29. Projekt wskazuje również wyroby, których przywóz rozumiany jako nabycie wewnątrzwspólnotowe bądź import będzie wymagał wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Katalog ten jest zbieżny z katalogiem wyrobów podlegających obowiązkowi koncesyjnemu, niemniej, dodatkowo zawiera również wyroby stanowiące benzyny lakowe i przemysłowe o kodzie CN 271012 21 wyłączone z obowiązku koncesyjnego.

Stan: 10.11.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejść rozporządzenia w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
Link

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Projekty

1.   Projekt ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu ustawy jest zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych poprzez:

  • objęcie polskich funduszy inwestycyjnych, działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zwolnieniem przedmiotowym - zamiast zwolnienia podmiotowego - obejmującym dochody (przychody) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających,
  • objęcie analogicznym zwolnieniem przedmiotowym zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniających cechy pozwalające uznać je za podmioty równoważne do FIO i SFIO,
  • objęcie przepisami ustawy o podatku dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).


Stan: 15.11.2016 r. – Projekt skierowano do Senatu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy w życie 30 listopada 2016 r., z wyjątkiem art. 2 i 3, które wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

2.   Projekt ustawy z 19 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proponowane zmiany obejmują preferencje podatkowe dotyczące uprawnienia do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców z jednoczesną likwidacją ograniczeń w jego wysokości.

Stan: 14.11.2016 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Projekty

1.   Projekt ustawy z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt zakłada, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. - grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r.

Stan: 15.11.2016 r. - Projekt skierowano do Senatu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

2.   Poselski projekt ustawy uchylający ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Celem projektu jest uchylenie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa ta nakłada dodatkowe obciążenia podatkowe bezpośrednio na handlowców a pośrednio także na producentów i konsumentów oraz zaburza konkurencję między sprzedawcami detalicznymi o różnej wielkości.

Stan: 14.11.2016 r. - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaleciła Sejmowi odrzucenie projektu w całości.
Link

3.   Poselski projekt ustawy z 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt ustawy zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czyli powołanie administracji skonsolidowanej. Krajowa Administracja Skarbowa będzie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Stan: 17.11.2016 r. – Skierowanie ustawy do podpisu Prezydenta
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Link

4.   Projekt ustawy z 4 listopada 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Celem Prokuratorii Generalnej, jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika, jest maksymalizacja bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi.

Stan: 14.11.2016 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście ustawa w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 6 i 16, art. 12, art. 13, art. 14, art. 18, art.19, art. 20, art. 23, art. 26, art. 27, art. 32 ust. 5 i 6, art. 35 i art. 47, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Link

5.   Projekt ustawy z 3 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 10.11.2016 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

6. Rządowy projekt ustawy z 26 października 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Projektowane przepisy przewidują całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy Prawo energetyczne, przepisu przewidującego zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych. 

Stan: 15.11.2016 r. – Zakończenie prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 1-8 i pkt 10 oraz art. 2-4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Webcast: Wkrótce zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa

Reforma struktur z perspektywy podatnika

Zarejestruj się

Oczekujące

1.   19 listopada 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Projekt zawiera propozycję zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Link

2. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.
Link

3. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.

Art. 7 wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Czy ta strona była pomocna?