zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 14 lutego 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Projekty

1. Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.

Stan: 10.02.2017 r. – Rozpatrzenie na forum Sejmu stanowiska Senatu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 marca 2017 r.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 17 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy ma na celu uproszczenie zasad rozliczenia VAT przez polskie firmy. Kluczowa zmiana, którą wprowadza niniejszy projekt nowelizacji ustawy o VAT to uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT. Proponowana nowelizacja przyniesie pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i finansowe, a w szczególności wśród podatników VAT, którzy zostaną odciążeni od czasochłonnych i kosztownych obowiązków wypełniania długich i skomplikowanych formularzy deklaracji. Zaoszczędzony w ten sposób czas i środki przeznaczać będą mogli na rozwijanie swojej działalności gospodarczej.

Stan: 08.02.2017 r. – Skierowanie projektu do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 30 dni od ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Zmiany w projektowanym rozporządzeniu dotyczą:

  • instrukcji wypełniania deklaracji – podanej w górnej części formularza VAT-14 oraz jego integralnego załącznika VAT-14/A oraz
  • części informacyjnej, w której powołane jest m.in. miejsce składania deklaracji, części A, C oraz E podstawowego formularza VAT-14.

Stan: 01.02.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 26.01.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania terminologii użytej w ww. rozporządzeniu do terminologii wynikającej z postanowień ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, którą zmieniona została ustawa o podatku od towarów i usług.

Stan: 07.02.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 25 stycznia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w obszarach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, dotyczących w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług, czy uszczupleń w podatku akcyzowym oraz stwierdzone inne istotne naruszenia przepisów szczególnych wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia w życie przepisów prawa odnoszących się do monitorowania przewozu towarów na i przez terytorium Polski.

Stan: 08.02.2017 r. – Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 marca 2017 r.
Link

2. Rządowy projekt ustawy z 9 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie zakłada się doprecyzowanie, iż przy:

1) produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje;

3) produkcji na terytorium kraju oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Stan: 09.02.2017 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 30 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Zmiany w projektowanym rozporządzeniu polegają na zmianie nazwy organu, który ustala normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej tymi organami będą właściwi naczelnicy urzędów skarbowych. Oczekiwanym efektem jest zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w ustawie o podatku akcyzowym (zmienionej na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej) a przepisami projektowanego rozporządzenia.

Stan: 03.02.2017 r. – Projekt został skierowany do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 5 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

W projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego zmiana polega na zastąpieniu w § 5 wyrazów: „właściwego naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „właściwego naczelnika urzędu skarbowego”.

Stan: 02.02.2017 r. – Projekt został skierowany do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

5. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 grudnia 2016 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli przeznaczenia wyrobów akcyzowych na te cele

Projekt zawiera rozwiązania wzorowane na postanowieniach rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele. Ograniczono jednak cele specjalne w porównaniu z celami specjalnymi wymienionymi w tym rozporządzeniu, pozostawiając te, dla realizacji których faktycznie mogą być używane wyroby akcyzowe.

Stan: 08.02.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia 1 marca 2017 r.
Link

6. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego do zmian przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które zostały przewidziane w ustawie z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 09.02.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

7. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 12 stycznia 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

Projekt został sporządzony w związku z koniecznością dostosowania jego treści do przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zmienianej na mocy ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji. W projektowanym rozporządzeniu wskazano właściwość w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej. Ich wykaz wraz z określonym terytorialnym zasięgiem ich działania został określony w załączniku do rozporządzenia.

Stan: 10.02.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

8. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 12 stycznia 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

Projekt zawiera wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju oraz terytorialny zasięg ich działania oraz urzędów skarbowych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie.

Stan: 07.02.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

9. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Proponowane zmiany polegają na dostosowaniu projektowanego rozporządzenia do nomenklatury wynikającej z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Delegacja ustawowa dotyczy wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w dziale V rozdział 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej odnośnie prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych. Organem wykonującym kontrole niektórych wyrobów akcyzowych będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego, a nie jak dotychczas - naczelnik urzędu celnego.

Stan: Projekt został skierowany do uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

10. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 30 stycznia 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

W projektowanym rozporządzeniu wprowadza się zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, polegające na:

  • zastąpieniu wyrazów: „właściwy naczelnik urzędu celnego” wyrazami: „właściwy naczelnik urzędu skarbowego” (w § 6 ust. 1 i 2),
  • zastąpieniu w odpowiedniej formie wyrazów: „naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku” (w § 7) i wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego” (w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1) wyrazami: „naczelnik urzędu celnoskarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku”.

Stan: 09.02.2017 r. – Projekt został skierowany do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

11. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym

W projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym zmiany polegają na zastąpieniu w odpowiedniej formie wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy” wyrazami „właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy” (w § 1 w ust. 1 oraz w § 2 w ust. 3).

Stan: 07.02.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

12. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 23 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Zmiana obowiązującego rozporządzenia polega na zastąpieniu wyrazów: „naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „naczelnika urzędu skarbowego” (w § 4 w ust. 2 w pkt 2 oraz w ust. 4). Zmiany powyższe są konsekwencją ustalenia nowej struktury organów w ramach Krajowej Administracji Skarbowej dokonane na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w szeregu obowiązujących aktów prawnych, w tym w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Stan: 08.02.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

13. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

W projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zmiany polegają na zastąpieniu w odpowiedniej formie konkretnych wyrazów.

Stan: 07.02.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

Podatki dochodowe

Projekty

1. Projekt ustawy z 3 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 06.02.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

2. Rządowy projekt ustawy z 27 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Celem projektowanej zmiany jest:

1) ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

a)  zmniejszenie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań,

b)  zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo,

c)  uwolnienie pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.

2) uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych;

3) umożliwienie podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego.

Stan: 08.02.2017 r. - I czytanie na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 15 marca 2017 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz CIT-TP.

Stan: 03.02.2016 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 listopada 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokumentację sporządzaną przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi (tzw. local file) oraz, o której mowa w art. 25a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokumentację zawierającą informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file).

Stan: 23.01.2016 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach konsultacji publicznych
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz PIT-TP.

Stan: 03.02.2016 – Stanowiska zgłaszane w ramach konsultacji publicznych
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 29 listopada 2016 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Projektowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Stan: 09.02.2017 r. – Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakładał wejście ustawy w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
Link

2.  Projekt ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Celem projektowanej ustawy jest przeniesienie kompetencji dotyczących ustanawiania, rozszerzania, łączenia oraz znoszenia terenu SSE z Rady Ministrów na Ministra właściwego do spraw gospodarki, to jest zmiany w art. 4 ust. 1−3 oraz art. 5a ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Art. 4 ust. 4 oraz w art. 5 ust. 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych nie ulegają zmianie, gdyż wymienione w nich kompetencje, należy zachować w gestii Rady Ministrów.

Stan: 31.01.2016 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Projekt określa rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z praktyką, poprzez wskazanie m.in. jednostek organizacyjnych resortu finansów, w których zatrudnienie przez określony czas daje prawo do potraktowania na równi z praktyką zawodową.

Stan: 08.02.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia 1 marca 2017 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe jest zasadniczo wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym. W zmienianym rozporządzeniu oraz w formularzach zaświadczeń konieczne jest zastąpienie „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” przez „kwalifikowany podpis elektroniczny”

Stan: 07.02.2017 – Projekt został skierowany do podpisu Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 5 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego jest: rozszerzenie określonego w nim katalogu spraw o składanie zgłoszeń aktualizacyjnych i wniosków, o których mowa w ustawie 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i dostosowanie jego przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 02.02.2017 r. – Projekt został skierowany do podpisu Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?