zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 28 lutego 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Wejdzie w życie

1. 1 marca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Ustawa proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.
Link

Projekty

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Zmiany w projektowanym rozporządzeniu dotyczą:

  • instrukcji wypełniania deklaracji – podanej w górnej części formularza VAT-14 oraz jego integralnego załącznika VAT-14/A oraz
  • części informacyjnej, w której powołane jest m.in. miejsce składania deklaracji, części A, C oraz E podstawowego formularza VAT-14.

Stan: 24.02.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 26 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania terminologii użytej w ww. rozporządzeniu do terminologii wynikającej z postanowień ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, którą zmieniona została ustawa o podatku od towarów i usług.

Stan: 17.02.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także 3. Batalion łączności NATO oraz jego międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ten podmiot import towarów przeznaczonych do jego wyłącznego użytku oraz towarów przeznaczonych do zaopatrzenia kasyn, klubów, restauracji, a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez jego międzynarodowy personel.

Stan: 16.02.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

4. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, która w art. 83 pkt 3 zmienia m.in. art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Art. 33b ust. 5 ustawy o VAT stanowi delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, wraz z objaśnieniami, co do sposobu jej wypełnienia, miejsca i sposobu składania deklaracji importowej oraz właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Stan: 23.02.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

5. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

W związku z wejściem w życie 1 marca 2017 r. ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, którą zmieniona została m.in. ustawa o podatku od towarów i usług, konieczne jest dostosowanie terminologii użytej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień do terminologii użytej w ww. ustawach.

Stan: 21.02.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Wejdzie w życie

1. 1 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Zmiany w rozporządzeniu polegają na zmianie nazwy organu, który ustala normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej tymi organami będą właściwi naczelnicy urzędów skarbowych. Oczekiwanym efektem jest zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w ustawie o podatku akcyzowym (zmienionej na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej) a przepisami projektowanego rozporządzenia.
Link

2. 1 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego zmiana polega na zastąpieniu w § 5 wyrazów: „właściwego naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „właściwego naczelnika urzędu skarbowego”.
Link

3. 1 marca 2017 r. wejdzie wżycie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

Rozporządzenie zostanie wydane w związku z koniecznością dostosowania jego treści do przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zmienianej na mocy ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji. W rozporządzeniu wskazano właściwość w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej.
Link

4. 1 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

W rozporządzeniu wprowadza się zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, polegające na:

  • zastąpieniu wyrazów: „właściwy naczelnik urzędu celnego” wyrazami: „właściwy naczelnik urzędu skarbowego” (w § 6 ust. 1 i 2),
  • zastąpieniu w odpowiedniej formie wyrazów: „naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku” (w § 7) i wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego” (w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1) wyrazami: „naczelnik urzędu celnoskarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku”.

Link

5. 1 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym zmiany polegają na zastąpieniu w odpowiedniej formie wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy” wyrazami „właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy” (w § 1 w ust. 1 oraz w § 2 w ust. 3).
Link

6. 1 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Zmiana obowiązującego rozporządzenia polega na zastąpieniu wyrazów: „naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „naczelnika urzędu skarbowego” (w § 4 w ust. 2 w pkt 2 oraz w ust. 4). Zmiany powyższe są konsekwencją ustalenia nowej struktury organów w ramach Krajowej Administracji Skarbowej dokonane na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w szeregu obowiązujących aktów prawnych, w tym w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Link

7. 1 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zmiany polegają na zastąpieniu w odpowiedniej formie konkretnych wyrazów.
Link

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 25 stycznia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w obszarach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, dotyczących w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług, czy uszczupleń w podatku akcyzowym oraz stwierdzone inne istotne naruszenia przepisów szczególnych wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia w życie przepisów prawa odnoszących się do monitorowania przewozu towarów na i przez terytorium Polski.

Stan: 10.02.2017 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu 
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 marca 2017 r.
Link

2. Rządowy projekt ustawy z 9 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie zakłada się doprecyzowanie, iż przy:

  1. produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  2. nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje;
  3. produkcji na terytorium kraju oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Stan: 24.02.2017 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

3. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 grudnia 2016 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli przeznaczenia wyrobów akcyzowych na te cele

Projekt zawiera rozwiązania wzorowane na postanowieniach rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele. Ograniczono jednak cele specjalne w porównaniu z celami specjalnymi wymienionymi w tym rozporządzeniu, pozostawiając te, dla realizacji których faktycznie mogą być używane wyroby akcyzowe.

Stan: 27.02.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście rozporządzenia 1 marca 2017 r.
Link

4. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego do zmian przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które zostały przewidziane w ustawie z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 20.02.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

5. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 12 stycznia 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

Projekt zawiera wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju oraz terytorialny zasięg ich działania oraz urzędów skarbowych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie.

Stan: 14.02.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

6. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

W projektowanym rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dokonano zmian polegających na zastąpieniu występujących w przepisach w odpowiedniej formie wyrazów: „właściwy naczelnik urzędu celnego” wyrazami: „właściwy naczelnik urzędu skarbowego”.

Stan: 21.02.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

7. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych

Istotą projektu jest wskazanie przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W projekcie określony został przypadek, w którym podmiot wysyłający zobligowany jest do dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych w przypadku gdy rozpoczęcie przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nastąpiło podczas niedostępności systemu, a po przywróceniu dostępności systemu i przesłaniu do niego odpowiednich informacji system nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki do wskazanego podmiotu odbierającego.

Stan: 24.02.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

Ekspres Akcyzowy 02/2017

Pakiet przewozowy - zmiany i wątpliwości

Dalsze prace nad projektem regulacji dot. monitorowania drogowego przewozu towarów

Dowiedz się więcej

Podatki dochodowe

Projekty

1. Projekt ustawy z 3 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 22.02.2017 r. – Opiniowanie projektu ustawy
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

2. Rządowy projekt ustawy z 27 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Celem projektowanej zmiany jest:

1. ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

a)  zmniejszenie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań,

b)  zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo,

c)  uwolnienie pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.

2. uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych;

3. umożliwienie podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego.

Stan: 23.02.2017 r. - Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 15 marca 2017 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

Projekt rozporządzenia zawiera regulacje, które skutkują zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego zastosowanych zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 59 ust. 1 lub uchwałą, o której mowa w art. 59 ust 3 o finansach publicznych (§ 1 projektowanego rozporządzenia). Zatem zaniechaniem zostaną zatem objęte umorzone należności dotyczące: zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odsetek od ww. należności oraz nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których powyżej, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Stan: 24.02.2017 r. - Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Wejdzie w życie

1. 9 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe jest zasadniczo wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym. W zmienianym rozporządzeniu oraz w formularzach zaświadczeń konieczne jest zastąpienie „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” przez „kwalifikowany podpis elektroniczny”
Link

2. 1 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

W związku z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w nowym wzorze formularza ORD-WS, w sekcji znajdującej się bezpośrednio pod tytułem formularza, dodano dane adresowe organu podatkowego właściwego od 1 marca 2017 r. w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego - Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Link

3. 1 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego jest: rozszerzenie określonego w nim katalogu spraw o składanie zgłoszeń aktualizacyjnych i wniosków, o których mowa w ustawie 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i dostosowanie jego przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
Link

Projekty

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Projekt określa rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z praktyką, poprzez wskazanie m.in. jednostek organizacyjnych resortu finansów, w których zatrudnienie przez określony czas daje prawo do potraktowania na równi z praktyką zawodową.

Stan: 16.02.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

2. Projekt ustawy z 21 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 22.02.2017 r. – Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia świadczeniobiorcy organu rentowego składającego wniosek o przekazanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego

Dzięki projektowanemu rozporządzeniu przejaw woli podatnika w zakresie przekazania kwoty 1% podatku należnego, zostanie zrealizowany przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie wniosku zawartego w oświadczeniu podatnika złożonym urzędowi skarbowemu w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia. Oświadczenie będzie można złożyć w tradycyjny sposób (w formie dokumentu pisemnego), jak również w wersji elektronicznej.

Stan: 27.02.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 15 marca 2017 r.
Link

4. Rządowy projekt ustawy z 29 listopada 2016 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Projektowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Stan: 24.02.2017 r. – Senat wprowadził poprawki do ustawy
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
Link

5. Rządowy projekt ustawy z 14 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Projektowana ustawa ma na celu przede wszystkim wprowadzenie zmian dostosowawczych związanych z faktem, że ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej były procedowane w parlamencie równocześnie z innymi ustawami i nie istniała możliwość uzgodnienia ich treści. Dotyczy to w szczególności nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. 1 grudnia 2016 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą wprowadzone zostały dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Rozwiązania te zostały wprowadzone przez zmiany obowiązujących już przepisów jak i wprowadzenie zupełnie nowych regulacji. Część zmienianych przepisów zawarta została również w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 24.02.2017 r. – Senat nie wniósł poprawek
Projekt zakładał wejście ustawy w życie z dniem ogłoszenia
Link

Krajowa Administracja Skarbowa

Rewolucja od 1 marca 2017 r.

Istotne zmiany w strukturach organów podatkowych, skarbowych i celnych. Dowiedz się jak przygotować się na zmiany.

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?