zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 10 maja 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Projekty

1. Poselski projekt ustawy z 12 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy ma na celu zrównanie stawek VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne. W tym sensie projekt ustawy również upraszcza przepisy VAT w zakresie opodatkowania książek, gazet, czasopism i innych publikacji.

Stan: 21.04.2017 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakładał wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 8 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projektowana ustawa dotyczy przyśpieszenia zwrotu podatku VAT poprzez skrócenie terminu, w jakim organy administracji skarbowej zwrócą nadpłacony podatek z 60 do 25 dni, wyszczególnienia czynności, których wszczęcie przez administrację skarbową będzie stanowić przesłankę do wydłużenia tego okresu, uniemożliwienia organom ścigania żądania wstrzymania zwrotu podatku VAT oraz ograniczenia możliwości administracyjnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT w związku z prowadzeniem transakcji z podmiotami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń VAT, w celu uzyskania korzyści majątkowej, wyłącznie do sytuacji, w których podatnik miał wiedzę o tych oszustwach.

Stan: 09.05.2017 r. – Skierowanie projektu do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Projekty

1. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 marca 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Proponowane zmiany polegają na dostosowaniu projektowanego rozporządzenia do nomenklatury wynikającej z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Delegacja ustawowa dotyczy wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w dziale V rozdział 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej odnośnie prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych. Organem wykonującym kontrole niektórych wyrobów akcyzowych będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego, a nie jak dotychczas - naczelnik urzędu celnego.

Stan: 25.04.2017 r. – Komisja Prawnicza
Link

Badanie

Wyraź swoją opinię i miej wpływ na regulacje Dyrektywy energetycznej.

Badanie ma umożliwić zebranie danych od jak najszerszego kręgu zainteresowanych podmiotów, celem ustalenia kierunku pożądanych oraz wymaganych zmian regulacji Dyrektywy energetycznej.

Wypełnij ankietę

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1. 29 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Celem wydanego rozporządzenia jest zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów i innych świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, przez osoby fizyczne wyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych w celu odbycia części studiów wyższych, studiów doktoranckich, staży naukowych albo wzięcia udziału w innych formach kształcenia, prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Link

2. 29 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zasadniczy cel rozporządzenia to zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów przyznanych na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zwolnienie z opodatkowania ww. przychodów pozwoli skuteczniej zrealizować cel wypłacanych stypendiów (instrumentów rynku pracy), jakim jest efektywna pomoc ze strony państwa adresowana do osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji dającej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych możliwość publikowania informacji zawierającej podstawowe dane podatkowe wynikające z zeznania, np. przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, podstawa opodatkowania i należny podatek, a także dane identyfikacyjne podatnika wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który informacja jest publikowana. Informacja taka będzie mogła wskazywać także wysokość efektywnej stopy podatkowej danego podatnika, obliczonej jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok podatkowy. Podawane do publicznej wiadomości będą dane dotyczące tych podatników, których przychody za rok podatkowy, za który informacje mają zostać opublikowane, mieścić się będą w grupie 1% podatników CIT wykazujących najwyższe przychody.

Stan: 09.05.2017 r. – Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

2. Projekt ustawy z 14 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 04.05.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wdrożeniu pilotażowego programu wykreślania niektórych terytoriów z listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w oparciu o następujące kryteria, spełnione łącznie:

  1. Istnienie podstawy do wymiany informacji podatkowych (wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji podatkowych lub przystąpienia przez dany obszar do Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych OECD, sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.), oraz,
  2. Uzyskanie pozytywnej oceny („largely compliant” lub „compliant”) w wyniku aktualnego przeglądu w ramach reportu Peer Review OECD,
  3. Faktyczna współpraca z daną jurysdykcją w zakresie wymiany informacji oraz jej pozytywna ocena przez Ministerstwo Finansów.

W celu wykreślenia niektórych krajów i terytoriów z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe, konieczne jest uchylenie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan: 26.04.2017 r. – Uzgodnienia
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wdrożeniu pilotażowego programu wykreślania niektórych terytoriów z listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w oparciu o następujące kryteria, spełnione łącznie:

  1. Istnienie podstawy do wymiany informacji podatkowych (wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji podatkowych lub przystąpienia przez dany obszar do Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych OECD, sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.), oraz,
  2. Uzyskanie pozytywnej oceny („largely compliant” lub „compliant”) w wyniku aktualnego przeglądu w ramach reportu Peer Review OECD,
  3. Faktyczna współpraca z daną jurysdykcją w zakresie wymiany informacji oraz jej pozytywna ocena przez Ministerstwo Finansów.

W celu wykreślenia niektórych krajów i terytoriów z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe, konieczne jest uchylenie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan: 26.04.2017 r. – Uzgodnienia
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku

Kontrola form i warunków zatrudnienia

Zarejestruj się

Pozostałe

Weszło w życie

1. 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

Zmiana wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier oraz załączników do deklaracji związana jest z rozszerzeniem zakresu dopuszczalnej działalności w zakresie gier hazardowych, m.in. poprzez dopuszczenie urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach oraz wprowadzenie możliwości oferowania gier liczbowych i loterii pieniężnych przez sieć Internet, a także dopuszczenie urządzania innych gier hazardowych przez sieć Internet, które zostały objęte monopolem państwa.

Link

Wejdzie w życie

1. 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. W rozporządzeniu tym minister właściwy do spraw finansów publicznych określił zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. W rozporządzeniu wprowadza się zmiany mające na celu rozszerzenie zakresu korzystania z portalu podatkowego o zgłoszenia aktualizacyjne i wnioski, o których mowa w ustawie z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 20 marca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Podstawowym celem wydania nowelizacji ustawy jest dostosowanie wysokości obciążeń finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy do ich możliwości finansowych. Wysokość świadczeń wypłacanych w ramach ubezpieczeń społecznych opiera się bowiem na zasadzie, w myśl której wartość świadczenia jest pochodną wysokości odprowadzonych składek.

Stan: 27.04.2017 r. - Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?