zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 23 maja 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Projekty

1. Poselski projekt ustawy z 8 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projektowana ustawa dotyczy przyśpieszenia zwrotu podatku VAT poprzez skrócenie terminu, w jakim organy administracji skarbowej zwrócą nadpłacony podatek z 60 do 25 dni, wyszczególnienia czynności, których wszczęcie przez administrację skarbową będzie stanowić przesłankę do wydłużenia tego okresu, uniemożliwienia organom ścigania żądania wstrzymania zwrotu podatku VAT oraz ograniczenia możliwości administracyjnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT w związku z prowadzeniem transakcji z podmiotami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń VAT, w celu uzyskania korzyści majątkowej, wyłącznie do sytuacji, w których podatnik miał wiedzę o tych oszustwach.

Stan: 15.05.2017 r. – Skierowanie projektu do konsultacji
Link

2. Projekt ustawy z 20 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych

Projekt przewiduje m.in. przetwarzanie automatyczne w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej danych przedsiębiorców w celu dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw skarbowych, w szczególności wyłudzeń VAT przez zorganizowane grupy przestępcze (art. 258 kk) oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur) oraz automatyczne przekazywanie informacji o wynikach analizy ryzyka (nr rachunku i procentowy wskaźnik ryzyka); zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Stan: 22.05.2017 r. - Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
Link

3. Projekt ustawy z 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

W celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych, i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku. Przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.

Stan: 23.05.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 września 2017 r.
Link

4. Projekt ustawy z 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług. Niniejszy projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT. Dzięki temu, że dostawca nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój rachunek bankowy, nie może tym samym przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku od towarów i usług, szybko „zniknąć”, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 5 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług od dokonywanych na terytorium kraju zakupów na użytek służbowy przez Grupę Integracyjną NATO, dyslokowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Projekt wprowadza również możliwość dokonywania zwrotu podatku osobom upoważnionym należącym do personelu Grupy Integracyjnej NATO i osobom uprawnionym należącym do personelu Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

Stan: 17.05.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 20 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Zmiany polegają na dostosowaniu rozporządzenia do nomenklatury wynikającej z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Delegacja ustawowa dotyczy wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w dziale V rozdział 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej odnośnie prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych. Organem wykonującym kontrole niektórych wyrobów akcyzowych będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego, a nie jak dotychczas - naczelnik urzędu celnego.

Link

Wejdzie w życie

1. 27 maja 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W ustawie zawarte jest doprecyzowanie, iż przy:

  1. produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  2. nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje;
  3. produkcji na terytorium kraju oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Link

Alert podatkowy

Pakiet przewozowy
Wejście w życie nowych regulacji

Zapoznaj się z treścią alertu

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1. 23 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wdrożeniu pilotażowego programu wykreślania niektórych terytoriów z listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w oparciu o następujące kryteria, spełnione łącznie:

  1. Istnienie podstawy do wymiany informacji podatkowych (wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji podatkowych lub przystąpienia przez dany obszar do Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych OECD, sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.), oraz,
  2. Uzyskanie pozytywnej oceny („largely compliant” lub „compliant”) w wyniku aktualnego przeglądu w ramach reportu Peer Review OECD,
  3. Faktyczna współpraca z daną jurysdykcją w zakresie wymiany informacji oraz jej pozytywna ocena przez Ministerstwo Finansów.

W celu wykreślenia niektórych krajów i terytoriów z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe, konieczne jest uchylenie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Link

2. 23 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wdrożeniu pilotażowego programu wykreślania niektórych terytoriów z listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w oparciu o następujące kryteria, spełnione łącznie:

  1. Istnienie podstawy do wymiany informacji podatkowych (wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji podatkowych lub przystąpienia przez dany obszar do Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych OECD, sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.), oraz,
  2. Uzyskanie pozytywnej oceny („largely compliant” lub „compliant”) w wyniku aktualnego przeglądu w ramach reportu Peer Review OECD,
  3. Faktyczna współpraca z daną jurysdykcją w zakresie wymiany informacji oraz jej pozytywna ocena przez Ministerstwo Finansów.

W celu wykreślenia niektórych krajów i terytoriów z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe, konieczne jest uchylenie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 14 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 19.05.2017 r. – Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 16 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Celem projektu ustawy jest zniesienie ograniczenia w kwocie 42.764 zł dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów twórców. Projekt ustawy zmierza więc do likwidacji tzw. podatku Tuska, czyli podwyżki podatków dla środowisk twórczych wprowadzonej przez rząd Platformy i PSL od 2013 r. Projektowana zmiana zmierza do polepszenia sytuacji prawnej artystów i twórców, poprzez udzielenie wsparcia polskiej kulturze, wynalazczości i innowacyjności. Zaproponowane rozwiązanie zachęci do prowadzenia działalności twórczej oraz do angażowania się w działalność kulturalną i naukową. Nowelizacja ma na celu konsekwentnie zachęcenie do podjęcia takiej działalności pomimo rosnących kosztów działalności twórczej, w tym także działalności o charakterze naukowym.

Stan: 19.05.2017 r. – Skierowanie do konsultacji
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz PIT-TP.

Stan: 19.05.2016 – Komisja Prawnicza
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia wprowadza (na zasadzie kontynuacji zaniechania określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych) zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów, uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dochód do opodatkowania powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki. Zakłada się, iż zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie obejmowało te spółki kapitałowe, których udziałowcami lub akcjonariuszami w całości są Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Projekt rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Stan: 17.05.2017 r. – Opiniowanie
Link

Strefa pracodawcy

Najważniejsze informacje dotyczące podatkowych i prawnych aspektów zatrudnienia, w tym: zasady organizacji pracy, polityka antymobbingowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców.

Przejdź do materiałów

Pozostałe

Wejdzie w życie

1. 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Link

2. 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. W rozporządzeniu tym minister właściwy do spraw finansów publicznych określił zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. W rozporządzeniu wprowadza się zmiany mające na celu rozszerzenie zakresu korzystania z portalu podatkowego o zgłoszenia aktualizacyjne i wnioski, o których mowa w ustawie z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Link

Projekty

1. Komisyjny projekt ustawy z 20 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Stan: 10.05.2017 r. – II czytanie na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
Link

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?