zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 14 marca 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Weszło w życie

1. 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Ustawa proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.
Link

2. 1 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

Konieczność wydania rozporządzenia wynikła z potrzeby dostosowania terminologii użytej w ww. rozporządzeniu do terminologii wynikającej z postanowień ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, którą zmieniona została ustawa o podatku od towarów i usług.
Link

3. 1 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą:

  • instrukcji wypełniania deklaracji – podanej w górnej części formularza VAT-14 oraz jego integralnego załącznika VAT-14/A oraz
  • części informacyjnej, w której powołane jest m.in. miejsce składania deklaracji, części A, C oraz E podstawowego formularza VAT-14.

Link

4. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Rozporządzenie zostało opracowane w związku z wejściem w życie ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, która w art. 83 pkt 3 zmienia m.in. art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Art. 33b ust. 5 ustawy o VAT stanowi delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, wraz z objaśnieniami, co do sposobu jej wypełnienia, miejsca i sposobu składania deklaracji importowej oraz właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego.
Link

5. 4 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

W związku z wejściem w życie 1 marca 2017 r. ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, którą zmieniona została m.in. ustawa o podatku od towarów i usług, konieczne jest dostosowanie terminologii użytej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień do terminologii użytej w ww. ustawach.
Link

Wejdzie w życie

1. 18 marca 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także 3. Batalion łączności NATO oraz jego międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ten podmiot import towarów przeznaczonych do jego wyłącznego użytku oraz towarów przeznaczonych do zaopatrzenia kasyn, klubów, restauracji, a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez jego międzynarodowy personel.
Link

Projekty

1. Poselski projekt ustawy z 17 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy ma na celu uproszczenie zasad rozliczenia VAT przez polskie firmy. Kluczowa zmiana, którą wprowadza niniejszy projekt nowelizacji ustawy o VAT to uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT. Proponowana nowelizacja przyniesie pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i finansowe, a w szczególności wśród podatników VAT, którzy zostaną odciążeni od czasochłonnych i kosztownych obowiązków wypełniania długich i skomplikowanych formularzy deklaracji. Zaoszczędzony w ten sposób czas i środki przeznaczać będą mogli na rozwijanie swojej działalności gospodarczej.

Stan: 08.03.2017 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 30 dni od ogłoszenia.
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Zmiany w rozporządzeniu polegają na zmianie nazwy organu, który ustala normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej tymi organami będą właściwi naczelnicy urzędów skarbowych. Oczekiwanym efektem jest zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w ustawie o podatku akcyzowym (zmienionej na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej) a przepisami rozporządzenia.
Link

2. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego zmiana polega na zastąpieniu w § 5 wyrazów: „właściwego naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „właściwego naczelnika urzędu skarbowego”.
Link

3. 1 marca 2017 r. weszło wżycie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

Rozporządzenie zostało wydane w związku z koniecznością dostosowania jego treści do przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zmienianej na mocy ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji. W rozporządzeniu wskazano właściwość w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej.
Link

4. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

W rozporządzeniu wprowadza się zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, polegające na:

  • zastąpieniu wyrazów: „właściwy naczelnik urzędu celnego” wyrazami: „właściwy naczelnik urzędu skarbowego” (w § 6 ust. 1 i 2),
  • zastąpieniu w odpowiedniej formie wyrazów: „naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku” (w § 7) i wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego” (w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1) wyrazami: „naczelnik urzędu celnoskarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku”.

Link

5. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym zmiany polegają na zastąpieniu w odpowiedniej formie wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy” wyrazami „właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy” (w § 1 w ust. 1 oraz w § 2 w ust. 3).
Link

6. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Zmiana obowiązującego rozporządzenia polega na zastąpieniu wyrazów: „naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „naczelnika urzędu skarbowego” (w § 4 w ust. 2 w pkt 2 oraz w ust. 4). Zmiany powyższe są konsekwencją ustalenia nowej struktury organów w ramach Krajowej Administracji Skarbowej dokonane na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w szeregu obowiązujących aktów prawnych, w tym w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Link

7. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zmiany polegają na zastąpieniu w odpowiedniej formie konkretnych wyrazów.
Link

8. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli przeznaczenia wyrobów akcyzowych na te cele

Rozporządzenie zawiera rozwiązania wzorowane na postanowieniach rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele. Ograniczono jednak cele specjalne w porównaniu z celami specjalnymi wymienionymi w tym rozporządzeniu, pozostawiając te, dla realizacji których faktycznie mogą być używane wyroby akcyzowe.
Link

9. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Rozporządzenie zostało opracowane w związku z koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego do zmian przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które zostały przewidziane w ustawie z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
Link

10. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

Rozporządzenie zawiera wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju oraz terytorialny zasięg ich działania oraz urzędów skarbowych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie.
Link

11. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dokonano zmian polegających na zastąpieniu występujących w przepisach w odpowiedniej formie wyrazów: „właściwy naczelnik urzędu celnego” wyrazami: „właściwy naczelnik urzędu skarbowego”.
Link

12. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych

Istotą rozporządzenia jest wskazanie przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W rozporządzeniu określony został przypadek, w którym podmiot wysyłający zobligowany jest do dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych w przypadku gdy rozpoczęcie przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nastąpiło podczas niedostępności systemu, a po przywróceniu dostępności systemu i przesłaniu do niego odpowiednich informacji system nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki do wskazanego podmiotu odbierającego.
Link

13. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju

Zmiany w rozporządzeniu polegają na zastąpieniu w załączniku do rozporządzenia w odpowiedniej formie wyrazów: „naczelnik urzędu celnego” wyrazami: „naczelnik urzędu skarbowego”.
Link

14.  1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego, zmiany polegają na zastąpieniu w odpowiednich miejscach, w treści rozporządzenia oraz we wzorze dokumentu stanowiącym załącznik do aktu wykonawczego, wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego”, „uwagi naczelnika urzędu celnego” odpowiednio wyrazami „właściwy naczelnik urzędu skarbowego”, i „uwagi naczelnika urzędu skarbowego” oraz zastąpieniu wyrazów „pieczęcią urzędu celnego”, „nazwa i adres urzędu celnego” odpowiednio wyrazami „pieczęcią urzędu skarbowego” i „nazwa i adres urzędu skarbowego”.
Link

15.  1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

Zmiany wprowadzane rozporządzeniem do rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy, zasadniczo polegają na zastąpieniu we wzorze dokumentu zamieszczonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, wyrazów „urząd celny (pieczęć)” wyrazami „urząd skarbowy (pieczęć)”, oraz wyrazów „naczelnik urzędu celnego” wyrazami „naczelnik urzędu skarbowego”.
Link

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 25 stycznia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w obszarach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, dotyczących w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług, czy uszczupleń w podatku akcyzowym oraz stwierdzone inne istotne naruszenia przepisów szczególnych wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia w życie przepisów prawa odnoszących się do monitorowania przewozu towarów na i przez terytorium Polski.

Stan: 08.03.2017 r. – Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 marca 2017 r.
Link

2. Rządowy projekt ustawy z 9 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie zakłada się doprecyzowanie, iż przy:

1) produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje;

3) produkcji na terytorium kraju oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Stan: 08.03.2017 r. – II czytanie na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

3. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Proponowane zmiany polegają na dostosowaniu projektowanego rozporządzenia do nomenklatury wynikającej z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Delegacja ustawowa dotyczy wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w dziale V rozdział 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej odnośnie prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych. Organem wykonującym kontrole niektórych wyrobów akcyzowych będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego, a nie jak dotychczas - naczelnik urzędu celnego.

Stan: 02.03.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

4. Poselski projekt ustawy z 27 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przedmiotem projektu ustawy jest likwidacja opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Celem projektu ustawy jest obniżenie całkowitego ciężaru opodatkowania nałożonego na Obywateli. Likwidacja akcyzy od samochodów osobowych przede wszystkim spowoduje obniżenie ceny nowych samochodów sprzedawanych w kraju. Na zmianie przepisów zyskają więc w największym zakresie Obywatele, dla których nabycie nowego samochodu będzie łatwiejsze. Pozytywnym efektem zmian powinno być więc odmłodzenie parku samochodowego w Polsce.

Stan: 09.03.2017 r. – Projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.
Link

Cykl śniadań podatkowych

Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Omówienie nowych obowiązków wynikających z planowanych zmian

Zarejestruj się

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1. 28 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

Rozporządzenie zawiera regulacje, które skutkują zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego zastosowanych zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 59 ust. 1 lub uchwałą, o której mowa w art. 59 ust 3 o finansach publicznych (§ 1 projektowanego rozporządzenia). Zatem zaniechaniem zostaną zatem objęte umorzone należności dotyczące: zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odsetek od ww. należności oraz nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których powyżej, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
Link

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 27 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Celem projektowanej zmiany jest:

1) ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

a)  zmniejszenie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań,

b)  zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo,

c)  uwolnienie pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.

2) uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych;

3) umożliwienie podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego.

Stan: 08.03.2017 r. - Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu Projekt zakłada wejście w życie ustawy 15 marca 2017 r.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 14 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt dotyczy obniżenia stawki podatku liniowego z 19% na 15% podstawy obliczania podatku od dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, wydłużenia z 5 do 15 lat okresu, w którym podatnik będzie mógł rozliczyć poniesioną stratę podatkową, zwiększenia z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, do wysokości której wydatki na nabycie składników majątkowych mogą być jednorazowo amortyzowane.

Stan: 09.03.2017 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów przyznanych na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zwolnienie z opodatkowania ww. przychodów pozwoli skuteczniej zrealizować cel wypłacanych stypendiów (instrumentów rynku pracy), jakim jest efektywna pomoc ze strony państwa adresowana do osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Stan: 13.03.2017 r. – Opiniowanie projektu
Projekt zakłada wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Celem rozporządzenia jest w szczególności umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawne obliczenie podatku przez płatnika lub podatnika. Wzory formularzy określane niniejszym rozporządzeniem będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2017 r. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym, uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Stan: 09.03.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 14 marca 2017 r.
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku

Kontrola form i warunków zatrudnienia

Zarejestruj się

Pozostałe

Wejdzie w życie

1. 27 lutego 2017 r. weszła w życie ustawa z 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa ma na celu przede wszystkim wprowadzenie zmian dostosowawczych związanych z faktem, że ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej były procedowane w parlamencie równocześnie z innymi ustawami i nie istniała możliwość uzgodnienia ich treści. Dotyczy to w szczególności nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. 1 grudnia 2016 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą wprowadzone zostały dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Rozwiązania te zostały wprowadzone przez zmiany obowiązujących już przepisów jak i wprowadzenie zupełnie nowych regulacji. Część zmienianych przepisów zawarta została również w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
Link

2. 9 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe jest zasadniczo wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym. W zmienianym rozporządzeniu oraz w formularzach zaświadczeń konieczne jest zastąpienie „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” przez „kwalifikowany podpis elektroniczny”
Link

3. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

W związku z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w nowym wzorze formularza ORD-WS, w sekcji znajdującej się bezpośrednio pod tytułem formularza, dodano dane adresowe organu podatkowego właściwego od 1 marca 2017 r. w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego - Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Link

4. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

W sekcji znajdującej się bezpośrednio pod tytułem formularza, dodano dane adresowe organu podatkowego, który od 1 marca 2017 r. będzie upoważniony do wydawania w pierwszej instancji postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej - Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Z tego też powodu dokonano w sekcji A blok A1 zawierający informacje o organach upoważnionych do 28 lutego 2017 r. do wydawania ww. postanowień oraz w odpowiednim zakresie zmodyfikowano sekcję D „sposób uiszczenia i zwrotu opłaty”.
Link

5. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego jest: rozszerzenie określonego w nim katalogu spraw o składanie zgłoszeń aktualizacyjnych i wniosków, o których mowa w ustawie 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i dostosowanie jego przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
Link

6. 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA

Niniejsze rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA, wykonujące fakultatywną delegację zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
Link

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 10 lutego 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Projektowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Stan: 08.03.2017 r. – Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Projekt określa rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z praktyką, poprzez wskazanie m.in. jednostek organizacyjnych resortu finansów, w których zatrudnienie przez określony czas daje prawo do potraktowania na równi z praktyką zawodową.

Stan: 10.03.2017 r. - Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
Link

3. Projekt ustawy z 21 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 08.03.2017 r. – II czytanie na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia świadczeniobiorcy organu rentowego składającego wniosek o przekazanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego

Dzięki projektowanemu rozporządzeniu przejaw woli podatnika w zakresie przekazania kwoty 1% podatku należnego, zostanie zrealizowany przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie wniosku zawartego w oświadczeniu podatnika złożonym urzędowi skarbowemu w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia. Oświadczenie będzie można złożyć w tradycyjny sposób (w formie dokumentu pisemnego), jak również w wersji elektronicznej.

Stan: 06.03.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 15 marca 2017 r.
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane jest dostosowanie terminologii tego rozporządzenia do terminologii określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE i określonej w ustawie z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 07.03.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami ma na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Przepis ten umożliwia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania spraw związanych z:

1) wymianą informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z innymi państwami;

2) automatyczną wymianą informacji podatkowych;

3) udostępnianiem innym organom, na zasadach określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa, informacji podatkowych uzyskanych w ramach ich wymiany z innymi państwami;

4) nakładaniem kar pieniężnych.

Stan: 10.03.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie w marcu 2017 r.
Link

Krajowa Administracja Skarbowa

Rewolucja od 1 marca 2017 r.

Istotne zmiany w strukturach organów podatkowych, skarbowych i celnych. Dowiedz się jak przygotować się na zmiany.

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
Link

Czy ta strona była pomocna?