zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 28 marca 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Weszło w życie

1. 18 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także 3. Batalion łączności NATO oraz jego międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ten podmiot import towarów przeznaczonych do jego wyłącznego użytku oraz towarów przeznaczonych do zaopatrzenia kasyn, klubów, restauracji, a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez jego międzynarodowy personel.
Link

Wejdzie w życie

1. 30 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 578). Ponadto rozporządzenie umożliwia zwrot podatku osobom należącym do personelu, o którym mowa powyżej, z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.
Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 20 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych

Projekt przewiduje m.in. przetwarzanie automatyczne w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej danych przedsiębiorców w celu dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw skarbowych, w szczególności wyłudzeń VAT przez zorganizowane grupy przestępcze (art. 258 kk) oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur) oraz automatyczne przekazywanie informacji o wynikach analizy ryzyka (nr rachunku i procentowy wskaźnik ryzyka); zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Stan: 20.03.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 12 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy ma na celu zrównanie stawek VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne. W tym sensie projekt ustawy również upraszcza przepisy VAT w zakresie opodatkowania książek, gazet, czasopism i innych publikacji.

Stan: 24.03.2017 r. – Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakładał wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 25 stycznia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w obszarach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, dotyczących w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług, czy uszczupleń w podatku akcyzowym oraz stwierdzone inne istotne naruszenia przepisów szczególnych wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia w życie przepisów prawa odnoszących się do monitorowania przewozu towarów na i przez terytorium Polski.

Stan: 10.03.2017 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu
Projekt zakładał wejście ustawy w życie 1 marca 2017 r.
Link

 

2. Rządowy projekt ustawy z 9 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie zakłada się doprecyzowanie, iż przy:

1) produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje;

3) produkcji na terytorium kraju oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Stan: 10.03.2017 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy
Rozszerzenie obowiązku monitorowania na oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce

Zapoznaj sie z treścią newslettera

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1. 15 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Celem zmiany jest:

1) ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

a)  zmniejszenie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań,

b)  zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo,

c)  uwolnienie pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.

2) uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych;

3) umożliwienie podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego.

Link

2. 14 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Celem rozporządzenia jest w szczególności umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawne obliczenie podatku przez płatnika lub podatnika. Wzory formularzy określane niniejszym rozporządzeniem będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2017 r. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym, uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Link

Projekty

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz CIT-TP.

Stan: 24.03.2016 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

2. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 listopada 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy CIT, tj. dokumentację sporządzaną przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi (tzw. local file) oraz, o której mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, tj. dokumentację zawierającą informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file).

Stan: 24.03.2016 – Raport z konsultacji publicznych
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 listopada 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokumentację sporządzaną przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi (tzw. local file) oraz, o której mowa w art. 25a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokumentację zawierającą informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file).

Stan: 24.03.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz PIT-TP.

Stan: 24.03.2016 – Raport z konsultacji publicznych
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku

Kontrola form i warunków zatrudnienia

Zarejestruj się

Pozostałe

Weszło w życie

1. 25 marca 2017 r. weszło wżycie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane jest dostosowanie terminologii tego rozporządzenia do terminologii określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE i określonej w ustawie z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Link

2.  15 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

Dzięki rozporządzeniu przejaw woli podatnika w zakresie przekazania kwoty 1% podatku należnego, zostanie zrealizowany przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie wniosku zawartego w oświadczeniu podatnika złożonym urzędowi skarbowemu w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Oświadczenie można złożyć w tradycyjny sposób (w formie dokumentu pisemnego), jak również w wersji elektronicznej.

Link

3. 15 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

Rozporządzenie określa, iż podaniu do publicznej wiadomości podlega umorzona przez ten sam organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b, art. 67c § 2 oraz art. 67d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, kwota zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych danej osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli co najmniej jedna z tych kwot lub ich suma przekroczą narastająco w ciągu roku kalendarzowego kwotę 5 000 zł.

Link

Projekty

 

1. Rządowy projekt ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Stan: 20.03.2017 r. – Podpisanie ustawy przez prezydenta (brak ustawy w Internetowym Systemie Aktów Prawnych)
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Projekt określa rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z praktyką, poprzez wskazanie m.in. jednostek organizacyjnych resortu finansów, w których zatrudnienie przez określony czas daje prawo do potraktowania na równi z praktyką zawodową.

Stan: 22.03.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Link

3. Projekt ustawy z 21 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 10.03.2017 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 marca 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

Zmiana wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier oraz załączników do deklaracji związana jest z rozszerzeniem zakresu dopuszczalnej działalności w zakresie gier hazardowych, m.in. poprzez dopuszczenie urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach oraz wprowadzenie możliwości oferowania gier liczbowych i loterii pieniężnych przez sieć Internet, a także dopuszczenie urządzania innych gier hazardowych przez sieć Internet, które zostały objęte monopolem państwa.

Stan: 15.03.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 kwietnia 2017 r.
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 10 marca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania

W projektowanym rozporządzeniu zostały wskazane towary, które będą objęte systemem monitorowania drogowego, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14, celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Stan: 20.03.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

Krajowa Administracja Skarbowa

Rewolucja od 1 marca 2017 r.

Istotne zmiany w strukturach organów podatkowych, skarbowych i celnych. Dowiedz się jak przygotować się na zmiany.

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?