zmiany w podatkach październik 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 7 października 2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

VAT

Weszło w życie

1. 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

Ustawa dotyczy określenia zasad centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządowych.
Link

Projekty

1.   Projekt ustawy z 22 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W ustawie o VAT proponuje się m.in. wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów. Natomiast w Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Zmiany w Ordynacji podatkowej związane są z likwidacją możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika rejestrującego podatnika VAT za zaległości powstałe w kolejnych 6 miesiącach.

Stan: 23.09.2016 r. - Opiniowanie
Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem art. I pkt 7., który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Link

2.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 21 września 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku w 2017 r.

Stan:
29.09.2016 r. - Opiniowanie
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem par. 9, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
Link

3.   Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.

Stan: 04.10.2016 r. – Skierowany na pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu
Ustawa zakłada swoje wejście w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

4.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 16 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Projekt zakłada, iż organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 § 1b OP, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług.

Stan: 27.09.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

 

Jednolity Plik Kontrolny

Obowiązkowe comiesięczne raportowanie Ewidencji VAT już od 1 lipca

Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Projekty

1.   Projekt ustawy z 1 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stan: 05.10.2016 r. – Zakończono I czytanie w Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 lipca 2017 r.
Link

2.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 15 września 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt rozporządzenia zakłada nadanie nowego brzmienia § 22 pkt 9, § 31, § 34 ust. 2 i § 35 ust. 2 w stosunku do treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Stan: 26.09.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Link

3.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 6 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Projekt ma na celu przedłużenie do dnia 31 grudnia 2018 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia (między innymi: piwo, alkohol etylowy skażony, oleje ropy naftowej, gaz ziemny i pozostałe wyroby gazowe, preparaty smarowe, cygara i cygaretki) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

Stan: 05.10.2016 r. – Komisja prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

4.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 5 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje wprowadzenie dodatkowego, sposobu nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe tytoni do palenia i daje możliwość wyboru pomiędzy obecnie obowiązującym sposobem oznaczania ww. opakowań a dodanym w przedmiotowym projekcie.

Stan: 29.09.2016 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Wejdzie w życie

1.   1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.

Art. 7 wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Projekt

1.  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 12 września 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Projekt zawiera propozycję zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Stan: 06.10.2016 r. - Opiniowanie
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Weszło w życie

1.   1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Ustawa wprowadza przepisy prawne ustalające do 2020 r. cele w zakresie oszczędności energii dla sektora publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności energetycznej jak również określenia planu działań w zakresie efektywności energetycznej.
Link

2.   30 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów

Rozporządzenie weszło w życie z mocą obowiązującą od 28 września 2016 r.
Link

 

Projekty

1.   Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 września 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

W celu zapobieżenia potencjalnym negatywnym konsekwencjom w odniesieniu do podatku od sprzedaży detalicznej projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie zaniechania jego poboru, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia o zgodności przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Stan: 30.09.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem ogłoszenia.
Link

2.   Projekt ustawy z 1 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw

Projekt ustawy wprowadza istotne zmiany w obszarze rynku gier hazardowych podyktowane koniecznością ograniczenia występowania zjawiska „szarej strefy” w środowisku gier hazardowych, zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz podniesienia poziomu społecznej świadomości co do zagrożeń wynikających z korzystania z usług nielegalnych operatorów hazardowych. Osiągnięcie określonych celów ma zapewnić jak najdalej idące zmniejszenie występowania szkodliwych społecznych i ekonomicznych skutków hazardu.

Stan: 03.10.2016 r. – Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18 w zakresie art. 15f ust. 5 i art. 15g oraz pkt 63 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
Link

3.   Rządowy projekt ustawy z 18 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Projektowane przepisy przewidują całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy Prawo energetyczne, przepisu przewidującego zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych.

Stan: 05.10.2016 r. – Zakończono prace w Komisji Prawniczej
Projekt nie posiada zaktualizowanej przewidywanej daty wejścia w życie, która poprzednio została ustalona na 1 października 2016 r.
Link

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Jak nowe regulacje wpłyną na sektor usług finansowych?

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1.   1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.
Link

 

Czy ta strona była pomocna?