zmiany w podatkach październik 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 25 października 2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

VAT

Projekty

1. Projekt ustawy z 22 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W ustawie o VAT proponuje się m.in. wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów. Natomiast w Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Zmiany w Ordynacji podatkowej związane są z likwidacją możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika rejestrującego podatnika VAT za zaległości powstałe w kolejnych 6 miesiącach.

Stan: 18.10.2016 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 7., który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.

Stan: 21.10.2016 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu
Ustawa zakłada swoje wejście w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 16 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Projekt zakłada, iż organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 § 1b OP, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług.

Stan: 21.10.2016 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Webcast: Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r.

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Wejdzie w życie

1. 7 listopada 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje wprowadzenie dodatkowego, sposobu nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe tytoni do palenia i daje możliwość wyboru pomiędzy obecnie obowiązującym sposobem oznaczania ww. opakowań a dodanym w przedmiotowym projekcie.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 1 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stan: 20.10.2016 r. – Skierowano do III czytania
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 lipca 2017 r.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 15 września 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt rozporządzenia zakłada nadanie nowego brzmienia § 22 pkt 9, § 31, § 34 ust. 2 i § 35 ust. 2 w stosunku do treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Stan: 19.10.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Link

3. Projekt ustawy z 5 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Projekt zakłada zmianę ustawy w zakresie zwolnienia od akcyzy dla alkoholu etylowego całkowicie skażonego importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo produkowanego na terytorium kraju. Przewiduje również zmianę ustawy w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego skażonego całkowicie.

Stan: 11.10.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Projekty

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 12 września 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Projekt zawiera propozycję zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Stan: 21.10.2016 r. – Komisja Prawnicza
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

2. Projekt ustawy z 19 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proponowane zmiany obejmują preferencje podatkowe dotyczące uprawnienia do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców z jednoczesną likwidacją ograniczeń w jego wysokości.

Stan: 24.10.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Weszło w życie

1. 19 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Rozporządzenie zakłada zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych przez sprzedawców detalicznych. Zaniechanie ma zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Link

 

Projekty

1. Projekt ustawy z 12 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt zakłada, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. - grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r.

Stan: 20.10.2016 r. - Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 31 maja 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt ustawy zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czyli powołanie administracji skonsolidowanej. Krajowa Administracja Skarbowa będzie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Stan: 20.10.2016 r. – Zakończenie prac w Komisji Finansów Publicznych
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Link

3. Projekt ustawy z 4 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 18.10.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Jak nowe regulacje wpłyną na sektor usług finansowych?

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.

Link

2. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.

Art. 7 wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Czy ta strona była pomocna?