zmiany w podatkach październik 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Weszło w życie

1. 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W ustawie o VAT zostały wprowadzone przepisy modyfikujące sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów. Natomiast w Kodeksie karnym skarbowym zaostrzono sankcje (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Zmiany w Ordynacji Podatkowej związane są z likwidacją możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika rejestrującego podatnika VAT za zaległości powstałe w kolejnych 6 miesiącach.

Art. 1 pkt 3 ustawy wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.
Art. 1 pkt 7–9 wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Celem rozporządzenia jest zastąpienie rozporządzenia Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług nowym rozporządzeniem, którego załącznikami będą dotychczas stosowane wzory deklaracji: VAT-7 stanowi załącznik nr 1, VAT-7K stanowi załącznik nr 2, VAT-8 stanowi załącznik nr 4 oraz zmieniony wzór VAT-9M stanowi załącznik nr 5.
Link

3. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Rozporządzenie zmienia wszystkie wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług: VAT-R, VAT-5, VAT-5UE, VAT-Z. Nowe wzory VAT-R, VAT-5, VAT-5UE i VAT-Z, zostały oparte na dotychczasowych wzorach określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.
Link

4. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

Rozporządzenie ma na celu dostosowanie wzoru informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27), w szczególności do składania informacji jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Link

5. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Konieczność wydania rozporządzenia podyktowana była przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji UE Nr 2016/1821 z 6 października 2016 r. zmieniającego załącznik 1 do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
Link

6. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Rozporządzenie do 30 czerwca 2017 r. zwalnia od podatku od towarów i usług usługi świadczone pomiędzy państwowymi jednostkami budżetowymi, z wyjątkiem usług komunikacji miejskiej oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Link

 

Projekty

1. Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.

Stan: 15.12.2016 r. – Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 marca 2017 r.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 12 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy ma na celu zrównanie stawek VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne. W tym sensie projekt ustawy również upraszcza przepisy VAT w zakresie opodatkowania książek, gazet, czasopism i innych publikacji.

Stan: 11.01.2017 r. – Projekt został skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem UE)
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także 3. Batalion łączności NATO oraz jego międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ten podmiot import towarów przeznaczonych do jego wyłącznego użytku oraz towarów przeznaczonych do zaopatrzenia kasyn, klubów, restauracji, a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez jego międzynarodowy personel.

Stan: 27.12.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Rozporządzenie nadaje nowe brzmienie dla § 22 pkt 9, § 31, § 34 ust. 2 i § 35 ust. 2 w stosunku do treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.
Link

 

Projekty

1. Projekt ustawy z 12 grudnia 2016 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w obszarach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, dotyczących w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług, czy uszczupleń w podatku akcyzowym oraz stwierdzone inne istotne naruszenia przepisów szczególnych wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia w życie przepisów prawa odnoszących się do monitorowania przewozu towarów na i przez terytorium Polski.

Stan: 11.01.2017 r. – Prośba o rozpatrzenie przez komisję prawniczą
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 lutego 2017 r. z wyjątkiem art. 37 i 38, których wejście w życie proponuje się na 1 marca 2017 r.
Link

2. Senacki projekt ustawy z 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Celem projektowanej ustawy jest, przy zachowaniu obecnych przychodów budżetowych z podatku akcyzowego na samochody, próba wyeliminowania negatywnych zjawisk i takie ukształtowanie zachowań obywateli, aby nabywali samochody, w miarę możliwości nowsze, bezpieczniejsze, lepiej wyposażone oraz bardziej ekologiczne. Ponadto celem ustawy jest wyeliminowanie zjawiska rejestrowania bardzo drogich samochodów poza granicami Polski.

Stan: 23.12.2016 r. – Projekt został skierowany do konsultacji
Projekt zakłada wejście ustawy w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 5 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Projektowane rozporządzenie określi datę wejścia w życie zmienianego aktu prawnego zgodną z datą wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o administracji podatkowej na dzień 1 marca 2017 r.

Stan: 20.12.2016 r. – Prace w komisji prawniczej
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 31 grudnia 2016 r.

Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 05.01.2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

W projektowanym rozporządzeniu wprowadza się zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, polegające na:

  • zastąpieniu wyrazów: „właściwy naczelnik urzędu celnego” wyrazami: „właściwy naczelnik urzędu skarbowego” (w § 6 ust. 1 i 2),
  • zastąpieniu w odpowiedniej formie wyrazów: „naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku” (w § 7) i wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego” (w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1) wyrazami: „naczelnik urzędu celnoskarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku”.

Stan: 10.01.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.

Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym

W projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym zmiany polegają na zastąpieniu w odpowiedniej formie wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy” wyrazami „właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy” (w § 1 w ust. 1 oraz w § 2 w ust. 3).

Stan: 10.01.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.

Link

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 30 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

W projektowanym rozporządzeniu dokonano zmian w §1 pkt 3, § 8 ust. 1, §10 oraz w załączniku nr 2 w cz. I ust. 5. Zmiany polegają na zmianie nazwy organu, który ustala normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej tymi organami będą właściwi naczelnicy urzędów skarbowych. Oczekiwanym efektem jest zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w ustawie o podatku akcyzowym (zmienionej na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej) a przepisami projektowanego rozporządzenia.

Stan: 11.01.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.

Link

7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 5 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

W projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego zmiana polega na zastąpieniu w § 5 wyrazów: „właściwego naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „właściwego naczelnika urzędu skarbowego”.

Stan: 11.01.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.

Link

8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Zmiana obowiązującego rozporządzenia polega na zastąpieniu wyrazów: „naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „naczelnika urzędu skarbowego” (w § 4 w ust. 2 w pkt 2 oraz w ust. 4). Zmiany powyższe są konsekwencją ustalenia nowej struktury organów w ramach Krajowej Administracji Skarbowej dokonane na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w szeregu obowiązujących aktów prawnych, w tym w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Stan: 11.01.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

9. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

W projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zmiany polegają na zastąpieniu w odpowiedniej formie konkretnych wyrazów.

Stan: 12.01.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.

Link

10. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Zmiana rozporządzenia ma na celu rozszerzenie możliwości stosowania określonych środków skażających służących do skażania alkoholu etylowego w przypadku produkcji krajowej produktów biobójczych na rynek unijny i państw trzecich, w których substancje czynne zostały wpisane do unijnego wykazu zatwierdzonych substancji czynnych. Zakłada również rozszerzenie możliwości stosowania określonych środków skażających do skażania alkoholu etylowego w przypadku produkcji krajowej wyrobów medycznych na rynek unijny i państw trzecich, gdy wyroby te spełniają definicję wyrobu medycznego określoną art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych i nie będą sprzedawane na terytorium kraju, a także uszczelnienie rynku skażonego alkoholu etylowego poprzez zmianę brzmienia przepisu § 4 pkt 9, które zwiększa zakres stosowania skażalnika alkoholu etylowego w pozostałych branżach.

Stan: 10.01.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

11. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 4 stycznia 2017 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy

Projekt rozporządzenia w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy został sporządzony w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43), zmienianej na mocy procedowanego projektu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).

Stan: 12.01.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia 1 marca 2017 r.
Link

12. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 grudnia 2016 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli przeznaczenia wyrobów akcyzowych na te cele

Projekt zawiera rozwiązania wzorowane na postanowieniach rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele. Ograniczono jednak cele specjalne w porównaniu z celami specjalnymi wymienionymi w tym rozporządzeniu, pozostawiając te, dla realizacji których faktycznie mogą być używane wyroby akcyzowe.

Stan: 09.01.2017 r. – Projekt skierowano do uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia 1 marca 2017 r.
Link

 

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1. 31 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Na mocy ustawy zwolniono z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z przepisami art. 25 ust. 4 ustawy o ARiMR.
Link

2. 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych poprzez:

  • objęcie polskich funduszy inwestycyjnych, działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zwolnieniem przedmiotowym - zamiast zwolnienia podmiotowego - obejmującym dochody (przychody) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających,
  • objęcie analogicznym zwolnieniem przedmiotowym zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniających cechy pozwalające uznać je za podmioty równoważne do FIO i SFIO,
  • objęcie przepisami ustawy o podatku dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

30 listopada 2016 r. weszły w życie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy
Link

3. 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego. Ustawa reguluje materię dotyczącą obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.
Link

4. 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.

Art. 7 wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

5. 30 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 15 grudnia 2016 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu

Ustawa stanowi podstawę współpracy między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu w zakresie podatków dochodowych. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, na podstawie których określone zostaną zasady wzajemnej współpracy w zakresie opodatkowania dochodów poprzez transponowanie przepisów zawartego porozumienia.
Link

6. 29 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” przez osoby fizyczne: na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przez osoby przyjeżdżające do Polski z krajów partnerskich programu.
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Weszło w życie

1. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa przewiduje całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy Prawo energetyczne, przepisu przewidującego zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych.

9 grudnia 2016 r. weszły w życie art. 1 pkt 1–8 i 10, art. 2 pkt 1–10, 12 i 14–19 oraz art. 3–5 ustawy. Art. 2 pkt 13 w zakresie art. 28b ust. 2, wchodzi w życie 10 września 2017 r.
Link

2. 22 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Ustawa zakłada, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. - grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r.
Link

3.1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Celem regulacji jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Prokuratorii Generalnej, jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika, jest maksymalizacja bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi.
Link

4. 31 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Stosownie do delegacji zawartej w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przedmiotowe rozporządzenie reguluje zagadnienia związane z przystąpieniem do testu umiejętności, będące elementami postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego w Polsce. Rozporządzenie szczegółowo określa: warunki, sposób i tryb przeprowadzenia testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie. 
Link

5. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Celem wydanego rozporządzenia jest uwzględnienie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., poprzez określenie dowodu księgowego będącego podstawą korekty, o której mowa w art. 22p ustawy.
Link

6. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

W związku z wejściem w życie ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, informacja podsumowująca oraz korekta tej informacji będzie składana jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym rozporządzenie zakłada konieczność dostosowania do nich wzoru, w szczególności do zmiany dot. składania informacji i korekty jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.: informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VATUE(3)), oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK(3)).
Link

7. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

Rozporządzenie określa zasady i tryb zwrotu z budżetu państwa utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości:

  • znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służących bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody: gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, budynków i budowli trwale związanych z gruntem;
  • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
    Link

 

Projekty

1. Projekt ustawy z 21 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 03.01.2017 r. – Projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 18 listopada 2016 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku

Celem projektu jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji za dany rok podatkowy - wraz z objaśnieniami, co do sposobu ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, mając na względzie zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego.

Stan: 22.12.2016 - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 roku.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego jest: rozszerzenie określonego w nim katalogu spraw o składanie zgłoszeń aktualizacyjnych i wniosków, o których mowa w ustawie 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i dostosowanie jego przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 10.01.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 marca 2017 r.
Link

4. Projekt ustawy z 9 listopada 2016 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Projektowana ustawa ma za zadanie chronić legalny handel towarami uznanymi w wyniku przeprowadzonych analiz przez krajowego prawodawcę „za wrażliwe”, ułatwić walkę z „szarą strefą” oraz ograniczyć poziom uszczupleń w kluczowych dla budżetu podatkach, tj. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także zwiększyć skuteczność kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów.

Stan: 11.01.2016 r. – Projekt został przekazany komisji prawniczej
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 1 w zakresie lokalizatora, art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. g, art. 7 ust. 2 pkt 9, art. 11, art. 13 ust. 4 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 2, które wchodzą w życie 1 lipca 2017 r.
Link

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?