zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Projekty

1. Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.

Stan: 26.01.2017 r. – III czytanie na posiedzeniu Sejmu – uchwalono ustawę
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 marca 2017 r.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także 3. Batalion łączności NATO oraz jego międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ten podmiot import towarów przeznaczonych do jego wyłącznego użytku oraz towarów przeznaczonych do zaopatrzenia kasyn, klubów, restauracji, a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez jego międzynarodowy personel.

Stan: 26.01.2017 r. – Komisja prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

3. Poselski projekt ustawy z 17 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy ma na celu uproszczenie zasad rozliczenia VAT przez polskie firmy. Kluczowa zmiana, którą wprowadza niniejszy projekt nowelizacji ustawy o VAT to uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT. Proponowana nowelizacja przyniesie pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i finansowe, a w szczególności wśród podatników VAT, którzy zostaną odciążeni od czasochłonnych i kosztownych obowiązków wypełniania długich i skomplikowanych formularzy deklaracji. Zaoszczędzony w ten sposób czas i środki przeznaczać będą mogli na rozwijanie swojej działalności gospodarczej.

Stan: 26.01.2017 r. – Projekt został skierowany do konsultacji
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 30 dni od ogłoszenia.
Link

Warsztaty: Zmiany VAT od 1 stycznia 2017 r.

Cykl praktycznych warsztatów w najwiekszych miastach Polski

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 28 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Zmiana rozporządzenia ma na celu rozszerzenie możliwości stosowania określonych środków skażających służących do skażania alkoholu etylowego w przypadku produkcji krajowej produktów biobójczych na rynek unijny i państw trzecich, w których substancje czynne zostały wpisane do unijnego wykazu zatwierdzonych substancji czynnych. Zakłada również rozszerzenie możliwości stosowania określonych środków skażających do skażania alkoholu etylowego w przypadku produkcji krajowej wyrobów medycznych na rynek unijny i państw trzecich, gdy wyroby te spełniają definicję wyrobu medycznego określoną art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych i nie będą sprzedawane na terytorium kraju, a także uszczelnienie rynku skażonego alkoholu etylowego poprzez zmianę brzmienia przepisu § 4 pkt 9, które zwiększa zakres stosowania skażalnika alkoholu etylowego w pozostałych branżach.
Link

 

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 25 stycznia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w obszarach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, dotyczących w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług, czy uszczupleń w podatku akcyzowym oraz stwierdzone inne istotne naruszenia przepisów szczególnych wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia w życie przepisów prawa odnoszących się do monitorowania przewozu towarów na i przez terytorium Polski.

Stan: 26.01.2017 r. – Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury (I czytanie)
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 marca 2017 r.
Link

 

2. Senacki projekt ustawy z 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Celem projektowanej ustawy jest, przy zachowaniu obecnych przychodów budżetowych z podatku akcyzowego na samochody, próba wyeliminowania negatywnych zjawisk i takie ukształtowanie zachowań obywateli, aby nabywali samochody, w miarę możliwości nowsze, bezpieczniejsze, lepiej wyposażone oraz bardziej ekologiczne. Ponadto celem ustawy jest wyeliminowanie zjawiska rejestrowania bardzo drogich samochodów poza granicami Polski.

Stan: 24.01.2017 r. – Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 30 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

W projektowanym rozporządzeniu dokonano zmian w §1 pkt 3, § 8 ust. 1, §10 oraz w załączniku nr 2 w cz. I ust. 5. Zmiany polegają na zmianie nazwy organu, który ustala normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej tymi organami będą właściwi naczelnicy urzędów skarbowych. Oczekiwanym efektem jest zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w ustawie o podatku akcyzowym (zmienionej na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej) a przepisami projektowanego rozporządzenia.

Stan: 27.01.2017 r. – Konferencja uzgodnieniowa
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 5 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

W projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego zmiana polega na zastąpieniu w § 5 wyrazów: „właściwego naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „właściwego naczelnika urzędu skarbowego”.

Stan: 26.01.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

5. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 grudnia 2016 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli przeznaczenia wyrobów akcyzowych na te cele

Projekt zawiera rozwiązania wzorowane na postanowieniach rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele. Ograniczono jednak cele specjalne w porównaniu z celami specjalnymi wymienionymi w tym rozporządzeniu, pozostawiając te, dla realizacji których faktycznie mogą być używane wyroby akcyzowe.

Stan: 25.01.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia 1 marca 2017 r.
Link

6. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 12 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego do zmian przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które zostały przewidziane w ustawie z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 27.01.2017 r. – Projekt skierowano do uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia 1 marca 2017 r.
Link

7. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 10 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

W projektowanym rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dokonano zmian polegających na zastąpieniu występujących w przepisach w odpowiedniej formie wyrazów: „właściwy naczelnik urzędu celnego” wyrazami: „właściwy naczelnik urzędu skarbowego”.

Stan: 25.01.2017 r. – Projekt skierowano do uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

8. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 12 stycznia 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

Projekt został sporządzony w związku z koniecznością dostosowania jego treści do przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zmienianej na mocy ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji. W projektowanym rozporządzeniu wskazano właściwość w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej. Ich wykaz wraz z określonym terytorialnym zasięgiem ich działania został określony w załączniku do rozporządzenia.

Stan: 20.01.2017 r. – Projekt skierowano do uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 marca 2017 r.
Link

9. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 12 stycznia 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

Projekt zawiera wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju oraz terytorialny zasięg ich działania oraz urzędów skarbowych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie.

Stan: 20.01.2017 r. – Projekt skierowano do uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia 1 marca 2017 r.
Link

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Projekty

1. Projekt ustawy z 13 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 26.01.2017 r. – Konsultacje Publiczne
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 14 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt dotyczy obniżenia stawki podatku liniowego z 19% na 15% podstawy obliczania podatku od dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, wydłużenia z 5 do 15 lat okresu, w którym podatnik będzie mógł rozliczyć poniesioną stratę podatkową, zwiększenia z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, do wysokości której wydatki na nabycie składników majątkowych mogą być jednorazowo amortyzowane.

Stan: 27.01.2017 r. – Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Weszło w życie

1. 24 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku

Celem rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej miał obowiązek określić, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji za dany rok podatkowy - wraz z objaśnieniami, co do sposobu ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, mając na względzie zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego.
Link

2. 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku w 2017 r.
Link

 

Projekty

1. Projekt ustawy z 21 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 25.01.2017 r. – Projekt ustawy skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

2. Projekt ustawy z 9 listopada 2016 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Projektowana ustawa ma za zadanie chronić legalny handel towarami uznanymi w wyniku przeprowadzonych analiz przez krajowego prawodawcę „za wrażliwe”, ułatwić walkę z „szarą strefą” oraz ograniczyć poziom uszczupleń w kluczowych dla budżetu podatkach, tj. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także zwiększyć skuteczność kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów.

Stan: 16.01.2016 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakładał wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 1 w zakresie lokalizatora, art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. g, art. 7 ust. 2 pkt 9, art. 11, art. 13 ust. 4 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 2, które wchodzą w życie 1 lipca 2017 r.
Link

3. Komisyjny projekt ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Stan: 24.01.2017 r. – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
Link

4. Rządowy projekt ustawy z 22 listopada 2016 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Projektowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Stan: 11.01.2017 r. – Sprawozdanie podkomisji
Projekt zakładał wejście ustawy w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe jest zasadniczo wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym. W zmienianym rozporządzeniu oraz w formularzach zaświadczeń konieczne jest zastąpienie „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” przez „kwalifikowany podpis elektroniczny”

Stan: 20.01.2016 – Komisja Prawnicza
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Link

Cykl śniadań podatkowych: Krajowa Administracja Skarbowa

Reforma struktur z perspektywy podatnika

Zarejestruj się

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?