zmiany w podatkach sierpień 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Wrzesień 2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

VAT

Projekty 

1. Ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

Projekt dotyczy określenia zasad centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządowych.
Stan: 05.09.2016 r. – Sejm uchwalił ustawę uwzględniając poprawki Senatu
Ustawa przewiduje swoje wejście w życie 1 października 2016 r.
Link

2. Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu (zwłaszcza jeżeli ich skutkiem będzie uszczuplenie dochodów budżetowych w niższej wysokości) z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.
Stan: 08.09.2016 r. – Skierowany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania
Ustawa zakłada swoje wejście w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Jednolity Plik Kontrolny

Obowiązkowe comiesięczne raportowanie Ewidencji VAT już od 1 lipca

Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 2 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

1 maja 2016 r. dotychczasowa procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych została zlikwidowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, natomiast procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń zostanie zastąpiona procedurą uszlachetniania czynnego. W konsekwencji § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1656) przestał mieć zastosowanie.
Link

Wejdzie w życie

1. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Projektowana nowelizacja przewiduje dodanie do wykazu urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin-Świdnik oraz Oddziału Celnego Osobowego Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice.
Stan: 31.08.2016 r. – Podpisany przez Ministra
Rozporządzenie przewiduje swoje wejście w życie 15 września 2016 r.
Minister Finansów przewiduje najpóźniejszą datę ogłoszenia 09.09.2016 r.
Link

2. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów projektowana nowelizacja przewiduje dodanie do wykazu urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin-Świdnik oraz Oddziału Celnego Osobowego Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice.
Stan: 31.08.2016 r. – Podpisany przez Ministra
Rozporządzenie przewiduje swoje wejście w życie 15 września 2016 r.
Minister Finansów przewiduje najpóźniejszą datę ogłoszenia 09.09.2016 r.
Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 1 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
Stan: 05.09.2016 r. – Skierowany na posiedzenie Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 lipca 2017 r.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo celne dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do określenia szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, w tym dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dokumentów, które mogą być wykorzystane w charakterze zgłoszenia celnego oraz dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego.
Stan: 07.09.2016 r. – Skierowany do podpisu Ministra
Projekt przewiduje wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 17 czerwca 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Na skutek zmiany brzmienia art. 98 ust. 2 ustawy Prawo celne, utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Tym samym koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia, regulującego kompleksowo całość zagadnień z tego zakresu. W niniejszym rozporządzeniu część regulacji została przeniesiona wprost z dotychczas obowiązującego rozporządzenia, część zaś została dostosowana lub uzupełniona  związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo celne.
Stan: 05.09.2016 r. – Wpłynęły stanowiska w ramach uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 13 pkt 22, który ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Projekty 

1. Projekt ustawy z 19 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proponowane zmiany obejmują preferencje podatkowe dotyczące uprawnienia do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców z jednoczesną likwidacją ograniczeń w jego wysokości.
Stan: 07.09.2016 r. – Skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

2. Ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.
Stan: 05.09.2016 r. – Sejm uchwalił ustawę uwzględniając poprawki Senatu
Ustawa przewiduje swoje wejście w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Proponowana przez posłów klubu Nowoczesna nowelizacja ustawy o PIT Dotyczy obniżenia stawki podatku liniowego z 19% na 15% podstawy obliczania podatku od dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, wydłużenia z 5 do 15 lat okresu, w którym podatnik będzie mógł rozliczyć poniesioną stratę podatkową, zwiększenia z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, do wysokości której wydatki na nabycie składników majątkowych mogą być jednorazowo amortyzowane.
Stan: 05.09.2016 r. – Zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia, skierowano do opiniowania przez organizacje samorządowe
Ustawa przewiduje swoje wejście w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Weszło w życie

1. 1 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Ustawa wprowadza nową daninę publiczną do polskiego systemu podatkowego, zwaną podatkiem od sprzedaży detalicznej. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm działających w branży handlowej. W ciągu ostatniego dziesięciolecia obserwowana jest bowiem tendencja wypierania z branży małych sklepów, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju handlu wielkopowierzchniowego.
Link

2. 1 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

W rozporządzeniu określa się, jako załącznik, wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1). W części A wzoru deklaracji określa się miejsce i cel składania deklaracji, w części B – dane identyfikacyjne podatnika. Natomiast w części C znajdują się pola dotyczące obliczenia podatku takie jak: ustalenie przychodu, kwota zmniejszająca przychód oraz podstawa opodatkowania. Następnie, w części D, określa się pole dotyczące wykazania kwoty podatku do zapłaty. Na końcu deklaracji, w części E, znajdują się pola dotyczące podpisu podatnika lub osoby go reprezentującej.
Link

3. 25 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej

Rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do niektórych podmiotów, których przeważającą częścią działalności jest realizacja zadań publicznych, mających status tzw. podatników VAT czynnych, prowadzących ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych, które mają obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r. Tym podmiotom przedłuża się do 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Link

Projekty

1. Poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt ustawy zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czyli powołanie administracji skonsolidowanej. Krajowa Administracja Skarbowa będzie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Stan: 05.09.2016 r. – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Ustawa zakłada swoje wejście w życie 1 stycznia 2017 r. na mocy przepisów Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk sejmowy 827).
Link

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Projekt dotyczy zmiany definicji pojęcia "elektrownia wiatrowa"; zmiany minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych oraz obiektów chronionych na co najmniej 800 metrów; zmiany w zakresie sposobu wyznaczania miejsc, w których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych poprzez umieszczenie ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; wykreślenia wojewody jako organu, który miałby wpływ na wyznaczanie miejsc, w których możliwe byłyby inwestycje związane z budową nowych elektrowni.
Stan: 05.09.2016 r. – skierowano do I czytania na posiedzeniu Komisji Infrastruktury
Ustawa zakłada swoje wejście w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

3. Projekt ustawy z 1 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw

Projekt ustawy wprowadza istotne zmiany w obszarze rynku gier hazardowych podyktowane koniecznością ograniczenia występowania zjawiska „szarej strefy” w środowisku gier hazardowych, zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz podniesienia poziomu społecznej świadomości co do zagrożeń wynikających z korzystania z usług nielegalnych operatorów hazardowych. Osiągnięcie określonych celów ma zapewnić jak najdalej idące zmniejszenie występowania szkodliwych społecznych i ekonomicznych skutków hazardu.
Stan: 02.09.2016 r. – Skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu w dniach 13-14 września 2016 r.
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18 w zakresie art. 15f ust. 5 i art. 15g oraz pkt 63 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
Link

4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Projekt posłów klubu Nowoczesna dotyczy uchylenia § 4 dotyczącego przerwania biegu przedawnienia w wyniku podjęcia czynności egzekucyjnych, uchylenia § 8, regulującego przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką lub zastawem, a także zmian w § 6 i 7 polegających na wprowadzeniu 3-letniego okresu ograniczającego maksymalny czas przerwy albo opóźnienia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia.
Stan: 05.09.2016 r. - Zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia, skierowano do opiniowania przez organizacje samorządowe
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Jak nowe regulacje wpłyną na sektor usług finansowych?

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1. 1 października 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Ustawa wprowadza przepisy prawne ustalające cele w zakresie oszczędności energii do 2020 r. dla sektora publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności energetycznej jak również określenia planu działań w zakresie efektywności energetycznej.
Link

2. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.
Link

 

Czy ta strona była pomocna?