zmiany w podatkach sierpień 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 23 września 2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

VAT

Weszło w życie

1.   1 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zapobiegających występowaniu oszustw w VAT w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi, a także ograniczenie ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych oraz na dochody budżetu Państwa. Rozwiązania dotyczą uszczelnienia systemu poboru VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw oraz uszczelnienia procesu koncesjonowania obrotu paliwami w wymiarze międzynarodowym.

Uwaga: art. 1 pkt 3 w zakresie art. 30a ust. 2b wszedł w życie 19 lipca 2016 r.
Link

2.   1 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Rozporządzenie wydano w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) w zakresie zmiany zasad deklarowania i zapłaty podatku od towarów i usług od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zgodnie z którymi dokonujący ww. nabyć będzie obowiązany do dziennych wpłat podatku od towarów i usług oraz składania deklaracji za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych.
Link

3.   1 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmiany zasad rozliczania i zapłaty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne. Zgodnie ze zmianami ustawowymi podatnik dokonujący ww. nabyć będzie obowiązany do dziennych wpłat podatku od towarów i usług oraz składania deklaracji VAT-14 za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych. Jeżeli wewnątrzwspólnotowe nabycie ww. towarów będzie odbywało się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy obowiązek składania deklaracji oraz pobrania i wpłacenia podatku do organów celnych będzie spoczywał na płatniku. Deklaracja VAT-14 będzie składana do naczelnika urzędu celnego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Powyższe nie zwalnia podatnika od rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8. Jednakże powstaje konieczność zmniejszenia podatku należnego o kwoty rozliczone w organach celnych, a w konsekwencji konieczność zmiany wzorów ww. deklaracji.
Link

4.   9 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Minister Finansów postanowił uchylić rozporządzenie z 26 października 2005 r. ze względu na znikome zastosowanie przez podatników, którzy zamiast tego korzystają z instytucji opisanej w art. 33a ustawy o VAT tj. rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji.
Link

5.   20 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Zmiana rozporządzenia polega na zmianie wzoru deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, ponieważ obecna deklaracja importowa zawiera nazewnictwo, które od 1 maja 2016 r. nie występuje w przepisach celnych. Dodatkowo proponuje się modyfikację w objaśnieniach do deklaracji w kwestii wysokości stawek podatku VAT i odesłanie w tym zakresie do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Link

6.   23 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Celem rozporządzenia jest włączenie deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) do wykazu deklaracji i podań, które mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Link

Projekty

1.   Ustawa z 22 lipca 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt dotyczy określenia zasad centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządowych.

Stan: 05.08.2016 r. – Stanowisko Senatu zostało przekazane do sejmowej Komisji Finansów Publicznych
Ustawa przewiduje swoje wejście w życie 1 września 2016 r.
Link

2.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Celem projektowanego aktu wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług jest zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu. Celem jest również wprowadzenie nowegostandardu protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji. Jednocześnie celem jest możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań. Rozporządzenie znosi też możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

Stan: 18.08.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt przewiduje wejście w życie rozporządzenia 1 stycznia 2018 r.
Link

Jednolity Plik Kontrolny

Obowiązkowe comiesięczne raportowanie Ewidencji VAT już od 1 lipca

Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Weszło w życie

1.   30 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Rozporządzenie to zmienia zasady skażania alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zmiana polega na przyporządkowaniu do poszczególnych branż konkretnych środków skażających, którymi skażany będzie alkohol etylowy zużywany przy produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, z zastosowaniem zasad metodyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przyjęte rozwiązanie ma na celu ograniczenie działalności grup przestępczych w nielegalnym obrocie alkoholem etylowym.
Link

2.   3 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Rozporządzenie uwzględnia rozwiązania prawne zawarte w Porozumieniu celnym oraz Porozumieniu podatkowym, będące przepisami wykonawczymi do Umowy USA-SOFA, oraz w Umowie w sprawie Brygady i Umowy w sprawie 3NSB. Dodatkowo mając na uwadze, że zwolnienia podatkowe wynikające z przedmiotowych umów obowiązują od dnia ich podpisania, a w przypadku Umowy w sprawie 3NSB w określonym zakresie także od dnia aktywowania tej jednostki, w projektowanym rozporządzeniu przewidziano także przepisy przejściowe umożliwiające realizację zwolnień od akcyzy także za okres, w którym nie obowiązywały jeszcze projektowane obecnie przepisy wykonawcze.
Link

3.   13 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Rozporządzenie wprowadza zmianę do rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia zwalnia się od podatku import towarów objętych procedurą tranzytu, składu celnego, przetwarzania pod kontrolą celną, w rozumieniu przepisów celnych. W związku z tym, że dotychczasowa procedura składu celnego zostanie zastąpiona procedurą składowania celnego, zaś procedura przetwarzania pod kontrolą celną ulegnie likwidacji, rozporządzenie w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia wprowadza zmianę polegającą na wykreśleniu procedury przetwarzania pod kontrolą celną zastąpieniu procedury składu celnego procedurą składowania celnego.
Link

4.   20 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa dotyczy dostosowania Prawa celnego do Unijnego Kodeksu Celnego, którego niektóre przepisy są stosowane od 1 maja 2016 r.
Link

5.   20 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

Z uwagi na uregulowanie szeregu kwestii dotyczących odraczania terminu płatności należności celnych bezpośrednio w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny, rozporządzenie to będzie regulowało warunki i tryb postępowania przy udzieleniu pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych w formach określonych w art. 110 Unijnego Kodeksu Celnego w znacznie mniejszym zakresie niż obecnie.
Link

6.   23 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru

Celem rozporządzenia jest uregulowanie kwestii wymogów, jakie powinno spełniać niepreferencyjne świadectwo pochodzenia i wniosek o jego wystawienie oraz sposobu i trybu jego wystawienia. Konieczność unormowania tej kwestii w prawie krajowym została spowodowana zmianą regulacji unijnych, związanych z szeroko rozumianą reformą unijnego prawa celnego. Do tej pory materia objęta projektem rozporządzenia nie była przedmiotem regulacji krajowych, ponieważ kwestie te normowały stosowane bezpośrednio przepisy unijnego prawa celnego.
Link

Projekty

1.   Projekt ustawy z 20 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31a polega na połączeniu pkt. 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stan: 10.08.2016 r. – Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

2.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji z art. 19 ust. 1 ustawy – Prawo celne dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, w tym dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dokumentów, które mogą być wykorzystane w charakterze zgłoszenia celnego oraz dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego.

Stan: 01.08.2016 r. - Konsultacje publiczne
Projekt przewiduje wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

3.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 7 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

1 maja 2016 r. dotychczasowa procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych została zlikwidowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, natomiast procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń zostanie zastąpiona procedurą uszlachetniania czynnego. W konsekwencji § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1656) przestał mieć zastosowanie.

Stan: 04.08.2016 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

4.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 27 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Projektowana nowelizacja przewiduje dodanie do wykazu urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin-Świdnik oraz Oddziału Celnego Osobowego Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice.

Stan: 05.08.2016 r. – Konsultacje publiczne
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2016 r.
Link

5.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów projektowana nowelizacja przewiduje dodanie do wykazu urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin-Świdnik oraz Oddziału Celnego Osobowego Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice.

Stan: 23.08.2016 r. – Komisja Prawnicza
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2016 r.
Link

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Projekty

1.   Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.

Stan: 05.08.2016 r. - Stanowisko Senatu zostało przekazane do sejmowej Komisji Finansów Publicznych
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Projekty

1.   Projekt ustawy z 23 maja 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw

Projekt ustawy wprowadza istotne zmiany w obszarze rynku gier hazardowych podyktowane koniecznością ograniczenia występowania zjawiska „szarej strefy” w środowisku gier hazardowych, zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz podniesienia poziomu społecznej świadomości co do zagrożeń wynikających z korzystania z usług nielegalnych operatorów hazardowych. Osiągnięcie określonych celów ma zapewnić jak najdalej idące zmniejszenie występowania szkodliwych społecznych i ekonomicznych skutków hazardu.

Stan: 12.08.2016 r. – Skierowany do konsultacji
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18 w zakresie art. 15f ust. 5 i art. 15g oraz pkt 63 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
Link

2.   Projekt ustawy z 1 lipca 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Celem projektowanej ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służyć będzie redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Propozycje mają charakter powszechny, będą korzystnie oddziaływać w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Stan: 24.08.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem art. 15, który wchodzi w życie 1 kwietna 2017 r. oraz art. 17, który wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.
Link

3.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 29 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

W projektowanym rozporządzeniu określa się, jako załącznik, wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1). W części A wzoru deklaracji określa się miejsce i cel składania deklaracji, w części B – dane identyfikacyjne podatnika. Natomiast w części C znajdują się pola dotyczące obliczenia podatku takie jak: ustalenie przychodu, kwota zmniejszająca przychód oraz podstawa opodatkowania. Następnie, w części D, określa się pole dotyczące wykazania kwoty podatku do zapłaty. Na końcu deklaracji, w części E, znajdują się pola dotyczące podpisu podatnika lub osoby go reprezentującej.

Stan: 22.08.2016 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2016 r.
Link

4.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej

Rozporządzenie miałoby zastosowanie wyłącznie do niektórych podmiotów, których przeważającą częścią działalności jest realizacja zadań publicznych, mających status tzw. podatników VAT czynnych, prowadzących ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych, które mają obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r. Tym podmiotom proponuje się przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Stan: 23.08.2016 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem ogłoszenia.
Link

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Jak nowe regulacje wpłyną na sektor usług finansowych?

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1.   1 września 2016 r. wejdzie w życie ustawa ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Ustawa wprowadza nową daninę publiczną do polskiego systemu podatkowego, zwaną podatkiem od sprzedaży detalicznej. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm działających w branży handlowej. W ciągu ostatniego dziesięciolecia obserwowana jest bowiem tendencja wypierania z branży małych sklepów, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju handlu wielkopowierzchniowego.
Link

2.   1 października 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Ustawa wprowadza przepisy prawne ustalające cele w zakresie oszczędności energii do 2020 r. dla sektora publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności energetycznej jak również określenia planu działań w zakresie efektywności energetycznej.
Link

3.   1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.
Link

Czy ta strona była pomocna?