Analizy danych porównawczych

Rozwiązania

Analizy danych porównawczych

Benchmark - weryfikacja zgodności rozliczeń z zasadą ceny wolnorynkowej

Podatnicy działający w grupach kapitałowych są zobowiązani do zweryfikowania zgodności swoich rozliczeń z zasadą ceny wolnorynkowej – w tym sprawdzenia czy osiągany poziom zysków odpowiada temu jaki notują podmioty niepowiązane. Narzędziem pozwalającym na dokonanie takiej weryfikacji są analizy danych porównawczych – tzw. benchmarki.

Sporządzenie benchmarku jest obowiązkowe, rozpoczynając od transakcji zrealizowanych w roku 2017.

Prawidłowo wykonany benchmark pozwala na wskazanie jaki przedział wskaźnika zyskowności (narzutu/marży/prowizji/stopy procentowej) można uznać za rynkowy, a w konsekwencji – czy warunki na jakich realizowana jest transakcja danego podatnika mogą zostać uznane za zgodne z rynkowymi. Warto pamiętać, że oświadczenie z takim potwierdzeniem jest corocznie składane przez zarządy podmiotów przygotowujących dokumentacje cen transferowych.

Analiza danych porównawczych powinna być skorelowana z dogłębną analizą funkcjonalną podmiotów zaangażowanych w transakcje, która pozwoli na określenie:

 • Kto pełni funkcje rutynowe w danej transakcji?
 • Jaka metoda cen transferowych jest najbardziej odpowiednia dla danej transakcji?
 • Jaki wskaźnik zyskowności powinien zostać zastosowany?

Analizy danych porównawczych są zasadniczo ważne przez trzy lata, pod warunkiem że nie zachodzi zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę. Podatnicy powinni rozważyć czy wpływ wydarzeń nadzwyczajnych – np. wojny oraz wysokiej inflacji – na sytuację ich branży oraz ich grupy kapitałowej jest na tyle istotny by uzasadnić przygotowanie nowej analizy w terminie krótszym od standardowego.

W każdym przypadku analizy porównawcze powinny cechować się:

 • Transparentnością – wszystkie kryteria wykonania oraz poszczególne kroki powinny być czytelnie opisane w raporcie z analizy,
 • Wiarygodnością – autor analizy powinien uzasadnić przyjęcie poszczególnych kryteriów selekcji,
 • Powtarzalnością i weryfikowalnością – benchmark powinien zawierać dane źródłowe pozwalającego na jego sprawdzenie i odtworzenie.

Kwestią o znaczeniu zasadniczym w przypadku analiz porównawczych jest doświadczenie, pozwalające na podjęcie odpowiednich decyzji w odniesieniu do poszczególnych kryteriów, jak również w odniesieniu do zakwalifikowania danego podmiotu jako porównywalnego. Kluczowy jest również do baz danych zawierających dane podmiotów oraz dane transakcyjne – zawartość baz danych jest zróżnicowana i w zależności od typu transakcji oraz regionu uznanego za właściwy, decyzja o wyborze bazy danych będzie się różnić.

W przypadku analiz odnoszących się do specyficznych sytuacji – np. roku, za który nie są jeszcze dostępne dane finansowe podmiotów porównywalnych – benchmarki są sporządzane m.in. przy wykorzystaniu narzędzi ekonometrycznych, np. poprzez ekstrapolację historycznych zależności pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi a zyskownościami określonych branż / typów działalności.

 

 

Wsparcie Deloitte w przygotowaniu analiz danych porównawczych

Posiadamy ogromne doświadczenie w przygotowywaniu analiz porównawczych dla naszych klientów. W 2022 r. przygotowaliśmy ponad 450 analiz różnego typu. Wykonujemy analizy obejmujące zróżnicowane obszary aktywności podmiotów gospodarczych:

 • Produkcję,
 • Dystrybucję,
 • Licencje,
 • Pożyczki,
 • Gwarancje,
 • Usługi.

Nasze analizy były wielokrotnie wykorzystywane nie tylko na potrzeby dokumentacyjne, ale również w postępowaniach kontrolnych jak i w postępowaniach o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego (APA) – współczynnik akceptacji podejścia wynosi 100%

Do kogo skierowane jest dane rozwiązanie?

Usługa jest skierowana do wszystkich podmiotów należących do grup kapitałowych.

Korzyści z przygotowania analizy danych porównawczych
 • Wiarygodna weryfikacja rynkowego charakteru działań podatnika.
 • Wypełnienie obowiązku ustawowego.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?
 • Bogate doświadczenia zgromadzone w trakcie licznych projektów (ponad 450 analizy z 2022 r.).
 • Wyspecjalizowany zespół z dostępem do zróżnicowanych baz danych porównawczych.
 • 100% analiz ocenionych pozytywnie w postępowaniach podatkowych.
 • Deloitte Doradztwo Podatkowe jest największą firmą doradztwa podatkowego na rynku - nasz zespół tworzy ponad 600 specjalistów, w tym doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.
 • Praktyka podatkowa Deloitte w Polsce była wielokrotnie nagradzana przez media i niezależnych ekspertów.

Kontakt:

Igor Fudali

Igor Fudali

Partner w zespole cen transferowych

Igor Fudali jest biegłym rewidentem. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w zakresie opracowania i wdrażania modeli cen transferowych, analiz dot. restrukturyzacji transakcji pomiędzy podmiotami pow... Więcej

Agnieszka Jarnot

Agnieszka Jarnot

Partner Associate w zespole cen transferowych

Agnieszka jest licencjonowanym doradcą podatkowym z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu cen transferowych. Agnieszka uczestniczyła w różnorodnych projektach z zakresu cen tra... Więcej

Mikołaj Michalski

Mikołaj Michalski

Dyrektor w zespole cen transferowych

Mikołaj kieruje zespołem analityków odpowiedzialnych w Europie Środkowowschodniej za przygotowywanie analiz danych porównawczych. Posiada również doświadczenie w doradztwie z zakresu cen transferowych... Więcej

Dominik Tymuła

Dominik Tymuła

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Dominik jest radcą prawnym oraz starszym menedżerem w zespole cen transferowych Deloitte. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w projektach obejmują... Więcej

Marta Tucka

Marta Tucka

Menedżerka w zespole cen transferowych

Marta jest menedżerką w zespole cen transferowych Deloitte. Posiada ponad 6-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Uczestniczyła w licznych projektach obejmujących dokumentacje cen tra... Więcej