Green Scan

Rozwiązania

Green Scan

Praktyczne wsparcie w identyfikacji obowiązków środowiskowych

Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w obszarze przepisów środowiskowych, a także nakładanie kolejnych opłat, tzw. „Green taxes” i nowych wymogów formalnych na podmioty wprowadzające do obrotu wybrane kategorie produktów, w tym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, produkty w opakowaniach oraz opakowania z tworzyw sztucznych, sprawiają, że wiele podmiotów gospodarczych ma trudności w ustaleniu dokładnego zakresu obowiązków jakim podlegają. Mając na względzie potrzeby przedsiębiorców w zakresie identyfikacji obowiązków środowiskowych, oferujemy nasze wsparcie w postaci analizy działalności pod kątem obowiązujących regulacji i nadchodzących kluczowych zmian legislacyjnych, tzw. Green Scan.

W ostatnim czasie ukazały się również projekty ustaw nowelizujących, które przewidują szereg dodatkowych obowiązków, jakim będą musiały sprostać podmioty wprowadzające do obrotu opakowania z tworzyw sztucznych oraz produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Taxes go green

Pobierz ulotkę
Green Scan – o co chodzi?

Green Scan to przegląd, w ramach którego eksperci Deloitte analizują zakres działalności danego podmiotu w celu ustalenia w jakim stopniu podlega on obowiązkom wynikającym z obecnie obowiązujących przepisów środowiskowych oraz w jakim stopniu będą go dotyczyły nowe obowiązki przewidziane w dotychczas opublikowanych projektach ustaw.

Green Scan składa się kilku etapów polegających na:

1) analizie działalności podmiotu

Analiza jest przeprowadzana w oparciu o informacje uzyskane podczas rozmów z wybranymi pracownikami firmy, dane wynikające z uzupełnionego przez Klienta kwestionariusza oraz z otrzymanych dokumentów źródłowych. Eksperci Deloitte weryfikują kompleksowość i prawidłowość podejścia w zakresie dopełniania obowiązków środowiskowych oraz identyfikują przyszłe wymogi, które będą spoczywać na podmiocie w związku procedowanymi obecnie projektami.

2) przygotowaniu raportu z przeprowadzonej analizy

Raport zawiera informację o zidentyfikowanych obowiązkach, które podmiot ma obowiązek wypełniać na gruncie obecnie obowiązujących przepisów środowiskowych oraz informacje o obowiązkach jakie będą ciążyły na podmiocie w przypadku wejścia w życie procedowanych projektów ustaw. Rekomendacje przedstawione w raporcie pozwolą podmiotom podjąć odpowiednie działania w celu przygotowania się do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów środowiskowych.

3) omówieniu wniosków wynikających z raportu podczas telekonferencji

W trakcie telekonferencji Eksperci Deloitte przedstawią podsumowanie najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy, udzielą praktycznych wskazówek co do realizacji poszczególnych obowiązków oraz odpowiedzą na ewentualne wątpliwości.

Bez względu na powyższe prace, Eksperci Deloitte oferują również dodatkowe wsparcie w postaci przygotowania wniosków o interpretacje indywidualne, kierowanych do właściwych Marszałków Województwa, celem rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie identyfikacji zakresu obowiązków środowiskowych.

Dlaczego warto przeprowadzić Green Scan?

Mając na względzie złożoność przepisów środowiskowych wprowadzających szereg obowiązków oraz niewystarczająco precyzyjne brzmienie tych przepisów, jak również nowe obowiązki wiążące się z koniecznością uiszczania dodatkowych opłat przez podmioty, które wprowadzają na rynek określone produkty i opakowania w celu zwiększenia ich odpowiedzialności finansowej i organizacyjnej w gospodarowaniu odpadami, w naszej ocenie warto szczegółowo przeanalizować zakres obowiązków jakie obecnie spoczywają na podmiocie, jak i zidentyfikować wpływ nadchodzących zmian na prowadzoną działalność.

Ustalenia poczynione w ramach Green Scan pozwolą zweryfikować poprawność dotychczasowego podejścia w zakresie obowiązków środowiskowych, jak również umożliwią odpowiednie przygotowanie podmiotu na nowe wymogi i będą pomocne w opracowaniu procedur wewnętrznych, określających osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych obowiązków. Podjęcie odpowiednich działań z wyprzedzeniem umożliwi dostosowanie prowadzonej działalności do nowych przepisów oraz pozwoli uniknąć dotkliwych kar pieniężnych przewidzianych za nieprzestrzeganie obowiązków środowiskowych.

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami:

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Piotr Grodkiewicz

Piotr Grodkiewicz

Menedżer w zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Piotr jest menadżerem ds. ESG, w zespole podatku akcyzowego i ESG w warszawskim biurze Deloitte, gdzie prowadzi różnorodne projekty związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Posiada dośw... Więcej

Kinga Bączek

Kinga Bączek

Menedżerka w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Kinga jest doradcą podatkowym w zespole podatków pośrednich Deloitte, specjalizującym się w zakresie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz przepisów regulujących opłaty środowiskowe. Posiada kilku... Więcej