Payroll

Usługi

Payroll

Outsourcing procesów płacowo-kadrowych

Stabilność procesów płacowo-kadrowych w dobie dynamicznych zmian przepisów, które bezpośrednio wpływają na ten obszar, to jedno z większych wyzwań dla przedsiębiorców. W związku z licznymi zmianami przepisów, coraz częściej podmioty działające w biznesie zastanawiają się jak przeorganizować swoją strukturę, by zapewnić terminową i adekwatną obsługę w tym zakresie. Obecnie największe wyzwanie to zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi płacowo-kadrowej, ponieważ to właśnie ona zapewnia działania zgodne z często nowelizowanym ustawodawstwem. Kluczowe zalety outsourcingu płacowego i kadrowego, takie jak możliwość znacznej obniżki kosztów oraz brak konieczności utrzymywania własnego działu kadr i płac, mimo iż schodzą na dalszy plan, nie przestają być istotne.

Jesteśmy zespołem specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem w obsłudze największych spółek na rynku. Deloitte, w trakcie wieloletniej współpracy z różnorodnymi podmiotami, stworzył optymalny model wsparcia klienta w obszarze płacowo-kadrowym. Proponowane przez nas usługi outsourcingu i doradztwa zapewnią maksymalną elastyczność wyboru zakresu współpracy, wzrost wydajności procesów w obszarze kadr i płac oraz dostęp do najnowszych technologii. Wychodząc od analizy obecnej sytuacji klienta oraz jego potrzeb w badanym obszarze, proponujemy /przygotowujemy kompletny model obsługi z uwzględnieniem poniższych obszarów:

Podczas wieloletniej pracy z przedsiębiorcami, bazując na znajomości rynku oraz umiejętnym określeniu oczekiwań i potrzeb Klienta, Deloitte stworzył kompleksowy model obsługi klienta. Wewnętrzna integracja i współpraca między działowa umożliwia wsparcie Klienta na różnych obszarach jego działalności i zapewnia obsługę wysokiej klasy specjalistów na każdym etapie obsługiwanego projektu lub procesu.

OUTSOURCING PŁACOWY

Procedury związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz rozliczaniem deklaracji podatkowych i ZUS często przysparzają pracodawcom trudności. Ze względu na wiele obowiązków jakie nakładają regulacje prawne i konieczność dotrzymania ich terminowej realizacji warto powierzyć obsługę płacową specjalistom.

W ramach obsługi płacowej proponujemy m.in.:

 • terminowe naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
 • terminowe naliczanie wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
 • rozliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa;
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • obsługa zajęć komorniczych;
 • przygotowanie i/lub realizacja miesięcznych płatności wynagrodzeń;
 • sporządzenie deklaracji do ZUS, urzędów skarbowych, PFRON;
 • przygotowanie miesięcznej instrukcji płatności składek ZUS, urzędu skarbowego, PFRON;
 • przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla działu księgowości, również w formacie niezbędnym do bezpośredniego zaczytania danych do systemu księgowego;
 • udostępnienie na portalu pracowniczym:
  - pasków płacowych;
  - rocznej karty wynagrodzeń;
  - limitów urlopowych;
  - bieżących danych dotyczących czasu pracy i nadgodzin;
  - terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
  - deklaracji PIT-11przygotowanie raportów płacowych na potrzeby innych departamentów (audyt, controling);
 • informacja o zmianach w przepisach mających wpływ na procesy płacowe;

 • przygotowanie raportu rezerw urlopowych lub emerytalnych;
 • przygotowanie korekt deklaracji ZUS;
 • przygotowanie zaświadczeń ERP-7;
 • wsparcie podczas kontroli z ZUS, urzędu skarbowego lub Państwowej Inspekcji Pracy
 • współpraca z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • wsparcie w utworzeniu wewnętrznego działu płac

 • rozwiązanie jest skierowane do firm, które podjęły decyzję o optymalizacji kosztów i zrezygnowały lub ograniczyły samodzielną realizację procesów płacowych lub kadrowych;
 • to rozwiązanie dla firm, które w okresie licznych zmian legislacyjnych w obszarze prawa pracy, potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu ich przez nowe regulacje;
 • nasze wsparcie w obszarze outsourcingu kadr i płac dedykujemy firmom, które w związku z przejęciem dużej ilości pracowników, potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu procesów płacowo-kadrowych;

 

 1. analiza potrzeb klienta;
 2. przedstawienie wyników analizy i opracowanie etapów wdrożenia;
 3. warsztaty merytoryczne;
 4. przegląd danych kadrowych;
 5. migracja danych i analiza wyników;
 6. bieżące naliczenia testowe i analiza rezultatów;
 7. bieżące działania w zakontraktowanych obszarach.

OUTSOURCING KADROWY

W ramach outsourcingu kadr, proponujemy przejęcie procesów i realizacji zadań kadrowych przez nasz wyspecjalizowany zespół. Zakres prowadzonej przez nas usługi obejmuje wiele działań, dostosowanych do potrzeb Klienta.

W ramach obsługi kadrowej proponujemy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie papierowej lub elektronicznej;
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz innych dokumentów pracowniczych;
 • ustalanie uprawnień pracowniczych tj. wymiarów urlopów, okresów wypowiedzenia;
 • kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP;
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników i członków rodziny w ZUS;
 • rejestracja i wyrejestrowanie zleceniobiorców w ZUS;
 • przygotowanie okresowych raportów kadrowych;
 • tworzenie sprawozdań statystycznych dotyczących spraw pracowniczych;
 • obsługa benefitów;
 • obsługa zapytań pracowniczych;
 • administracja platformy ZUS PUE w zakresie zwolnień lekarskich i wsparcie w korespondencji z ZUS;
 • informacja o zmianach w przepisach, mających wpływ na obsługę kadrową;
 • przygotowanie zindywidualizowanych raportów zgodnie z potrzebami klienta.

 • wsparcie działów HR w obsłudze kadrowej pracowników – dyżury w siedzibie klienta;
 • dostosowanie dokumentacji wewnętrznej do zmieniających się przepisów;
 • audyt akt osobowych;
 • wsparcie klienta podczas audytu wewnętrznego i zewnętrznego;
 • doradztwo w zakresie rozliczania benefitów.

AUDYT PROCESÓW PŁACOWO-KADROWYCH

Usługa audytu płacowo-kadrowego to usługa mająca na celu weryfikację poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również poprawności naliczenia wynagrodzeń. Efektem naszych działań w tym obszarze jest wskazanie obszarów, w których konieczne są zmiany, ale również zaproponowanie bardziej skutecznych i optymalnych rozwiązań.

W ramach audytu płacowo-kadrowego proponujemy m.in.:

 • weryfikację kompletności i poprawności prowadzonych akt osobowych;
 • weryfikację poprawności naliczenia wymiarów urlopów;
 • sprawdzenie prawidłowości naliczeń płacowych;
 • analizę poprawności naliczenia benefitów;
 • identyfikację rozbieżności w obszarze kadr i płac z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowanie raportu z audytu, ze wskazaniem obszarów ryzyka.

 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które chcą zapewnić poprawną, terminową i zgodną z przepisami obsługę procesów płacowych i kadrowych;
 • nasze wsparcie w ramach audytu kadrowo-płacowego dedykujemy przedsięborstwom, które w związku z różnymi sytuacjami chcą się upewnić, że procesy płacowo-kadrowe realizowane są terminowo i zgodnie z aktualnymi przepisami w obszarze kadr i płac.

OBSŁUGA KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY, ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, URZĘDU SKARBOWEGO

Kontrole ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy czy Urzędu Skarbowego, to jeden z bardziej stresujących momentów dla przedsiębiorcy. Deloitte oferuje swoje wsparcie podczas kontroli, doradzamy jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany przedsiębiorca, a po analizie kontrolowanego obszaru wskazujemy czego w danej sytuacji, może domagać się organ kontrolny. Wspieramy przedsiębiorców podczas kontroli ZUS, Państwowej inspekcji pracy i podczas kontroli podatkowych.

 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które zostały poinformowane o zbliżającej się kontroli skarbowej, ZUS lub Państwowej Inspekcji Pracy i potrzebują wsparcia we współpracy z organem kontrolującym

ZASTĘPSTWO PRACOWNIKÓW PŁACOWO-KADROWYCH

W ramach tej usługi oferujemy naszym klientom zastępstwo pracowników z obszaru kadr i płac podczas nieobecności jak również wsparcie podczas czasowego zwiększenia zadań i procesów realizowanych w działach płacowo-kadrowych.

W ramach zastępstwa pracowników proponujemy m.in.:

 • zastępstwo w sytuacji nagłego rozwiązania stosunku pracy;
 • zastępstwo podczas długotrwałej nieobecności;
 • wzmocnienie istniejących zespołów ekspertami z zewnątrz.

 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które mimo wystąpienia nieobecności pracownika chcą zapewnić ciągłość realizacji procesów płacowo-kadrowych;
 • rozwiązaniem mogą być zainteresowane podmioty będące w procesie zmian wymagających czasowego zwiększenia zasobów.
 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które rozpoczęły właśnie współpracę z dostawcą i zależy im na optymalizacji procesów w tym zakresie;
 • rozwiązaniem mogą być zainteresowane podmioty będące w procesie zmian dostawcy;

WSPARCIE ZMIANY DOSTAWCY USŁUG PŁACOWO-KADROWYCH

Proces zmiany dostawcy usług płacowo-kadrowych związany jest z szeregiem dodatkowych działań i w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa może zająć od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. W okresie zmian dostawcy należy określić zasady współpracy, zdefiniować i często zmodyfikować procesy płacowo-kadrowe istniejące w spółce, sparametryzować system płacowo-kadrowy i sprawdzić poprawność jego działania oraz przeprowadzić migrację danych płacowo-kadrowych pomiędzy systemami płacowymi. Ważnym aspektem jest zapewnienie dobrej jakości i poprawności migrowanych danych. Jest to szczególnie ważny moment, ponieważ powstałe na tym etapie nieprawidłowości w przyszłości mogą skutkować znaczącymi nadpłatami lub niedopłatami wynagrodzeń jak również karami nałożonymi przez instytucje kontrolujące pracodawców tj. m. in. Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, US.

Od lat wspieramy naszych klientów w procesie zmiany, w ramach proponowanej usługi zapewniamy:

 • wsparcie klienta przy porównaniu ofert nowych dostawców usług płacowo-kadrowych z uwzględnieniem potrzeb klienta i specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych w obszarze Kadr i Płac;
 • nadzór/wsparcie procesu komunikacji pomiędzy nowym a poprzednim usługodawcą;
 • ustalenie zasad współpracy z dostawcą obejmujących m.in: wypracowanie form komunikacji, określenie formatu i sposobu przekazywania danych, raportowanie;
 • analiza możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w celu zoptymalizowania procesów;
 • przygotowanie harmonogramu działań związanych ze zmianą dostawcy usług płacowo-kadrowych;
 • wsparcie zespołu Prawa HR Deloitte Legal w przypadku konieczności zmiany wewnętrznych regulacji spółki;
 • wsparcie doradców podatkowych w kwestiach związanych z prawem podatkowym;
 • wsparcie w przygotowaniu danych płacowo-kadrowych do zmigrowania;
 • analizę wdrożeniową, obejmującą weryfikację poprawności zmigrowanych danych oraz przygotowanie raportu końcowego;
 • doradztwo i wsparcie klienta w ustalonym okresie powdrożeniowym.

KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ USŁUG PŁACOWYCH

Dbając szczególnie o wysoką jakość i poprawność świadczonych usług, w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów oraz znajomość rynku, proponujemy szeroki wachlarz rozwiązań wspierających naszych klientów, w tym również usługę koordynacji/wsparcia przy współpracy z dostawcą usług płacowo-kadrowych, co w efekcie usprawnia istniejące już procesy oraz pozwala wypracować optymalny model współdziałania z dostawcą. W ramach proponowanej usługi zapewniamy m.in.:

 • identyfikację potrzeb klienta względem dostawcy usług płacowych;
 • ustalenie zasad współpracy z dostawcą obejmujących m.in: wypracowanie form komunikacji, określenie formatu i sposobu przekazywania danych, raportowanie, uwzględnienie rozwiązań technologicznych;
 • nadzór i koordynacja nad procesem przekazywania danych płacowo-kadrowych do dostawcy;
 • weryfikacja list płac i monitorowanie poprawności dostarczanych przez dostawcę kalkulacji;
 • wsparcie merytoryczne klienta podczas prowadzenia komunikacji z dostawcą;
 • monitorowanie nadchodzących zmian w przepisach prawnych i ustalanie z dostawcę sposobu wdrażania tych zmian na systemie płacowym;
 • przekazywanie rekomendacji dotyczących dalszych działań usprawniających współpracę z usługodawcą.

 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które rozpoczęły właśnie współpracę z dostawcą i zależy im na optymalizacji procesów w tym zakresie;
 • rozwiązaniem mogą być zainteresowane podmioty będące w procesie zmian dostawcy.

PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA PIT-11 DLA WIELU PODATNIKÓW

Początek roku kalendarzowego to czas wzmożonej ilości prac w działach płacowo-kadrowych. To okres zamknięcia, rozliczeń i raportowania minionego okresu oraz czas wzrostu ilości zadań związanych z rozpoczynającym się okresem nowego roku. Od wielu lat wspieramy naszych klientów w tym intensywnym okresie i na swoje barki bierzemy przygotowanie i wysyłkę informacji rocznej PIT- 11 przygotowywanej dla pracowników, osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych jak również dla osób fizycznych otrzymujących nagrody raportowane do urzędów skarbowych jako przychody z innych źródeł. Wspieramy kompleksowo naszych klientów zarówno w przygotowaniu kilkudziesięciu jak i kilkudziesięciu tysięcy PIT-11. W ramach tej usługi zapewniamy pełne wsparcie, dostosowane do potrzeb spółki, na każdym etapie procesu m.in.:

 • konsultacje z doradcą podatkowym;analizę oraz agregację danych potrzebnych do wypełnienia PIT-11;
 • zautomatyzowane przygotowanie PIT-11;
 • wysyłkę PIT-11 do Urzędów Skarbowych;
 • komunikację z Urzędami Skarbowymi;
 • dostarczenie PIT-11 do podatników m.in. drogą e-mailową, udostępnianie PIT-11 na portalu;
 • helpdesk dla podatników, którzy otrzymali PIT-11;
 • przygotowanie raportów dotyczących złożonych PIT-11.

 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które w związku z zatrudnieniem dużej ilości podatników, objętych obowiązkiem rozliczenia rocznego PIT potrzebują wsparcia w przygotowaniu informacji PIT-11 dla podatników;
 • to również rozwiązanie dla tych działów, które potrzebują wsparcia technicznego i merytorycznego w realizacji obowiązku przygotowania i wysłania PIT-11 do podatników i urzędów skarbowych.

DIGITALIZACJA PROCESÓW HR, WDROŻENIE PRORAMU PŁACOWO-KADROWEGO ENOVA365

W ramach aktywnego rozwijania obszaru technologii, proponujemy naszym klientom rozwiązania, które znacznie usprawnią przebieg procesów płacowo-kadrowych, zapewnią ich ciągłość i ułatwią współpracę z innymi działami w firmie. W ramach tej usługi proponujemy naszym klientom:

Wdrożenie systemu płacowo-kadrowego w przedsiębiorstwie, to duże wyzwanie dla działu obsługującego ten obszar. Jako zespół możemy pochwalić się sukcesami w tym obszarze i zaproponować naszym klientom, program wdrożenia systemu i przeszkolenia pracowników korzystających z tego narzędzia.

W ramach wsparcia techniczno-merytorycznego przy wdrożeniu systemu enova365 proponujemy m.in.:

 • analizę przedwdrożeniową obejmującą omówienie potrzeb spółki i pozwalającą na dobór optymalnych rozwiązań:
 • przegląd zgodności z przepisami procesów płacowo-kadrowych;
 • konsultacje z doradcą podatkowym;
 • konsulacie z działem prawa HR Deloitte;
 • wsparcie w procesie przygotowania danych do migracji;
 • migrację danych;
 • naliczenia testowe list płac;
 • szkolenia z obsługi programu / portalu pracowniczego;
 • wsparcie powdrożeniowe;
 • raport podsumowujący wdrożenie.

Wdrożenie umożliwia m.in.

 • wdrożenie portalu pracowniczego, który ułatwia zarządzanie procesami. Jest to elektroniczne oprogramowanie, za pośrednictwem którego możliwe jest zarządzanie wieloma procesami z zakresu kadr i płac. Podstawową funkcjonalnością tego rozwiązania jest elektroniczny obieg procesów, takich jak:
 • składanie wniosków urlopowych oraz wniosków o nadgodziny, które w obiegu elektronicznym trafiają do akceptacji przełożonego;
 • podgląd do danych kadrowych oraz składanie wniosków o aktualizację:
  - danych osobowych,
  - danych podatkowych,
  - dokumentu tożsamości,
  - rachunku bankowego,
 • składanie wniosku o ubezpieczenie członka rodziny,
 • składanie wniosków i oświadczeń podatkowych,
 • udostępnienie na portalu pracowniczym:
  - pasków płacowych;
  - rocznej karty wynagrodzeń;
  - limitów urlopowych;
  - bieżących danych dotyczących czasu pracy i nadgodzin;
  - terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
  - informacji PIT-11;
 • prowadzenie elektronicznych akt osobowych (e-teczka)
  Wprowadzenie portalu pracowniczego w firmie zapewnia sprawną komunikację między kadrą zarządzającą i pracownikami niższego szczebla, co jest istotne zwłaszcza w firmach z rozproszoną lokalizacją. Podstawową jego zaletą jest duża oszczędność czasu, którą możemy uzyskać dzięki automatyzacji procesów płacowo-kadrowych. Portal pracowniczy umożliwia też bezproblemowe załatwianie kwestii administracyjno-kadrowych i szybki przepływ informacji.

 • rozwiązanie to kierujemy do podmiotów, które w związku z rozproszoną lokalizacją swoich oddziałów, chcą zautomatyzować procesy płacowo-kadrowe.
 • to rozwiązanie dla tych działów, które chcą zminimalizować ilość czasu poświęconego na czynności związane z obiegiem wniosków i dokumentów.
 • rozwiązanie to kierujemy do firm, które podjęły decyzję o wdrożeniu systemu płacowo-kadrowego enova365.
 • to również rozwiązanie dla tych działów, które mają wdrożony już program enova365, jednak potrzebują szkoleń dla zespołu korzystającego z programu w codziennej pracy.
Document

Prawo pracy

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy

Dowiedz się więcej
Document

Podatek PIT

Specjalistyczne doradztwo w zakresie podatkowych aspektów zatrudnienia oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz w sprawach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców.

Dowiedz się więcej

Dlaczego Deloitte
 • Outsourcing płacowo-kadrowy to usługa świadczona przez Deloitte od wielu lat. W tym okresie zaufało nam szerokie grono klientów i obsłużyliśmy w obszarze kadr i płac dziesiątki tysięcy pracowników.
 • Łączymy siły - wraz z działem prawnym oraz departamentem podatków tworzymy kompleksową usługę. Dzięki aktywnej współpracy wewnątrz Deloitte, możemy zaoferować szeroką gamę usług, zarządzanych przez wysokiej klasy specjalistów.
 • Wieloletnie doświadczenie, wiedza zdobyta podczas projektów oraz wypracowana przez nas metodyka, prowadzą do doskonalenia zarządzania obszarem kadr i płac oraz dają gwarancję usługi na najwyższym poziomie.
 • Naszych klientów obsługują dedykowane zespoły specjalistów, co zapewnia rzetelne, terminowe i zgodne z harmonogramem wykonanie usługi.
 • Bezpieczeństwo danych potwierdzone certyfikatem ISO 27001 pokazuje jak ogromną wagę przywiązujemy do zabezpieczenia systemów informatycznych i ochrony danych wrażliwych.
 • Nasze usługi świadczone są na najwyższym poziomie z dbałością o najdrobniejszy szczegół, co potwierdza przyznany nam certyfikat ISO 9001.
 • Na dedykowanych pracodawcom stronach internetowych - Strefie Pracodawcy - nasi eksperci omawiają bieżące i istotne kwestie z punktu widzenia pracodawcy – serdecznie zapraszamy do lektury

 

Korzyści dla klienta:

 • Redukcja kosztów - brak konieczności zakupu oprogramowania płacowo-kadrowego oraz brak konieczności zatrudnienia ekspertów w tej dziedzinie.
 • Redukcja ryzyka biznesowego – przeniesienie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z przepisami wykonanie procesów płacowo-kadrowych na dostawcę usługi.

Kontakt:

Rafał Garbarz

Rafał Garbarz

Partner Associate w Zespole Business Process Solutions

Rafał jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku PIT oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w międzynaro... Więcej

Krzysztof Mazurek

Krzysztof Mazurek

Dyrektor w zespole kadrowo-płacowym

Krzysztof jest doświadczonym managerem, pełni funkcję Dyrektora w zespole kadrowo-płacowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług kadrowo – płacowych, pozyskane głównie w firma... Więcej

Robert Gocłowski

Robert Gocłowski

Senior Manager w zespole kadrowo-płacowym

Robert jest prawnikiem oraz absolwentem studiów Executive MBA. Robert specjalizuje się w sprawach z zakresu płac, kadr, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych. W okresie osta... Więcej

Marta Gomułka

Marta Gomułka

Manager w zespole kadrowo-płacowym

Marta jest menedżerem w zespole Business Process Solution w Poznańskim oddziale Deloitte. Ma ponad 4 letnie doświadczenie w księgowości, raportowaniu finansowym i podatkowym, oraz ponad 7 letnie doświ... Więcej

Tomasz Bartol

Tomasz Bartol

Menedżer w dziale BPS Payroll

Tomasz jest menedżerem w zespole outsourcingu kadrowo-płacowego w poznańskim biurze Deloitte. Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze administracji płacowej, kadr, ubezpieczeń społecznych,... Więcej

Katarzyna Kanabus-Ciechowicz

Katarzyna Kanabus-Ciechowicz

Menedżer w dziale Business Process Solutions

Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada kilkunastoletni... Więcej

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.