Newsletter TMT 3/2017 - Neutralność sieci

Artykuł

Neutralność sieci

Newsletter: Technologie, Media, Telekomunikacja | (1/2018)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 25.11.2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (Rozporządzenie w sprawie neutralności sieci), zaczęło obowiązywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 1 stycznia 2017 r. Rozporządzenie w sprawie neutralności sieci dotyczy usługi łączności elektronicznej, która w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego określana jest usługą dostępu do internetu.

Czym jest neutralność sieci?

Przez pojęcie neutralności sieci należy rozumieć zasadę, zgodnie z którą dostawcy usług internetowych (Internet Service Providers) nie nakładają ograniczeń w dostępie użytkowników końcowych w zakresie korzystania przez nich z usługi dostępu do internetu. W praktyce wprowadzenie tej zasady powoduje, że dostawcy usługi dostępu do internetu, do których zaliczyć można przedsiębiorców telekomunikacyjnych czy operatorów kablowych, nie mogą w sposób preferencyjny traktować jakichkolwiek dostawców treści oraz pobierać wyższych opłat za usługę dostępu do internetu. Podsumowując należy wskazać, że zasada neutralności sieci odnosi się do relacji między zawartością sieci (aplikacjami, treściami, usługami) a działaniami transmisyjnymi w sieci w ten sposób, aby operatorzy sieci nie dopuszczali się praktyk różnicowania poszczególnych rodzajów zawartości dostępnych w sieci.

Regulacje neutralności sieci w Europie.

Zagadnienia związane z zasadą neutralności sieci zostały uregulowane w Europie Rozporządzeniem w sprawie neutralności sieci.

Rozporządzenie w sprawie neutralności sieci, jako akt prawa unijnego, jest stosowane w krajach członkowskich w sposób bezpośredni. W tym kontekście należy wskazać, że od pewnego czasu jest to silna tendencja do regulowania niektórych usług w sektorze telekomunikacyjnym w sposób bezpośredni ze szczebla unijnego.

W celu zapewnienia spójnego stosowania Rozporządzenia w sprawie neutralności sieci w Europie Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) wydał wytyczne, które w sposób szczegółowy interpretują przepisy Rozporządzenia w sprawie neutralności sieci czy wskazują na zakazane praktyki dostawców usług w zakresie otwartego Internetu.

Neutralność sieci w USA.

Zagadnienie związane z neutralnością sieci zostało podjęte w USA wcześniej niż w Europie. Rozwiązania wypracowane przez Federalną Komisję Łączności (FCC – Federal Communications Commision). Podejście do usług internetowych została ukształtowana w USA poprzez serię decyzji wydanych
w latach 1971–1986 w postępowaniach określanych zbiorczo jako Dochodzenia Komputerowe (Computer Inquires). W tych decyzjach FCC określiła podstawy prawne rozwoju usług internetowych (zob. P.W.Huber, M.K. Kellogg, J. Thorne, Federal Telecommunications Law, Aspen Law & Business, Gaithersburg–New York 1999, s. 430 i n.).

Zagadnienie neutralności sieci zostało ostatecznie uregulowane w USA w 2015 r. Decyzja FCC z dnia 2015 r. określając zasadę neutralności sieci ustanowiła 3 zasady dotyczące sieci stacjonarnych
i ruchomych, tj: zakaz blokowania, zakaz spowalniania, zakaz płatnej priorytetyzacji. Wstępnie zakładano, że przyszłość decyzji FCC z 2015 r. rozstrzygnięta zostanie w postepowaniu sądowym. Jednakże w dniu 14 grudnia 2017 r. - na skutek decyzji FCC - zniesiono ustanowione wcześniej zasady dotyczące neutralności sieci. Przedmiotowa decyzja otwiera drogę operatorom internetowym do różnicowania dostępu do określonych treści w internecie, co może wpłynąć na konkurencję na rynku usługi dostępu do interetu.

Komentarz

W USA zmiany związane ze zniesieniem zasady neutralności sieci z jednej strony mogą spowodować wzrost inwestycji firm telekomunikacyjnych w rozwój sieci, ze względu na zwiększenie przychodów od tzw dostawców treści (Content Providerów). Z drugiej natomiast mogą spowodować, że użytkownicy internetu będą mieli ograniczony dostęp do treści w nich dostępnych, a za niektóre będą zmuszeni płacić. Na zniesieniu regulacji w zakresie otwartego internetu stracić mogą również małe przedsiębiorstwa, które za dostęp do szybkiego łącza będą musiały dodatkowo zapłacić.

Zniesienie zasady neutralności sieci, nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek europejski. Jednakże może spowodować, że operatorzy telekomunikacyjni mogą zacząć domagać się zastosowania podobnych rozwiązań jak w USA, czyli zdjęcia regulacji dotyczących neutralności sieci.

Czy ta strona była pomocna?