Jak efektywnie badać dojrzałość obszaru danych w organizacji?

Artykuł

Jak efektywnie badać dojrzałość obszaru danych w organizacji?

Ocena dojrzałości obszaru danych: pierwszy krok w budowaniu skutecznej strategii danych w Twojej organizacji

Badanie dojrzałości obszaru danych to proces analizy, w jakim stopniu organizacja efektywnie zarządza i wykorzystuje swoje dane. Obejmuje ocenę różnych aspektów, takich jak jakość danych, procesy zarządzania danymi, infrastruktura technologiczna oraz brakujące role i kompetencje pracowników w zakresie danych. Zadanie to ma na celu określenie stanu obecnego (AS-IS) oraz zdefiniowanie ambicji (TO-BE) pozwalających na identyfikację luk i obszarów do poprawy w aspekcie danych. Jest to doskonały wstęp do wypracowania i wdrożenia strategii danych, która wspiera cele biznesowe organizacji.

Dlaczego warto badać dojrzałość organizacji w zakresie danych?

Badanie dojrzałości organizacji w zakresie danych jest kluczowe, ponieważ pozwala firmom zrozumieć, na jakim etapie dojrzałości się znajdują oraz identyfikować obszary wymagające usprawnień. Ocena ta pomaga w odkryciu mocnych i słabych stron w procesach zarządzania danymi, co umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji strategicznych. Badanie dojrzałości danych umożliwia również identyfikację luk w procesach, technologiach i umiejętnościach, które mogą wpływać na efektywność zarządzania danymi. Identyfikacja i eliminacja nieefektywności w zarządzaniu danymi może prowadzić do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych. Wyniki badania pomagają określić, które obszary wymagają natychmiastowej uwagi i jakie działania naprawcze są konieczne. Wysoki stopień dojrzałości w zakresie danych oznacza, że organizacja jest w stanie efektywnie zbierać, przechowywać, analizować i wykorzystywać dane do wspierania swoich celów biznesowych. Dzięki temu firmy mogą poprawić jakość swoich danych, co prowadzi do lepszych wyników operacyjnych, zwiększonej efektywności i konkurencyjności na rynku.

Regularne badania pozwalają na monitorowanie postępów w zarządzaniu danymi, co jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia procesów i praktyk. Zrozumienie aktualnego stanu dojrzałości danych jest pierwszym krokiem do opracowania planu rozwoju, który może obejmować konkretne aktywności: inwestycje w nowe technologie, szkolenia dla pracowników czy też wdrożenie lepszych procesów i polityk zarządzania danymi. Regularne badanie dojrzałości danych i dostosowywanie strategii zarządzania danymi pomaga firmom w adaptacji do zmieniającego się środowiska biznesowego i technologicznego, co jest niezbędne dla długoterminowego sukcesu i innowacyjności.

Dowiedz się jak dojrzała jest Twoja organizacja w obszarze danych.
Weź udział w naszym globalnym badaniu Deloitte Insight Driven Organisation.

W jaki sposób wybrać odpowiedni model badania dojrzałości obszaru danych?

Kluczowe dla sukcesu oceny jest dobranie modelu, który odpowiada potrzebom organizacji. Dlatego też proces wyboru modelu powinien być starannie przemyślany i zaplanowany z wyprzedzeniem. Poniżej przedstawiono krótki opis kroków, które pomagają w ustrukturyzowaniu badania i wspierają wybór odpowiedniego narzędzia:

Pierwszym krokiem jest identyfikacja kluczowych obszarów, które należy poddać ocenie oraz zdefiniowanie budżetu przeznaczonego na jego realizację. Badanie dojrzałości danych można przeprowadzać przy użyciu różnorodnych metodyk i narzędzi, które pozwalają na kompleksową ocenę zdolności organizacji do efektywnego zarządzania danymi. Ważne jest wyznaczenie kwoty, jaką organizacja jest w stanie przeznaczyć na ocenę dojrzałości informacyjnej (np. środki na zewnętrznego usługodawcę bądź wykorzystanie rynkowego modelu oceny), oraz ustalenie czy badanie obejmie całą organizację czy też konkretną jednostkę biznesową. Kolejnym istotnym etapem jest określenie celu oraz formy badania, co stanowi podstawę do skutecznego wyboru narzędzia i całego procesu oceny dojrzałości informacyjnej. Warto również podjąć decyzję czy badanie powinno być przeprowadzone przez zewnętrznego dostawcę czy wewnętrzny zespół ekspertów. Stworzenie listy wymagań dotyczących modelu i całego badania jest kolejnym kluczowym aspektem, który umożliwia wybór modelu najlepiej dopasowanego do potrzeb organizacji. Ważne jest przyjęcie zasady "od ogółu do szczegółu", skupiając się na ogólnych wymaganiach, które ułatwią wybór konkretnej metody. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy dostępnych na rynku modeli oceny dojrzałości obszaru danych oraz uwzględnienie możliwości dostosowania modelu do specyfiki organizacji. Proces wyboru powinien być oparty na wnikliwej analizie. Podczas oceny zakwalifikowanych modeli należy uwzględnić jakie są główne zalety i ograniczenia modelu oraz w jakim stopniu spełnia on wymagania organizacji.

Najczęstsze wyzwania w badaniu dojrzałości obszaru danych

Badanie dojrzałości danych może napotkać wiele typowych wyzwań, które mogą utrudnić dokładną ocenę i skuteczne opracowanie strategii zarządzania danymi w organizacji. Oto kilka najczęstszych aspektów:
 

1. Niedopasowanie pytań do grup respondentów

Jeśli te same pytania skierowane są do różnych grup respondentów, to istnieje ryzyko, że odpowiadający nie będą znali pełnego kontekstu, w którym zadawane są pytania, co prowadzi do udzielania odpowiedzi, które nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w organizacji, np. pytanie techniczne zadane osobom stricte biznesowym. Jeśli pytania dotyczą obszarów, które nie są związane z zakresem obowiązków respondentów, udzielane odpowiedzi mogą być przypadkowe lub nieprecyzyjne. Aby temu zapobiec, ważne jest, aby pytania były jasno sformułowane oraz dostosowane do konkretnej grupy respondentów.
 

2. Brak odpowiednich kompetencji

Skuteczna ocena dojrzałości obszaru danych wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy zarówno z zakresu technologii, jak i zarządzania danymi. Brak odpowiednio wyszkolonych pracowników może ograniczać możliwości dokładnej oceny i wdrożenia zalecanych strategii.
 

3. Pominięcie kluczowych interesariuszy

Wybór grupy respondentów, która nie jest reprezentatywna dla całej organizacji, może prowadzić do niekompletnych i nieobiektywnych wyników. Pominięcie interesariuszy reprezentujących konkretne działy w firmie może spowodować zakłamanie wyników i pokazanie poziomu dojrzałości tylko części organizacji. Bardzo ważne jest, aby poświęcić odpowiednio dużo czasu na określenie właściwej grupy docelowej badania / części badania.
 

4. Niejasne cele biznesowe oraz opór organizacyjny

Brak jasno określonych celów biznesowych, które mają być wspierane przez zarządzanie danymi może prowadzić do braku zaangażowania interesariuszy. Respondenci mogą być mniej chętni do udzielenia odpowiedzi na pytania, jeśli badanie nie jest odpowiednio zakomunikowane i wspierane przez zarząd.
 

5. Brak ciągłego monitorowania i aktualizacji

Ocena dojrzałości danych powinna być procesem ciągłym, a nie jednorazowym wydarzeniem. Brak systematycznego monitorowania i aktualizacji strategii zarządzania danymi może prowadzić do utraty zysków z inwestycji w technologie i procesy.

Rynkowe modele badania dojrzałości obszaru danych

Dojrzałość informacyjna organizacji jest mierzona za pomocą specjalistycznych modeli, które pozwalają na przeprowadzenie procesu w sposób sprawny i ustrukturyzowany. Na rynku dostępnych jest wiele takich modeli, umożliwiając organizacjom wybór tego, który najlepiej odpowiada ich oczekiwaniom i wymaganiom badawczym. Modele te różnią się w szczegółach, takich jak badane obszary, kompleksowość czy poziom szczegółowości. Ważne jest, aby dobrać odpowiedni model do konkretnej jednostki biznesowej, działu czy całej organizacji, ponieważ nie każdy model nadaje się do każdego przypadku.

Popularne modele obejmują DCAM (Data Management Capability Assessment Model), który koncentruje się na kluczowych aspektach zarządzania danymi, takich jak strategia, ludzie, procesy i technologia. Innym znanym modelem jest DMM (Data Management Maturity Model), który oferuje ramy do oceny stopnia dojrzałości organizacji w zarządzaniu danymi na różnych poziomach od początkującego do zaawansowanego. Każdy z tych modeli oferuje strukturalny sposób na ocenę dojrzałości danych i wspiera organizacje w opracowywaniu strategii, które mogą przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników operacyjnych i konkurencyjności na rynku.

Narzędzia do oceny dojrzałości danych często obejmują stosowanie ramowego podejścia do analizy, które oferują ustrukturyzowany sposób na pomiar i porównanie zdolności zarządzania danymi na różnych poziomach dojrzałości. Kluczowe elementy takiego badania to zbieranie danych poprzez wywiady, audyty dokumentów oraz ocenę stopnia wdrożenia praktyk i standardów branżowych.

Jak badamy dojrzałość obszaru danych organizacji w Deloitte?

Framework Insight Driven Organisation (IDO) opracowany przez Deloitte stanowi zaawansowane podejście do oceny dojrzałości danych w organizacji. Skupia się on na kluczowych zdolnościach potrzebnych do efektywnego wykorzystania danych do generowania wartości biznesowej i innowacji. Nasz framework obejmuje technologie analityczne, kulturę organizacyjną wspierającą analizy danych, umiejętności analityczne pracowników oraz dobrze zdefiniowane procesy zarządzania danymi.

Podejście Deloitte Insight Driven Organisation (IDO) koncentruje się na tym jak dokonać transformacji danych w realną wartość biznesową poprzez wykorzystanie zaawansowanych analiz i technologii. Jego główne elementy obejmują integrację technologii analitycznych, rozwój kultury organizacyjnej wspierającej analizy danych oraz rozbudowanie umiejętności analitycznych pracowników. Co wyróżnia IDO na tle innych modeli badania dojrzałości danych, to jego silne skoncentrowanie na generowaniu konkretnej wartości biznesowej poprzez interpretację danych oraz adaptację strategii biznesowej do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Poziom 1. Organizacje świadome analityki danych, ale z niewielką infrastrukturą lub jej całkowitym brakiem oraz nieposiadające strategii danych.

Poziom 2. Organizacje wykorzystujące podstawowe metody analizy danych, budujące inicjalny potencjał danych i formułujące strategie danych w ramach konkretnej funkcji (brak strategii danych na poziomie przedsiębiorstwa).

Poziom 3. Organizacje mające już pewne bardziej zaawansowane możliwości analityczne, lecz działania są zlokalizowane w izolacji (silosy) lub są to działania doraźne, nieregularne. Strategia danych istnieje, ale nie jest dobrze komunikowana oraz implementowana.

Poziom 4. Organizacje, które w poszczególnych działach zastosowały analitykę danych w celu agregowania i łączenia danych z bogatych, szerokich i aktualnych źródeł w znaczące informacje i nowe pomysły. Strategia danych istnieje i jest komunikowana.

Poziom 5. Organizacje, które przekuwają analitykę i używają danych w celu usprawnienia podejmowania decyzji we wszystkich funkcjach oraz kierują się dobrze opracowaną i zakomunikowaną strategią danych.

Wykorzystanie Insight Driven Organisation (IDO) umożliwia organizacjom nie tylko ocenę ich obecnej dojrzałości danych, ale także opracowanie strategii, która umożliwia skuteczne przekształcanie danych w konkretne wnioski biznesowe. Dzięki temu organizacje mogą lepiej rozumieć swoich klientów, zoptymalizować operacje i szybciej reagować na zmiany rynkowe, co jest kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu.

Jak można wykorzystać wyniki badania dojrzałości obszaru danych?

Wyniki badania dojrzałości danych można wykorzystać do szeregu kluczowych celów, które przynoszą wymierne korzyści organizacji. Przede wszystkim umożliwiają one usprawnienie procesów biznesowych poprzez identyfikację i eliminację nieefektywności, co prowadzi do zwiększenia operacyjnej efektywności. Dzięki dokładnej ocenie dojrzałości, organizacje mogą również zidentyfikować możliwości wprowadzenia nowych technologii, które wspomogą zarządzanie danymi i przyczynią się do innowacji. Wyniki badania stanowią także wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji, dostarczając rzetelnych informacji o stanie zarządzania danymi, co pozwala na bardziej świadome planowanie i realizację celów biznesowych. Ponadto, pomagają one przygotować organizację na przyszłe wyzwania i inwestycje, umożliwiając lepsze zarządzanie ryzykiem oraz zasobami. Poprawa jakości danych i procesów zarządzania danymi, wynikająca z przeprowadzonych ocen, zwiększa zaufanie do danych, co jest kluczowe dla ich efektywnego wykorzystania w całej organizacji.

Badanie Dojrzałości Danych i Analityki 2024

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w międzynarodowym badaniu dojrzałości organizacji prowadzonym przez Deloitte, które jest skierowane do menedżerów wyższego szczebla, liderów zespołów danych i analityki oraz osób odpowiedzialnych za budowanie i wdrażanie strategii danych. Dzięki globalnej rozpoznawalności marki Deloitte oraz szerokiemu zasięgowi w mediach społecznościowych, badanie zostanie przeprowadzone na różnorodnej, reprezentatywnej grupie respondentów.

Udział w tym badaniu umożliwi Państwu nie tylko aktywne uczestnictwo w tworzeniu pierwszego w Polsce raportu na temat dojrzałości organizacji w zakresie danych i analityki, ale także pozwoli na zrozumienie stopnia dojrzałości Państwa organizacji dzięki zestawowi pytań opartych na frameworku Deloitte IDO. Dodatkowo, będą Państwo mieć możliwość porównania wyników swojej organizacji do innych uczestników oraz konkurentów z Państwa sektora. Po zakończeniu badania, zapewniamy Państwu pogłębiony raport i możliwość konsultacji w celu lepszego zrozumienia i interpretacji zebranych danych. Nie przegapcie Państwo okazji do wzięcia udziału w tym istotnym badaniu, które może przyczynić się do dalszego rozwoju i innowacyjności Państwa organizacji.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?