finansowanie nowych inwestycji, Polska Strefa Inwestycji, Grant Rządowy

Artykuł

Webinar: Ceny transferowe – benefit test, czyli jak uzasadnić korzyści wynikające z usług wewnątrzgrupowych

Opracowywanie analiz korzyści na potrzeby prawidłowego stosowania cen transferowych oraz gromadzenia dowodów świadczenia usług

Nagranie webinaru z dnia 31 maja 2023 r.

Podmioty funkcjonujące w ramach grup kapitałowych często fakturowane są za różnorodne usługi niematerialne świadczone przez podmioty powiązane (np. szeroko rozumiane usługi wsparcia, doradcze, zarządcze i tym podobne). W ostatnich latach obserwujemy wzmożoną aktywność organów podatkowych w zakresie weryfikacji wyżej wymienionych obciążeń, a obszar ten jest jedną ze sfer wysokiego ryzyka dla grup międzynarodowych. Na podatniku spoczywa obowiązek wykazania, iż usługi te zostały wykonane, ich zakup jest racjonalny ekonomicznie i wiąże się z wymiernymi korzyściami. Niezbędne są również wiarygodne, wyczerpujące dowody świadczenia ww. usług. W związku z tym, kluczowe jest odpowiednie, uprzednie przygotowanie się do przedstawienia adekwatnej analizy korzyści (tzw. benefit testu) w tym zakresie.

Wdrożenie właściwych procedur w zakresie analizy korzyści wynikających z nabywanych usług niematerialnych (benefit test) pozwoli zminimalizować ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe wydatków na przedmiotowe usługi, a w konsekwencji zapłaty wyższego podatku dochodowego (wraz z odsetkami) i odpowiedzialności karnoskarbowej.

Agenda:

  • czym jest analiza korzyści (benefit test) w przypadku rozliczeń z podmiotami powiązanymi,
  • kiedy przeprowadzenie tzw. benefit testu jest szczególnie istotne (kontekst kontroli podatkowych oraz wzajemnych porozumień APA/BAPA),
  • co może obejmować analiza korzyści – z przedstawieniem praktycznych przykładów materiałów, o które najczęściej proszą organy podatkowe,
  • jakie są najczęstsze błędy w obszarze usług wewnątrzgrupowych identyfikowane w trakcie kontroli podatkowych,
  • jak przeprowadzić skuteczną analizę korzyści w organizacji i zminimalizować ryzyko zakwestionowania transakcji niematerialnych przez ograny podatkowe.
     

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 31 maja 2023 r.

Kontakt:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Webinar powinien być dla Państwa szczególnie interesujący, jeśli:

  • Państwa firma obciążana jest kosztami usług wewnątrzgrupowych (w szczególności, jeśli ich wartość jest znacząca lub jeśli posiadają Państwo trudności z identyfikacją korzyści wynikających z tytułu tych transakcji),
  • chcecie Państwo zrozumieć o co mogą prosić organy podatkowe w przypadku kontroli z zakresu cen transferowych obejmującej weryfikację transakcji usługowych nabywanych od Grupy i nauczyć się identyfikować istotne obszary ryzyka w tym zakresie,
  • planują Państwo wprowadzić bądź usprawnić wewnętrzne procedury należytej staranności w zakresie gromadzenia dowodów świadczenia usług na potrzeby zapewnienia możliwości ich odliczenia dla celów podatku dochodowego.

Benefit test - analizy korzyści z usług korporacyjnych świadczonych centralnie przez podmioty z grupy

Dowiedz się więcej

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest głównie do członków zarządu, prezesów, dyrektorów podatkowych i finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów podatkowych i finansowo-księgowych.

Serdecznie zapraszamy!
 

Czy ta strona była pomocna?