HR LAB online: Jak być zwinnym będąc częścią zdalnie lub hybrydowo pracującego zespołu

Artykuł

HR LAB online: Jak być zwinnym będąc częścią zdalnie lub hybrydowo pracującego zespołu

Zwinne zespoły i praca zdalna: #agile #remote #hybrid

Nagranie spotkania (15 kwietnia 2021 r.)

Warunkiem zwinności jest uświadomienie sobie, że wdrożenie nowej technologii jest początkiem, a nie końcem długiego procesu. Czym zwinność jest dla zespołów, które muszą dziś pracować zdalnie lub w systemie hybrydowym?

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

 

Wdrożenie prowadzone z myślą o zwinności pozwala zwiększyć szybkość reakcji na zmiany. O tym, że zdolność szybkiego reagowania jest wyjątkowo ważna, przekonaliśmy się niejednokrotnie podczas pandemii, kiedy to firmy musiały szybko zmieniać strategię działania, finansowania oraz weryfikować priorytety, dotyczące realizacji znaczących inicjatyw.

Jednym z priorytetowych wyzwań, jest dziś to, żeby zbudować kulturę organizacyjną wokół zespołu. Zespoły, które poradzą sobie dobrze w pracy zdalnej czy hybrydowej to te, które, będą miały określone w swojej strukturze wyraźne DNA i zestaw wartości. Jak sprawić, by znalazło się w nim miejsce również dla tego wszystkiego, co kryje w sobie podejście #AGILE?

 

Poruszymy między innymi następujące kwestie:

1. Dlaczego zwinne miejsca pracy nigdy dotąd nie były tak ważne?

2. Jakie są główne zasady, którymi powinny się kierować pracujące zdalnie lub hybrydowo zespoły?

3. W jaki sposób kadra zarządzająca powinna budować zwinną kadrę przyszłości?

4. Jakie są kluczowe wyzwania związane ze zwinną przyszłością pracy?

5. Skąd bierze się potrzeba przejrzystości i transparentności w pracy zespołowej w trybie zdalnym lub hybrydowym?

6. W jaki sposób C-suite może wykorzystać innowacyjne rozwiązania technologiczne do budowania zwinnego zdalnego środowiska pracy?

 

Kiedy:

Spotykamy się zdalnie 15 kwietnia, godz. 10:00-11:00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

 

Webinar skierowany jest do:

Przedstawicieli zarządów oraz liderów odpowiedzialnych za kapitał ludzki (m.in.: HR, Employer Branding, Zarządzanie Talentami, Rekrutację, Kadry), osób odpowiedzialnych za innowacje oraz transformację cyfrową swoich firm.

Jeśli znasz osoby, które mogłyby być zainteresowane tematyką webinaru, prześlij im link do strony z rejestracją.
 

Szczegóły:

Nagranie spotkania (15 kwietnia 2021 r.)

Osoba kontakowa:
Magdalena Gronert
mgronert@deloittece.com

Zarejestruj się

English version:

 

How to be Agile in a remote or hybrid Team

Agile teams and remote work: #agile #remote #hybrid

In order to be agile, organizations must embrace the idea that a tech implementation is only the start of the journey, not the end. What agility means for remote or hybrid teams today?

If you implement with agility in mind, you can respond more quickly to change. This ability to be nimbler has demonstrated its value time and again throughout this pandemic as organizations have had to change the strategy, funding, and prioritization of major initiatives at a moment’s notice.

One of the priority challenges today is to build an organizational culture around the team. Teams that can do well in remote or hybrid work are the ones that will have clear DNA and a set of values in their core.

 

What we are going to talk about:

1. Why agile workplaces are now more important than ever?

2. What are the agile principals in terms of remote or hybrid teams?

3. How winning executives should build an agile workforce of the future?

4. What are the key challenges & considerations related to agile future of work?

5. Why you should ensure transparency for agile teams working remotely or hybrid?

6. How innovative tech solutions allows executives to create strong building blocks for agile remote workplace?

 

When:

We meet remotely: April 15th, 2021, at 10:00-11:00.

Participation in the event is free.

The meeting will be held in English.

 

The webinar is aimed at:

Representatives of management boards and leaders responsible for human capital (including HR, Employer Branding, Talent Management, Recruitment, Human Resources), people responsible for innovation and digital transformation of their companies.

If you know people who might be interested in the topic of the webinar, please send them a link to the registration page.

Details:

April 15th, 2021
10:00-11:00.

Contact:
Magdalena Gronert
mgronert@deloittece.com

Register here
Czy ta strona była pomocna?