HR LAB online: Nowoczesny HR i trendy na 2021

Artykuł

HR LAB online: Nowoczesny HR i trendy na 2021

Jak poszerzyć obszar zainteresowania i zwiększyć zakres wpływu liderów odpowiedzialnych za kapitał ludzki

Nagranie spotkania (18.02.2021 r.)

Modele operacyjne HR ewoluowały przez dziesięciolecia, a trajektoria rosnącego wpływu na działalność naznaczona jest zmianą marki z „działu kadr" kolejno na: „zasoby ludzkie", „doświadczenie pracowników" czy „zespoły talentowe”. Funkcja HR przesunęła się z niezbędnego administratora do funkcji pomocniczej, do partnera biznesowego, a w niektórych przypadkach do zaufanego doradcy.

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN:

Obecnie przedsiębiorstwa są w trybie chronicznych zmian. Zakłócenia wpływają jednocześnie na prowadzony biznes, jak i jego pracowników, ale tez wynikają z rosnących wymagań klientów, stałej presji ze strony konkurentów oraz zagrożeń ze strony nieoczekiwanych zmian rynkowych. Digitalizacja i personalizacja naszego codziennego życia w połączeniu z wprowadzeniem technologii wspomagających w miejscu pracy w niespotykanym dotąd tempie i skali powodują liczne zmiany w krajobrazie biznesu.

 

O czym będziemy rozmawiali podczas HR LAB:

 • Dlaczego rewolucyjna zmiana jest koniecznością dla liderów HR, dla osiągnięcia wymiernych, a nawet przełomowych wyników?
 • Dlaczego działy HR należy „zaprogramować” na nowo?
 • Czym są „HR superjobs” i jakich nowych kompetencji oczekuje się od zespołów zarządzających kapitałem ludzkim?
 • Co będzie charakteryzowało nowoczesny HR, jego liderów oraz organizacje dla których pracują?
 • Jak pandemia wpłynie na trendy w zakresie kapitału ludzkiego w 2021 roku?
 • Jak ma się sytuacja w Polsce na tle badania Global Human Capital Trends?

 

Kiedy:

Spotykamy się zdalnie: 18 lutego 2021, o godz. 15:45-17:00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

 

Webinar skierowany jest do:

Przedstawicieli zarządów oraz liderów odpowiedzialnych za kapitał ludzki (m.in.: HR, Employer Branding, Zarządzanie Talentami, Rekrutację, Kadry), osób odpowiedzialnych za innowacje oraz transformację cyfrową swoich firm.

Szczegóły

Nagranie spotkania
(18.02.2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Magdalena Gronert
mgronert@deloittece.com

Zarejestruj się

Gość specjalny:

Arthur H. Mazor

Global HR Transformation Leader

Principal | Human Capital

Zapraszamy w imieniu prowadzącego:

John Guziak

Partner, Human Capital


Jeśli znasz osoby, które mogłyby być zainteresowane tematyką webinaru, prześlij im link do strony z rejestracją.

English version:

HR LAB online: exponential HR and Human Capital Trends 2021

How to expand focus and extend influence


HR operating models have evolved over decades with a trajectory of increasing business impact marked by changing brands from “personnel department” to “human resources” to “people function” and “employee experience.” The function has advanced from necessary administrator to a supporting function with a seat at the table, to business partner, and—in some cases—to trusted adviser.


Today, enterprises are swimming through nearly constant change. Disruption is simultaneously affecting the enterprise and its workforce with increasing demands from customers, constant productivity pressure from competitors, and threats from unexpected entrants to their markets. Digitization and personalization of our daily lives coupled with the introduction of enabling technologies in the workplace at an unprecedented pace and scale create wholesale changes in the landscape of business.

 

What we are going to talk about:

 • Why revolutionary change is a must for HR to drive tangible work outcomes? 
 • Why reimagining the work of HR is paramount and demands dynamic and digital ways of working?
 • What HR superjobs and new capabilities really are?
 • What will characterize exponential HR professionals and the enterprises they are part of? 
 • How will the pandemic affect human capital trends in 2021?


When:

We meet remotely: February 18th, 2021, at 03:45-05:00pm (CET)/ 09:45-11:00am (ET)
Participation in the event is free.
The meeting will be held in English.

 

The webinar is aimed at:

Representatives of management boards and leaders responsible for human capital (including HR, Employer Branding, Talent Management, Recruitment, Human Resources), people responsible for innovation and digital transformation of their companies.
 

Details

18th February 2021
03:45-05:00pm (CET)/ 09:45-11:00am (ET)

Contact:
Magdalena Gronert
mgronert@deloittece.com

Register

Special guest:

Arthur H. Mazor

Global HR Transformation Leader

Principal | Human Capital

If you know people who might be interested in the topic of the webinar, please send them a link to the registration page.

Czy ta strona była pomocna?