Ulga B+R, IP Box, Polska Strefa Inwestycji, dotacje dla firm – o czym warto wiedzieć?

Artykuł

Ulga B+R, IP Box, Polska Strefa Inwestycji, dotacje dla firm – o czym warto wiedzieć?

Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników webcastu: „System zachęt na inwestycje i innowacje”

13 lutego 2020 r.

Funkcjonujący w Polsce system zachęt na inwestycje i innowacje budzi spore zainteresowanie przedsiębiorstw. Podczas niedawnego webcastu mieliśmy okazję omówić dla Państwa jego konkretne elementy oraz specyfikę poszczególnych instrumentów wsparcia. Uczestnicy naszego seminarium on-line zadali mnóstwo ciekawych pytań – poniżej przedstawiamy odpowiedzi naszych ekspertów na część z nich.

Czy jest możliwość korzystania z 2 różnych wsparć (grant rządowy + wsparcie ze strefy) dla jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego (zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa)?

Tak i jest to dosyć częsta sytuacja, że podmioty, które uzyskały grant rządowy ubiegają się również o wsparcie ze strefy. Dwie istotne kwestie to zasady kumulacji (brak możliwości przekroczenia łącznego limitu pomocy publicznej - w praktyce uzyskanie grantu powoduje, że korzystamy krócej z ulgi podatkowej) oraz ograniczenie kwoty grantu do maksymalnie 3 mln zł (chyba, że w ramach projektu produkcyjnego nakłady inwestycyjne przekraczają 350 mln zł).

Czy na etapie realizacji projektu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji można zmieniać zadeklarowane kryteria jakościowe?

Taka sytuacja w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” jest możliwa, ale z reguły wymaga zmiany Decyzji o wsparciu (DoW) na podstawie wniosku do właściwego Ministra (obecnie Ministra Rozwoju). Niektóre Strefy dopuszczały wskazanie większej liczby kryteriów alternatywnie (przykładowo zadeklarowaliśmy wypełnienie 5 z 6 wskazanych kryteriów), wówczas w pewnych przypadkach zmiana DoW nie będzie potrzebna.

Czy warunek utrzymywania całościowego zatrudnienia dotyczy też ulgi B+R, jeśli pod ulgę chcemy zaliczyć koszty pracownicze w dziale badawczo-rozwojowym?

Nie, w uldze na działalność badawczo-rozwojową (uldze B+R) rozliczane są koszty poniesione w danym roku podatkowym, a skorzystanie z ulgi B+R nie zobowiązuje podatnika do utrzymania zatrudnienia w kolejnych latach.

Jak liczy się zwiększenie zdolności produkcyjnych? Czy jest minimalny poziom wzrostu obecnie produkowanego wolumenu?

Przepisy w tym zakresie nie dają jasnej wskazówki. Teoretycznie nie ma dolnego limitu, natomiast dużo zależy od tego w jaki sposób Spółka definiuje projekt i planuje wykazać w przyszłości wypełnienie tego warunku. 

Czy sprzedaż własności intelektualnej (IP) w Polsce kwalifikuje się do IP Box-a?

Tak, przychody ze sprzedaży praw własności intelektualnej w Polsce mogą być objęte preferencyjną stawką IP Box.

Czy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji lub programu wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki (program wieloletni) istnieje jakakolwiek szansa uzyskania wsparcia na inwestycję w obszarze energetyki?

Co do zasady zgodnie z art. 13 lit. a) Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014, pomoc regionalna uregulowana w GBER nie ma zastosowania do sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz do związanej z nim infrastruktury.

Komisja w swoich wyjaśnieniach wskazuje, że przy podejmowaniu decyzji, czy udzielana pomoc sprzyja temu właśnie sektorowi, główne kryterium oceny powinien stanowić zakres działalności będącej celem finansowania/inwestycji. Natomiast sektor ten (wyłączony ze wsparcia) obejmuje te rodzaje działalności, które znajdują się w dziale 35 klasyfikacji NACE (w Polsce odpowiada jej dział 35 klasyfikacji PKD).

Oznacza to, że takie wsparcie jest możliwe tylko w zakresie, w jakim taka infrastruktura jest wymagana dla realizacji właściwej inwestycji produkcyjnej (lub usługowej). Dużo jednak zależy od oświadczenia złożonego na etapie aplikowana do SSE i charakteru samego projektu inwestycyjnego.

Czy do kosztów prac badawczo-rozwojowych można zaliczyć koszty z uzyskaniem akredytacji prowadzonego laboratorium i oferowanych badań dla branży rolno-spożywczej?

Samo uzyskanie akredytacji (tj. formalne potwierdzenie zgodności z określonym standardem) nie będzie stanowiło czynności B+R, tym samym ich koszty nie będą kosztami kwalifikowanymi do ulgi B+R. Odpowiedź na pytania w zakresie oferowania badań dla branży wymaga w pierwszej kolejności pogłębionej analizy pod kątem czynności, jakie są wykonywane i czy stanowią one działalność B+R.

Czy pomoc regionalna, zasadniczo wyłączona w przypadku hut, mogłaby zostać udzielona np. na robotyzację i bardziej zaawansowane produkty?

Jeżeli inwestycja ma dotyczyć tej części działalności hutniczej, która jest wyłączona ze wsparcia, to nie ma możliwości udzielenia wsparcia w formie pomocy regionalnej. Huta może uzyskać wsparcie w zakresie działalności, która nie jest sklasyfikowana jako hutnicza w rozumieniu właściwych przepisów (np. dalsza obróbka wyrobów hutniczych). Do analizy również pozostaje kwestia zakresu działań planowanych do realizacji w celu np. automatyzacji produkcji pod kątem możliwości uzyskania wsparcia z innych źródeł (np. na działalność B+R). 

Webcast: System zachęt na inwestycje i innowacje

Nagranie z 7 lutego 2020 r.

Odsłuchaj nagranie webcastu

System zachęt na działalność B+R i inwestycje

Dotacje unijne i rządowe, ulga B+R, Polska Strefa Inwestycji, IP Box.

Jak Twoja firma może skorzystać z dostępnych zachęt na inwestycje i innowacje?

Czy ta strona była pomocna?