ordynacja podatkowa

Analizy

Webcast: Postępowania i kontrole w nowej Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w kształcie postępowań oraz kontroli znajdują się w projekcie nowej Ordynacji podatkowej przekazanym do Ministerstwa Rozwoju i Finansów?

Nagranie archiwalne (19 grudnia 2017)

Podczas Webcastu zastanowimy się nad wpływem proponowanych zmian na relacje podatnika z organem podatkowym oraz wskażemy ich potencjalny wpływ na prawa i obowiązki podatnika.

Podczas Webcastu zwrócimy uwagę m.in. na:

1) Zmiany w zasadach ogólnych prawa podatkowego

Zmiana dotyczy katalogu podstawowych zasad, którymi kierować powinny się organy podatkowe oraz podatnicy we wzajemnych relacjach. Wprowadzone zostaną m.in. zasady ugodowego załatwiania spraw czy nienadużywania prawa przez organy podatkowe przez działanie niezgodne z celem przepisów prawa.

2) Postępowanie uproszczone

Jedna ze zmian zawartych w projekcie ustawy dotycząca przebiegu samego postępowania, zakłada możliwość ograniczenia postępowania dowodowego oraz wydania decyzji bez uzasadnienia faktycznego i prawnego w przypadkach spraw o nieskomplikowanym stanie faktycznym.

3) Zmiany w zakresie obligatoryjności składania odwołań od decyzji przed ich zaskarżeniem

Zmiana ta ma realizować postulat usprawnienia postępowania, poprzez możliwość zrzeczenia się przez podatnika prawa do rozpoznania sprawy przez organ drugiej instancji i wniesienia skargi do sądu bezpośrednio na decyzję pierwszej instancji.

4) Przywrócenie terminu materialnoprawnego

W obecnym kształcie Ordynacja podatkowa przewiduje tylko możliwość przywrócenia terminu procesowego. Nowa ustawa ma umożliwić przywrócenie m.in. terminu do złożenia deklaracji podatkowych.

5) Zmiany w zakresie możliwości ubiegania się podatnika o umorzenie podatku

Na gruncie aktualnej Ordynacji podatkowej możliwe jest ubieganie się podatnika jedynie o umorzenie zaległości, a nie podatku. Podczas Webcastu przeanalizujemy istotę tej zmiany i możliwości, jakie daje Państwa przedsiębiorstwu.

6) Nadpłata podatku

Przepisy dotyczące nadpłaty podatku uległy gruntownej przebudowie. To szczególnie problematyczne zagadnienie w swojej aktualnej odsłonie jest przedmiotem szerokiej krytyki, w szczególności z uwagi na wysoki stopień skomplikowania regulacji. Zaproponowany nowy kształt przepisów w zakresie nadpłaty ma m. in. jasno uregulować sytuacje, w których nadpłata jest zwracana bez wydania decyzji przez organ podatkowy.

7) Klauzula obejścia prawa podatkowego

Podczas Webcastu zajmiemy się także zmianami jakie projektodawcy przewidują w zakresie GAAR (General Anti-Avoidance Rule – klauzula obejścia prawa podatkowego). Omówimy między innymi  projektowane korekty szczegółowych rozwiązań oraz możliwe kierunki zmian kształtu klauzuli podczas prac legislacyjnych.

Eksperci Deloitte odpowiedzą także na pytania zadane przez słuchaczy.

Rejestracja

Obejrzyj nagranie archiwalne.

Zarejestruj się!

Do kogo skierowany jest Webcast o postępowaniach i kontrolach w nowej ordynacji?

Webcast jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Zobacz także:

Webcast: Instrumenty współdziałania podatnika i organu w nowej Ordynacji podatkowej

W projekcie nowej Ordynacji podatkowej Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego zawarła szereg propozycji obejmujących wprowadzenie nowych instytucji, które miałyby stanowić podstawę dla koncyliacyjnego rozwiązywania sporów wynikłych między podatnikiem a organem podatkowym. Mając na względzie sprzeczne interesy organu i podatnika analiza nowych przepisów jest niezbędna w szczególności z punktu widzenia potencjalnej zmiany systemowej w sposobie kontaktowania się pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. 

>> Zarejestruj się!

Czy ta strona była pomocna?