Istotne dla przedsiębiorców kwestie MDR w pytaniach i odpowiedziach

Artykuł

Istotne dla przedsiębiorców kwestie MDR w pytaniach i odpowiedziach

Odpowiedzi na wybrane pytania uczestników webinaru

30 września 2020 r.

W trakcie przeprowadzonego 15 września webinaru „Raportowanie MDR w praktyce przedsiębiorców – case studies” otrzymaliśmy od uczestników liczne pytania dotyczące praktycznych aspektów raportowania schematów podatkowych. Na wybrane z nich odpowiadają poniżej eksperci Deloitte: Monika Ławnicka, Dorota Kacprzak i Jan Wasilewski.

Pytanie: W przypadku zidentyfikowania schematu transgranicznego, który nie został zaraportowany w pierwotnym terminie, czy zalecane jest zaraportowanie schematu w „nowych” terminach, w związku z nowo wprowadzonym obowiązkami raportowania retrospektywnego? Czy brak pierwotnego zaraportowania oraz zaraportowanie takiego schematu zgodnie z wprowadzonym terminem na raportowanie retrospektywne może spowodować nałożenie sankcji na podmiot raportujący?

Odpowiedź: Wydaje nam się, że jeśli pierwotnie powstał obowiązek raportowania schematu transgranicznego i nie został on wykonany w terminie, to wprowadzenie z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązku ponownego zaraportowania retrospektywnego schematów transgranicznych w naszej ocenie nie niweluje owego pierwotnego obowiązku. W konsekwencji – wydaje się, że w omawianej sytuacji schemat transgraniczny powinien zostać zaraportowany obecnie, na nowej schemie XML. Co do zasady – zakładając, że Szef KAS nie posiada jeszcze wiadomości o niedopełnieniu pierwotnego obowiązku (np. z raportowania innego podmiotu) – złożenie takiego raportu powinno być poprzedzone złożeniem tzw. „czynnego żalu”.  Nie jesteśmy jednak w stanie do końca wykluczyć przyjęcia przez organy podatkowe odmiennego podejścia. 

 

Pytanie: Zgodnie z art. 86l § 2 pkt 5 Ordynacji podatkowej, procedura wewnętrzna powinna zawierać m.in. określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów MDR. Czy istnieją już wypracowane praktyczne rozwiązania jak to robić? W szczególności - jeśli w spółce duży procent to pracownicy fizyczni, to trudno oczekiwać, by wszyscy z nich zapoznawali się z taką procedurą i składali oświadczenia o zapoznaniu się z nią.

Odpowiedź: Zarówno w przepisach, jak i w Objaśnieniach MF brak jest wprost wytycznych, jak powinny wyglądać zasady upowszechniania wiedzy dotyczącej MDR wśród pracowników. Z praktycznego punktu widzenia, wydaje się, że dopuszczalne powinno być dostosowanie wymagań z zakresu wiedzy MDR do poziomu zaangażowania pracowników w kwestie mogące dotyczyć MDR (co do zasady inny poziom owego zaangażowania wystąpi bowiem u pracownika działu produkcyjnego, a inny – w dziale prawnym czy finansowym przedsiębiorstwa). Przykładowo, podmiot zobowiązany do przyjęcia i stosowania procedury wewnętrznej może więc dokonać identyfikacji grup pracowników z różnym możliwym poziomem kontaktu z zagadnieniami MDR i dostosować politykę szkoleniową dla konkretnych grup lub działów w firmie. Nie jesteśmy jednak w stanie do końca wykluczyć przyjęcia przez organy podatkowe odmiennego podejścia. 

 

Pytanie: W nowej wersji „bramki MDR” na stronie Ministerstwa Finansów, opartej na nowej schemie XML, zawarte jest pytanie o podmioty powiązane z korzystającym zgodnie z art. 86a § 1 pkt 7, o których mowa w art. 86f § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, i analogiczne pytanie dotyczące podmiotów powiązanych z promotorem. Planujemy zaraportować pożyczkę udzieloną przez podmiot A dla podmiotu B z oprocentowaniem „bezpieczna przystań” (przy czym oba powyższe podmioty są podmiotami powiązanymi krajowymi). Wydaje nam się, że podmiot A jest w takiej sytuacji promotorem i jednocześnie podmioty A i B są korzystającymi. W grupie mamy dodatkowo 22 podmioty powiązane osobowo przez wywieranie znaczącego wpływu przez właściciela (osobę fizyczną). Czy mamy zatem dla podmiotu A dopisać 22 podmioty powiązane i dla podmiotu B również dopisać 22 podmioty powiązane?

Odpowiedź: Kwestia zakresu obowiązku ujawniania w raporcie podmiotów powiązanych z promotorem lub korzystającym nie jest jednoznaczna, a wprowadzenie dodatkowych pytań dotyczących takich podmiotów w nowej schemie XML (bez korespondującej z nią zmiany przepisów czy Objaśnień MF) wzbudziło liczne wątpliwości. W świetle brzmienia regulacji polskich oraz unijnej Dyrektywy DAC6 (oraz patrząc na podejście innych krajów UE w tym zakresie), widzimy nieco więcej argumentów za podawaniem w raporcie danych tylko tych podmiotów powiązanych, których raportowany schemat w jakikolwiek sposób dotyczy. Wskazywalibyśmy więc tylko te podmioty powiązane z promotorem lub korzystającym, które są uczestnikami schematu, na które schemat ma lub może mieć wpływ lub dla których może rodzić obowiązki raportowe - nie wpisywalibyśmy więc danych podmiotów, które ze schematem podatkowym nie mają żadnej styczności. Nie jesteśmy jednak w stanie do końca wykluczyć przyjęcia przez organy podatkowe odmiennego podejścia. 

 

Pytanie: Czy MDR-3 za rok 2019 mogą obecnie podpisać 2 osoby reprezentujące Zarząd?

Odpowiedź: Nowe przepisy wprowadzające uproszczenie w zakresie podpisywania informacji o zastosowaniu schematu podatkowego - MDR-3 nie zawierają przepisu przejściowego ograniczającego ich zastosowanie tylko do raportów składanych za rok 2020, ani też tylko do raportów za okresy rozliczeniowe po wejściu nowych przepisów w życie (tj. po 1 lipca 2020). W konsekwencji, podpisanie MDR-3 za 2019 rok zgodnie z zasadami reprezentacji spółki naszym zdaniem powinno być uznane za prawidłowe.

 

Pytanie: Czy schemat podatkowy może dotyczyć podatku PCC?

Odpowiedź: Tak – przepisy MDR nie wyłączają PCC spod swego zakresu, zaś Objaśnienia MF wskazują, że brak jest ograniczenia co do rodzajów podatków objętych przepisami MDR (przepisami tymi nie są natomiast objęte cła).

 

Pytanie: Czy schemat transgraniczny może posiadać wyłącznie inną szczególną cechę rozpoznawczą?

Odpowiedź: Nie – aby spełniona była definicja schematu transgranicznego, uzgodnienie musi spełniać kryterium transgraniczne oraz jednocześnie: (1) spełniać kryterium głównej korzyści oraz posiadać którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 6 lit. a-h Ordynacji podatkowej lub (2) posiadać szczególną cechę rozpoznawczą. Uzgodnienie posiadające wyłącznie inną szczególną cechę rozpoznawczą (niezależnie od spełnienia bądź nie kryterium transgranicznego) będzie więc schematem tzw. „krajowym”.

Jeżeli chcieliby Państwo omówić indywidualnie któreś z powyższych zagadnień (lub inne kwestie związane z raportowaniem schematów podatkowych) - zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?