Jak kształtować nowoczesny ład korporacyjny

Artykuł

Jak kształtować nowoczesny ład korporacyjny

KONFERENCJA: Nowoczesne Rady Nadzorcze

Bezpłatne seminarium on-line: 31 maja 2021 r., godz. 10:00-14:00

Kształtowanie nowoczesnego ładu korporacyjnego w świecie ogarniętym pandemią ma kluczowe znaczenie – jest zobowiązaniem nie tylko wobec biznesu, ale przede wszystkim wobec społeczności, w jakiej funkcjonuje. Polega nie tylko na budowaniu zaufania między inwestorami, akcjonariuszami a spółką, czy też dialogu opartym o kompletne informacje z aktualnymi i potencjalnymi klientami, analitykami rynku oraz przedstawicielami mediów, ale przede wszystkim wzięciem współodpowiedzialności za nową rzeczywistość.

Zapraszamy do udziału w konferencji Nowoczesne Rady Nadzorcze poświęconej zagadnieniom związanym z wyzwaniami oraz dobrymi praktykami komitetów audytu, którymi powinny kierować się w podejmowanych działaniach przy zachowaniu swojej niezależności, jak i skutecznym realizowaniu ustawowych zadań.

W oparciu o doświadczenia liderów praktyki ładu korporacyjnego poddamy analizie zagadnienia, które w istotny sposób wpłyną w najbliższych latach na agendy rad nadzorczych oraz przewodniczących komitetów audytu spółek działających w Polsce.

Ponadto, po raz pierwszy omówimy również program Chapter Zero Poland – program dotyczący rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek. Jest on częścią powołanej przez World Economic Forum – Climate Governance Initiative – skupiającej członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Powstał m.in. by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat, jak również by pomóc prezesom, prezeskom oraz członkom i członkiniom rad nadzorczych zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niosą zmiany klimatyczne, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich.

Dyskusję moderować będą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni redakcji dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet” – patronów medialnych wydarzenia.

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 Otwarcie
10:10 The US Audit Committee – Priorities and Effectiveness
Prezentacja: Krista Parsons - Audit Committee Programs Leader, Deloitte US
10:45 Dobre praktyki komitetów audytu – nowe wyzwania
Panel dyskusyjny
12:00 Rola rad nadzorczych w kształtowaniu strategii klimatycznych firm. Perspektywa członków rad nadzorczych oraz zarządów. Inicjatywa Chapter Zero Poland
Prezentacja
Karina Litvack - non-Executive Director Eni S.p.A., board Director Climate Governance Initiative & Chapter Zero UK
12:30 Kształtowanie strategii klimatycznych firm - perspektywa członków rad nadzorczych oraz zarządów
Panel dyskusyjny
13:45 Zakończenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegóły

31 maja 2021 r., godz. 10:00-14:00

Zarejestruj się

Analizy

Builetyn Rad Nadzorczych

Cykl publikacji dla obecnych i przyszłych członków rad nadzorczych. Newsletter omawiający najnowsze trendy z zakresu kontroli i nadzoru wewnętrznego w przedsiębiorstwach, jak również zmiany regulacyjne, które wpływają na pracę rad nadzorczych w Polsce, Europie i na świecie.Czy ta strona była pomocna?