Klimat na zmiany w biznesie

Artykuł

Q& A - strategie i narzędzia do zarządzania ryzykiem klimatycznym 

Odpowiedzi na pytania po webinarze "Klimat na zmiany w biznesie – strategie i narzędzia do zarządzania ryzykiem klimatycznym”

Wrzesień 2020

Podczas przeprowadzonego 8 września 2020 r. webinaru "Klimat na zmiany w biznesie – strategie i narzędzia do zarządzania ryzykiem klimatycznym" pojawiło się z Państwa strony wiele pytań. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najważniejsze z nich przygotowanymi przez naszych ekspertów i zachęcamy do dalszego kontaktu.

Obowiązek dotyczyć będzie m.in. doradców finansowych (m.in. pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych), instytucji kredytowych, które świadczą usługi zarządzania portfelem oraz instytucji pracowniczych programów emerytalnych.

Rozporządzenie nakłada na instytucje finansowe, w tym banki nowe obowiązki w zakresie przejrzystości i ujawniania podejścia do zarządzania ryzykami dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej i podejmowanych przez dany podmiot decyzji inwestycyjnych. Nie dotyczy portfela kredytowego

Zgodnie z rozporządzeniem nowe ujawnienia powinny objąć swoim zakresem, co najmniej:

a. Informację na temat przyjętej strategii dotyczącej ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (SR Sustainability Risks), z uwzględnieniem:

• opisu metody określania listy ryzyk i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników;
• opisu głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i opisu wszelkich podjętych w odniesieniu do nich działań;
• informacji w zakresie przestrzegania kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanych na poziomie międzynarodowym standardów w zakresie due diligence i sprawozdawczości

b. Ujawnienia dot. negatywnego wpływu podjętych decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju (ASI Adverse sustainability impacts)

c. Informację na temat polityki wynagrodzeń, w zakresie uwzględnienia w niej informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

W przypadku braku badań nt. wpływu decyzji inwestycyjnych na zrównoważony rozwój stosowana jest zasada „comply or explain”. Zasada ta nie dotyczy jednak podmiotów, które przekroczyły na dzień bilansowy średnią liczbę 500 pracowników w ciągu roku obrotowego od dnia 30 czerwca 2021 r.

Do końca bieżącego roku można spodziewać się szczegółowych standardów technicznych opracowanych przez europejskich regulatorów rynku finansowego.
 

Oprócz ujawnień, jakie powinny zostać opublikowane na stronie, nowe wymogi wprowadzają również dodatkowe obowiązki, które powinny zostać spełnione przed zawarciem umowy przez podmioty z sektora usług finansowych. Są to m.in.: 

  • Obowiązek wyjaśnienia klientowi sposobu, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w ramach podejmowanych przez podmioty finansowe decyzji inwestycyjnych oraz wyników oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (SR Sustainability Risks) na zwrot z tytułu produktów finansowych, które są udostępniane1.
  • Podmioty udostępniające informacje o ASI Adverse sustainability impacts na swoich stronach internetowych zobowiązane będą do uwzględniania ich na etapie zawierania umowy2.

1 Rozporządzenie definiuje również sposoby w jaki poszczególne podmioty finansowe powinny udostępniać wymagane informacje przed zawarciem umowy z klientem.

2 Wymóg w tym zakresie obowiązywać będzie od 30 grudnia 2022 r.

Obecnie narzędzie ClimWise jest skierowane na portfele korporacyjne i nie adresuje portfela klientów detalicznych. W zakresie MŚP analizujemy możliwość rozwoju narzędzia w tym kierunku. W przypadku przedsiębiorstw wielosektorowych analizujemy możliwość zastosowania współczynników pozwalających na określenie przychodów generowanych przez każdą działalność firmy, miałoby to wpływ na potencjalne obniżenie poziomów ryzyka.

Narzędzie wykorzystuje zaktualizowane wersje scenariuszy klimatycznych SSP-RCP opracowanych przez IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu). Scenariusze SSP-RCP są zintegrowane z każdym krokiem analiz scenariuszowych.

Dobór scenariuszy klimatycznych nie został jasno zdefiniowany w unijnych wytycznych dot. raportowania kwestii klimatycznych. Wytyczne jako rekomendację wskazują tylko uwzględnienie opisu odporności modelu biznesowego i strategii biznesowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem różnych scenariuszy związanych z klimatem w różnych perspektywach czasowych, w tym przynajmniej scenariusza zakładającego ocieplenie na poziomie najwyżej 2°C oraz scenariusz zakładający ocieplenie o ponad 2°C. W odniesieniu do tych wymagań uwzględnione w ClimeWise założenia zapewniają stosowne informacje w tym zakresie.

Czy ta strona była pomocna?