Korekty Cen Transferowych – nowa rzeczywistość, czy stare wątpliwości?

Artykuł

Korekty Cen Transferowych – nowa rzeczywistość, czy stare wątpliwości?

Odpowiedzi na wybrane pytania podatników

W marcu 2021, po niemalże 5 miesiącach od publikacji roboczej wersji objaśnień i po ponad dwóch latach obowiązywania nowych przepisów ustawy o CIT (art. 11e) wprowadzający po raz pierwszy do ustawodawstwa podatkowego pojęcie „korekty cen transferowych" – Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalne objaśnienia.

Podczas webinaru: ,,Korekty Cen Transferowych – nowa rzeczywistość, czy stare wątpliwości? Korekty cen transferowych, a rozliczenia CIT i VAT”, staraliśmy się odpowiedzieć m.in. czy ostatecznie opracowane wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dają jaśniejszy obraz sytuacji dla wielu polskich podatników dostających rok rocznie korekty in minus jak i korekty in plus i czy samo rozumienie pojęcia korekty cen transferowych zostało w końcu jednoznacznie wyklarowane w sposób niebudzący wątpliwości po stronie podatników?

Zarówno przed jak i trakcie spotkania otrzymaliśmy od Państwa wiele ciekawych pytań. Poniżej przygotowaliśmy odpowiedzi na wybrane, najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Szczegóły

Nagranie spotkania (25 maja 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

TP/CIT

Zgodnie z treścią objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 31 marca 2021 r. w zakresie cen transferowych, ocena czy dana korekta ceny transferowej dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi podlega pod art. 11e ustawy o CIT zależy od charakteru i istoty ekonomicznej korekty.

Stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT, korekty wynikające z dostosowania ceny transferowej do zasady zgodnej z zasadą ceny rynkowej, w wyniku:

  • zmiany istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki,
  • różnicy w poziomie rzeczywistych kosztów lub przychodów w porównaniu z budżetowanymi, które stanowiły podstawę do kalkulacji cen/wynagrodzeń.

Z kolei, nie stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT korekty kontraktowe, mogące wynikać z takich okoliczności jak:

  • zmiana zakresu przedmiotowego dostaw towarów lub usług, np. zamówienie świadczenia uzupełniającego,
  • zwrot towarów,
  • reklamacje ilościowe oraz jakościowe,
  • opusty cenowe uzależnione od osiągnięcia określonego poziomu obrotów,
  • rabaty wolumenowe dotyczące konkretnych dostaw.

Ocena, czy określona korekta stanowi korektę cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT, nie powinna być determinowana formą dokumentu księgowego, na podstawie którego została dokonana, tylko istotą ekonomiczną takiej korekty, w tym profilem funkcjonalnym stron transakcji kontrolowanej.

Zgodnie z treścią objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 31 marca 2021 r. w zakresie cen transferowych, w przypadku niespełnienia wymagań z art. 11e ustawy o CIT, nie jest możliwe zmniejszenie podstawy opodatkowania CIT w wyniku korekty cen transferowych in minus. W tym zakresie, warto zweryfikować dotychczasowy sposób ujęcia korekt cen transferowych, w tym w szczególności dokonanych od 2019 r. – jako że od tego momentu obowiązuje art. 11e ustawy o CIT, do którego to odnoszą się przedmiotowe objaśnienia podatkowe.

Zgodnie z treścią objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 31 marca 2021 r. w zakresie cen transferowych, korekta cen transferowych in minus niespełniająca warunków określonych w art. 11e ustawy o CIT nie może zostać dokonana na zasadach ogólnych wynikających z art. 12 ust. 3j-3m ustawy o CIT (po stronie przychodowej) i art. 15 ust. 4i-4k ustawy o CIT (po stronie kosztowej). Natomiast, korekta cen transferowych in plus niespełniająca odpowiednich warunków określonych w art. 11e ustawy o CIT, powinna zostać dokonana na zasadach ogólnych.

Należy zwrócić uwagę, że stosowane w wielu grupach kapitałowych zasady dokonywania i rozliczania korekt cen transferowych były projektowane i implementowane w okresie przed wejściem w życie art. 11e ustawy o CIT (tj. przed 2019 r.). W związku z tym, warto dokonać weryfikacji, czy przyjęte zasady dokonywania korekt cen transferowych pozwalają na efektywne rozliczenie tych korekt dla celów podatkowych w Polsce w aktualnym otoczeniu prawno-podatkowym.

VAT

W sytuacji gdy celem korekty jest dostosowanie rentowności spółki do poziomu rynkowego, a korekta nie powoduje zmiany wynagrodzenia z tytułu konkretnych transakcji (dostaw towarów lub świadczenia usług), co do zasady taka korekta pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

W sytuacji gdy celem korekty jest dostosowanie rentowności spółki do poziomu rynkowego, a korekta nie powoduje zmiany wynagrodzenia z tytułu konkretnych transakcji (dostaw towarów lub świadczenia usług), co do zasady korekta ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Natomiast gdy w wyniku korekty dochodzić będzie do zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu konkretnych dostaw towarów lub świadczenia określonych usług, taka korekta może zostać potraktowana jako korekta konkretnych transakcji, a w konsekwencji bedzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W sytuacji gdy korekta cen transferowych pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT nie powinna być dokumentowana fakturą/fakturą korygującą oraz nie będzie ujmowana w raportowaniu VAT.

Natomiast w przypadku gdy zostanie ona potraktowana jako korekta konkretnych transakcji (a w konsekwencji bedzie podlegać opodatkowaniu VAT), taka korekta powinna być udokumentowana co do zasady fakturą korygującą i zostać odpowiednio ujęta w raportowaniu VAT.

W razie dodatkowych pytań – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?