Otwarte szkolenie on-line: Prawo celne w praktyce 2022 cz. II

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Prawo celne w praktyce 2022 cz. II

Pochodzenie celne - wyzwania dotyczące określania pochodzenia celnego towarów oraz automatyzacja procesów związanych z pochodzeniem

Szkolenie on-line: 7 czerwca 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Podmioty prowadzące wymianę handlową z partnerami spoza Unii Europejskiej na co dzień stają przed wyzwaniami, by nie tylko prowadzić działalność w zgodzie z przepisami prawa celnego, ale także by efektywnie korzystać z możliwości, jakie to prawo daje.

Poprawne określenie pochodzenia celnego importowanych towarów jest kluczowe dla ustalenia stawki celnej oraz mających zastosowanie środków pozataryfowych. Spełnienie kryteriów pochodzenia preferencyjnego dla towaru może z kolei pozwolić na osiągnięcie znaczących oszczędności celnych.

W codziennej praktyce biznesowej, pierwszym wyzwaniem związanym z określaniem pochodzenia celnego jest rozpoznanie rodzaju pochodzenia celnego nabywanego przez towar, a także zdefiniowanie źródeł prawnych, mających zastosowanie w danej sprawie (np. w eksporcie na określony rynek poza-unijny). Od przepisów unijnego prawa celnego, przez międzynarodowe umowy o wolnym handlu, aż po konwencję PEM – wielość przeplatających się przepisów i regulacji wymaga umiejętności sprawnego nawigowania pomiędzy różnymi reżimami prawnymi.

Kolejnym wyzwaniem jest poprawne zastosowanie metod ustalania pochodzenia celnego, wymagających nierzadko wielopłaszczyznowej analizy danych o towarze, jego elementach składowych oraz o przebiegu procesu produkcyjnego. Niemniej istotne jest właściwe udokumentowanie pochodzenia celnego oraz efektywne zarządzanie tą dokumentacją. W obu kwestiach pomocne mogą okazać się rozwijane wciąż rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów celnych.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień, wyzwań i najnowszych zmian występujących w dziedzinie pochodzenia celnego, a także wskazanie praktycznych rozwiązań, możliwych uproszczeń i przydatnych narzędzi, z jakich mogą skorzystać podmioty prowadzące wymianę handlową z partnerami spoza Unii Europejskiej.

Szczegóły

Data i godzina
7 czerwca 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
499 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia w dniu 7 czerwca 2022 r.:

 • Omówimy najistotniejsze różnice pomiędzy pochodzeniem preferencyjnym oraz niepreferencyjnym.
 • Przedstawimy różnorodne źródła prawa, mające zastosowanie do określania pochodzenia celnego towarów. Omówimy, w jaki sposób zidentyfikować właściwy dla danej sprawy reżim prawny oraz jakie rozwiązania i narzędzia mogą nam w tym pomóc.
 • Przyjrzymy się również, w sposób bardziej szczegółowy, przykładowej umowie o wolnym handlu, której stroną jest Unia Europejska, a także Konwencji PEM.
 • Przedstawimy odpowiedzi na najczęstsze pytania, wyzwania i problemy związane z prawidłowym stosowaniem metod określania pochodzenia celnego, wraz z praktycznymi przykładami.
 • Wyjaśnimy, w jaki sposób dokumentowane jest pochodzenie celne, uwzględniając najczęstsze, praktyczne wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorcy w swojej codziennej działalności.
 • Omówimy najprzydatniejsze narzędzia i uproszczenia w zakresie określania pochodzenia celnego towarów, ujęte w przepisach celnych. Przedstawimy, w jakich okolicznościach można z nich skorzystać oraz jakie mogą one przynieść korzyści. Porozmawiamy między innymi o instytucji Wiążącej Informacji o Pochodzeniu (WIP) oraz uproszczeniach związanych z dokumentowaniem pochodzenia celnego.
 • Zaprezentujemy możliwości związane z automatyzacją niektórych procesów związanych z określaniem i dokumentowaniem pochodzenia celnego, w sposób pozwalający na ograniczenie obciążeń administracyjnych, redukcję ryzyk prawnych oraz optymalizację kosztów związanych z obsługą celną towarów.
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji Q&A.

Agenda szkolenia:
 1. Wprowadzenie do tematyki pochodzenia celnego – informacje wstępne
 2. Rodzaje pochodzenia celnego – na co zwracać uwagę
 3. Źródła prawa mające zastosowanie – jak nawigować w labiryncie reżimów prawnych
 4. Metody określania pochodzenia celnego – omówienie i praktyczne przykłady
 5. Dokumentowanie pochodzenia celnego – najczęstsze wyzwania, możliwe rozwiązania, praktyczne przykłady
 6. Narzędzia i uproszczenia przewidziane w przepisach – jak z nich skorzystać i jakie niosą korzyści
 7. Pochodzenie celne w szkle powiększającym – przykładowa umowa o wolnym handlu oraz Konwencja PEM
 8. Automatyzacja procesów celnych związanych z pochodzeniem – możliwości i wyzwania
 9. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Proponowane szkolenie jest drugim z cyklu szeregu seminariów on-line „Prawo celne w praktyce”, w ramach których planujemy szczegółowe omówienie kolejnych zagadnień celnych. W tej chwili planujemy przeprowadzenie szkoleń w poniższych tematach, choć mamy świadomość, że dynamiczny rozwój regulacji oraz praktyki celnej może wpłynąć na konieczność zmiany planowanej agendy.

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do specjalistów ds. cła pragnących odświeżyć i rozbudować swoją wiedzę z zakresu pochodzenia celnego, a także do dyrektorów ds. logistyki, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się sprawami podatkowymi, logistyką i finansami w przedsiębiorstwach, którzy pragną zbudować lub uzupełnić swoje kompetencje z obszaru regulacji celnych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.
Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?