Webcast: Raportowanie schematów podatkowych

Article

Webcast: Raportowanie schematów podatkowych przez instytucje finansowe

Nagranie spotkanie

26 października 2018 r. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadzający do polskiego porządku prawnego obowiązek raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules - MDR).

Zgodnie z projektem, nowe regulacje przewidują obowiązek raportowania zarówno, tzw. schematów transgranicznych, jak i krajowych. Obowiązek raportowania powinien w pierwszej kolejności obciążać  promotorów, czyli podmioty, które opracowują, oferują, udostępniają, wdrażają lub zarządzają wdrożeniem uzgodnienia. Jednakże, w określonych przypadkach obowiązek ten może objąć także podmioty wdrażające dany schemat (korzystający) lub biorące udział w którymś etapie wdrożenia (tzw. wspomagający).

W zakres pojęcia promotora będą wpisywać się, np. doradcy podatkowi, ale również wskazani wprost w nowych przepisach pracownicy banków i instytucji finansowych, które zostały zdefiniowane poprzez odwołanie do przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych oraz do umowy FATCA, co oznacza instytucje powiernicze, instytucje depozytowe, podmioty inwestujące lub zakłady ubezpieczeń w rozumieniu tych przepisów.

W świetle projektowanych regulacji instytucje finansowe mogą zostać uznane za korzystających, gdy wdrażają schematy podatkowe podlegające pod obowiązek raportowania, jak również mogą zostać uznane (one same lub ich pracownicy) za promotorów lub wspomagających.

Należy mieć także na uwadze, że duża część instytucji finansowych będzie spełniać kryterium uznania za kategorię podmiotów objętych obowiązkiem wprowadzenia szczegółowych wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Obowiązek ten ma dotyczyć podmiotów, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł.

Raportowaniem zostaną objęte schematy transgraniczne, których wdrożenie rozpoczęło się po 25 czerwca 2018 r., a w przypadku schematów krajowych, te wdrażane od 1 listopada 2018 r.

Z uwagi na nowe regulacje, niezbędnym będzie określenie roli jaką na gruncie przepisów o raportowaniu MDR będzie pełnić dana instytucja finansowa oraz wprowadzenie wewnętrznych procedur zapewniających realizację nowych obowiązków.

Agenda webcastu

  1. Schematy podatkowe podlegające raportowaniu,
  2. Podmioty zobowiązane do raportowania,
  3. Procedura raportowana i terminy,
  4. Obowiązki instytucji finansowych na gruncie nowych przepisów,
  5. Rola procedur wewnętrznych na gruncie nowych przepisów,
  6. Sankcje.

Do kogo skierowany jest webcast:

Webcast jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, dyrektorów i menedżerów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie, jak również dyrektorów działów compliance.

Szczegóły:

Nagranie spotkania z dnia 16.11.2018 r.

Osoba kontaktowa:
Izabela Bakun
ibakun@deloitteCE.com

Zarejestruj się
Did you find this useful?