Otwarte szkolenie on-line: Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych

Jak odpowiednio udostępniać dane z umów?

Szkolenie on-line: 31 maja 2022 r., godz. 10:00 – 13:00

Już niebawem wchodzą w życie zmiany w ustawie o finansach publicznych, które tworzą tzw. rejestr umów. Rejestr ten będzie prowadzony przez Ministra Finansów w formie systemu teleinformatycznego, uzupełnianego przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Jednak według przepisów, dane nie ze wszystkich umów będą podlegały publikacji w rejestrze. Równocześnie za niewykonywanie obowiązków w tym zakresie albo podawanie nieprawdziwych danych przewidziana jest sankcja.

Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne nad ewentualnymi zmianami w przepisach regulujących funkcjonowanie rejestru umów. Szkolenie będzie obejmowało stan prawny na 30 maja 2022 r., w związku z czym uczestnicy szkolenia otrzymają najbardziej aktualne informacje z tego obszaru.

Szczegóły

Data i godzina
31 maja 2022 r.
godz.: 10:00 – 13:00

Koszt uczestnictwa
399 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę o następujących zagadnieniach:

 • Dane dotyczące jakich umów muszą być publikowane i aktualizowane?
 • Czym jest umowa w rozumieniu przepisów o rejestrze umów?
 • Jaki zakres danych musi być publikowany?
 • Co z wyłączeniami z ustawy o dostępie do informacji publicznej, dotyczącymi między innymi ochrony prywatności?

W konsekwencji uczestnik będzie miał świadomość istnienia ryzyk, które zniweluje poprzez zdobycie umiejętności w zakresie oceny umowy pod kątem zakwalifikowania do publikacji danych w rejestrze umów albo niezakwalifikowania i publikacji informacji na temat wyłączenia jawności informacji.

Agenda szkolenia:

1. Wstęp

 • rys dotyczący umiejscowienia nowych przepisów, celu ich wprowadzenia – w kontekście interpretacji ich treści.

2. Zakres podmiotowy Rejestru

 • jednostki sektora finansów publicznych.

3. Umowy podlegające ujawnieniu w Rejestrze

 • czym jest „umowa” w rozumieniu przepisów regulujących rejestr umów,
 • zakup fakturowy,
 • wartość przedmiotu.

4. Zakres publikowanych danych i termin ich wprowadzenia

 • moment początkowy,
 • 14 dni i „bez zbędnej zwłoki”.

5. Wyłączenia z ustawy o dostępie do informacji publicznej

 • kwestie ogólne (wprowadzenie dot. odpowiedniego stosowania przepisów),
 • ochrona informacji niejawnych oraz ochrona innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • prywatność osoby fizycznej,
 • tajemnica przedsiębiorcy,
 • przymusowa restrukturyzacja.

6. Wprowadzanie danych do Rejestru – podmiot odpowiedzialny

 • odpowiedzialność formalna a odpowiedzialność faktyczna,
 • podział odpowiedzialności.

7. Przepis sankcyjny

 • za co grozi sankcja i komu?

8. Podsumowanie

 • szybkie wskazówki.

9. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest kierowane do pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz kierowników tych jednostek, czyli osób odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do rejestru umów.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

W celu otrzymania faktury zwolnionej z podatku VAT, prosimy o przesłanie oświadczenia w formie pliku pdf na adres ceplszkolenia@deloitteCE.com, na podstawie poniższego wzoru:
„Oświadczam, że środki wydatkowane na szkolenie on-line „Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych” (31.05.22) organizowane przez Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., w którym uczestniczył/ła <imię i nazwisko uczestnika> pochodzą ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT.”

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 13:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?