Samo przekwalifikowanie nie wystarczy

Artykuł

Webinar: Samo przekwalifikowanie nie wystarczy

#BeyondReskilling

Nagranie webinaru z dnia 17 luty 2022 r.

Samo przekwalifikowywanie się może być strategiczną ślepą uliczką. Rozwijanie umiejętności pracowników jest koniecznością taktyczną, ale przekwalifikowanie samo w sobie nie jest wystarczające. Brak umiejętności jest zbyt duży, inwestycje są zbyt małe, a tempo zmian jest zbyt szybkie, co sprawia, że nawet „udane” wysiłki związane z przekwalifikowaniem stają się nieaktualne. Potrzebne jest podejście do rozwoju pracowników, które uwzględnia zarówno dynamiczny charakter miejsc pracy, jak i równie dynamiczny potencjał ludzi do odkrywania siebie na nowo.

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN

Podczas webinaru poruszymy między innymi następujące kwestie:

  • Dlaczego organizacje są głównymi interesariuszami, jeśli chodzi o rozwój pracowników?
  • Jakie pięć zmian może pomóc organizacjom w budowaniu odporności
  • Dlaczego organizacje nie powinny skupiać się tylko na krótkoterminowych potrzebach w zakresie umiejętności?

Kiedy:

Spotykamy się zdalnie: 17 lutego, godz. 14:00-15:00.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.


Webinar skierowany jest do:

Przedstawicieli zarządów oraz liderów odpowiedzialnych za kapitał ludzki (m.in.: HR, Employer Branding, Zarządzanie Talentami, Rekrutację, Kadry), Partnerów Biznesowych HR oraz specjalistów zarządzania zmianą.


Jeśli znasz osoby, które mogłyby być zainteresowane tematyką webinaru, prześlij im link do strony z rejestracją.

Szczegóły:

Nagranie webinaru z dnia 17 luty 2022 r.

Obejrzyj nagranie

Webinar: Beyond Reskilling

Reskilling alone may be a strategic dead end. renewing workers’ skills is a tactical necessity, but reskilling is not a sufficient path forward by itself. the skill shortage is too great. the investments are too small. the pace of change is too rapid, quickly rendering even “successful” reskilling efforts obsolete. what is needed is a worker development approach that considers both the dynamic nature of jobs and the equally dynamic potential of people to reinvent themselves.


From this Webinar you will find out:

  • Why organizations are the main stakeholders when it comes to workforce development?
  • What are the five shifts that can help organizations build resilience?
  • Why organizations shouldn’t only focus on near-term skill needs?

 

When:

We meet remotely: February 17th, 2022, at 14:00-15:00.
Participation in the event is free.
The meeting will be held in English.

 

The Webinar is directed to:

Representatives of management boards and leaders responsible for human capital (including HR, Employer Branding, Talent Management, Recruitment, Human Resources), HR Business Partners and Change Management professionals.

If you know people who might be interested in the topic of the webinar, please send them a link to the registration page.

Details:

Webinar recording from February 17th, 2022

Register for recording
Czy ta strona była pomocna?