Webinar: Strategia podatkowa – nowy obowiązek raportowy

Artykuł

Strategia podatkowa – nowy obowiązek raportowy

Odpowiedzi na wybrane pytania uczestników webinaru

14 lipca 2021 r.

Obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji nt. realizowanej strategii podatkowej nadal rodzi wśród podatników wiele pytań i wątpliwości, które pojawiły się również w trakcie naszego niedawnego webinaru „Strategia podatkowa – nowy obowiązek raportowy. Zagadnienia praktyczne”.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi ekspertów Deloitte na wybrane pytania zadane przez uczestników webinaru.
 

Zobacz nagranie webinaru

Zarejestruj się

Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizacji strategii podatkowej za dany rok podatkowy dotyczy podatników, których przychody podatkowe przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym (tzw. duzi podatnicy; próg ten powinien być rozpatrywany indywidualnie per podatnik), oraz podatkowych grup kapitałowych (bez względu na kwotę przychodów).

Ustawa o CIT wskazuje minimalny zakres informacji o realizowanej strategii podatkowej, który powinien zostać uwzględniony w sprawozdaniu z realizowanej strategii podatkowej. Są to w szczególności informacje o:

 • stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 • odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, w tym informacje o liczbie zgłoszonych schematów podatkowych z uwzględnieniem podziału na poszczególne podatki;
 • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów;
 • planowanych lub podjętych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów z nim powiązanych;
 • złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej;
 • dokonywanych rozliczeniach podatkowych na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

   

Przepisy ustawy o CIT nie precyzują jak szczegółowe powinny być informacje publikowane w sprawozdaniu o realizowanej strategii podatkowej, niemniej pomocne w tym zakresie mogą okazać się Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, zgodnie z którymi strategia podatkowa powinna odnosić się do następujących kwestii:

 • zagrożeń podatkowych występujących u danego podatnika lub w jego branży oraz powinna określać podejście organizacji do ograniczania ryzyka podatkowego;
 • tzw. apetyt na ryzyko, czyli pożądany poziom ryzyka podatkowego, które firma jest gotowa zaakceptować w swojej działalności;
 • poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego;
 • raportowanie;
 • składanie deklaracji;
 • strategia płatności zobowiązań podatkowych;
 • zarządzanie relacjami z organami podatkowymi oraz relacjami biznesowymi.

Przepisy ustawy o CIT nie przewidują żadnej szczególnej formy dla informacji o realizowanej strategii podatkowej. Niezależnie jednak od przyjętej formy, informacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

W naszej ocenie nie jest to niezbędne, ale można takie informacje uwzględnić. Ustalanie podatku odroczonego to zagadnienie rachunkowe i nie powinno jako takie mieć wpływu na realizowaną strategię podatkową. Natomiast jeżeli jest inaczej i np. prezentacja danych zdarzeń jako aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego ma istotne znaczenie na decyzje biznesowe i/lub strategię podatkową spółki, to rzeczywiście warto takie informacje uwzględnić.

Przepisy podatkowe nie nakładają obowiązku sporządzania strategii podatkowej. Podatnicy spełniający określone warunki zobowiązani są wyłącznie do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. Niemniej jednak, posiadanie spisanej strategii podatkowej - chociaż na wysokim poziomie ogólności - może okazać się pomocne np. przy udowadnianiu przed organem podatkowym, że informacja zawarte w opublikowanym dokumencie są prawdziwe.

Podatnik jest zobowiązany opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o CIT, w brzmieniu dotychczasowym, tj. pierwsze sprawozdanie z realizacji strategii za rok podatkowy kończący się np. 30 września 2021 r. należałoby opublikować w terminie do 30 września 2022 r.

Przy kalkulowaniu limitu 50 mln EUR należy uwzględnić wszystkie przychody podatkowe, które nie zostały wyłączone lub zwolnione z opodatkowania.

W celu wyliczenia wartości przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym, należy przyjąć średni kurs EUR ogłaszany przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości. Dla strategii składanych w 2021 r. należy zatem przyjąć kurs z dnia 31 grudnia 2020 r.

Nie. Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej powinien być analizowany odnośnie do pojedynczych podatników - wyniki skonsolidowane Grupy nie mają znaczenia.

Przepisy ustawy o CIT nie wskazują w tym zakresie żadnych uregulowań, niemniej biorąc pod uwagę brzmienie literalne przepisów, wydaje się, że dla wyliczenia przychodów w danym roku podatkowym, powinno wziąć się pod uwagę wyłącznie dane podatkowe oddziału spółki zagranicznej - tj. wysokość przychodu alokowanego do oddziału i wykazanego w CIT-8 w Polsce. Ze względu jednak na brak praktyki w tym zakresie, nie można całkowicie wykluczyć, że takie podejście może być potencjalnie przedmiotem sporów z organami podatkowymi.

Przepisy ustawy o CIT przewidują karę wyłącznie za niedopełnienie obowiązku przekazania w terminie do końca dwunastu miesięcy od zakończenia roku podatkowego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informacji o adresie strony internetowej, na której zamieszczono informację o realizowanej strategii podatkowej. Za niedopełnienie tego obowiązku, na podatnika może zostać nałożona kara pieniężna przez naczelnika skarbowego w wysokości do 250 000 zł. Dodatkowo, osoby odpowiedzialne za sprawy gospodarcze podatnika mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Naszym zdaniem tak - informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna być przygotowywana za każdy rok, w którym przychody podatkowe przekroczą 50 mln EUR.

Informacja powinna być publikowana na stronie internetowej podatnika lub gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej – na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. i wynika z art. 27c ustawy o CIT wprowadzonego ustawą uchwaloną w dniu 28 listopada 2020 r. o zmianie ustaw podatkowych. Nowe przepisy nie wprowadziły jednak definicji legalnej „strategii podatkowej”, niemniej wskazówki co do zrozumienia czym jest strategia podatkowa zostały zawarte w Wytycznych Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, które wskazują, że:

 •  „Strategia podatkowa podmiotu wskazuje wizję i misję podatkową oraz cele podatkowe (długoterminowe), uwzględniając jednocześnie ich wpływ na realizację celów biznesowych podmiotu.”
 • „Strategia podatkowa powinna być katalogiem formuł decyzyjnych, obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.”

W celu wywiązania się z obowiązku raportowego, wskazane w ustawie o CIT podmioty, powinny w terminie do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, opublikować na swojej stronie internetowej informację w języku polskim dotyczącą realizowanej strategii podatkowej. Przepisy nie przewidują jednak wzoru, według którego powinna być składana informacja, a wskazują jedynie minimalny zakres informacji.

Obecnie w trakcie konsultacji jest projekt Tarczy Prawnej, w ramach której przewidziano potencjalną zmianę w zakresie terminu pierwszego raportowania informacji z realizacji strategii podatkowej, przesuwającą termin pierwszego raportowania na 2022 r. (dot. strategii za 2021 r.). Projekt jest jednak w chwili obecnej na etapie konsultacji wewnętrznych i nie ma pewności co do faktycznego wdrożenia tych zmian.

Strategia podatkowa

Najważniejsze informacje dotyczące nowego obowiązku raportowego – sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej tzw. strategii podatkowej oraz aktualności wpływające na działalność przedsiębiorstw.

Czy ta strona była pomocna?