JST, jednostki samorządu terytorialnego

Artykuł

Webinar: Tarcza Antykryzysowa – kluczowe kwestie prawno-podatkowe dla JST w dobie COVID-19

Które zmiany w przepisach będą dotyczyły jednostek samorządu terytorialnego?

Nagranie spotkania (24 kwietnia 2020)

31 marca 2020 r. weszły w życie istotne przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej mające na celu przede wszystkim ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19. Sukcesywnie, w związku z przedłużającą się epidemią, trwają także prace legislacyjne nad kolejnymi zmianami w przepisach. Regulacjom Tarczy antykryzysowej niewątpliwie podlegają także jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich jednostki organizacyjne oraz inne podmioty samorządowe (np. spółki komunalne).

W niektórych przepisach Tarcza antykryzysowa wprost odwołuje się do definicji „przedsiębiorcy”, co powoduje pewne wątpliwości czy i ewentualnie w jakim zakresie regulacje te mogą dotyczyć jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych czy spółek komunalnych.

W imieniu Deloitte zapraszamy Państwa na bezpłatne seminarium online, podczas którego omówimy wybrane regulacje Tarczy antykryzysowej pod kątem ich skutków prawnych i podatkowych dla JST.

Podczas webinaru poruszymy następujące zagadnienia istotne dla JST:

I. Kwestie podatkowe związane z Tarczą antykryzysową:

1. Podatek od towarów i usług (VAT):

 • Projekt zmian w zakresie 0% stawki VAT dla darowizn przenośnego sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych;
 • Zmiany w terminie na raportowanie JPK_V7 (tzw. VDEK) oraz zasadach nakładania sankcji za nieprawidłowości;
 • Zmiany w terminie na zawiadomienie o płatnościach na rachunki bankowe spoza tzw. białej listy;
 • Odroczenie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. matrycy VAT;
 • Wprowadzenie możliwości wysyłania paragonów online;
 • Inne wybrane zagadnienia – VAT należny dla odroczonych płatności za użytkowanie wieczyste oraz dla umorzenia należności cywilnoprawnych;

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) / składki na ZUS:

 • Odroczenie terminu zapłaty przez niektórych płatników zaliczek na PIT;
 • Możliwość ubiegania się o zwolnienie dla wybranych podmiotów z obowiązku zapłaty składek ZUS;

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

 • Odroczenie terminu na złożenie rocznego zeznania i rozliczenia podatku za 2019 r.;
 • Możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej poniesionej w 2020 r. z dochodem podatkowym za 2019 r.;

4. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:

 • Dofinansowanie ze środków FGŚP na skutek przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy;
 • Inne wybrane możliwości pozyskania dofinansowań;

5. Zagadnienia procesowe:

 • Aktualne możliwości odraczania terminów podatkowych, w tym brak naliczania opłaty prolongacyjnej dla zobowiązań (zaległości) podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • Odroczenie terminów na raportowania schematów podatkowych (MDR);
 • Zawieszenie terminów procesowych i sądowych w spawach podatkowych;
 • Przedłużenie terminu na rozpatrzenie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego;

6. Podatek od nieruchomości:

 • Uprawnienie dla JST do przyznawania dodatkowych ulg i odroczeń w podatku od nieruchomości;
 • Wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie pomocy publicznej.
   

II. Kwestie prawne związane z Tarczą antykryzysową:

1. Wybrane zagadnienia pracownicze związane z obecnym stanem epidemii;

2. Możliwość zmiany umowy zawartej w ramach zamówień publicznych;

3. Możliwość odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających JST;

4. Odroczenie terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (24 kwietnia 2020)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Zarejestruj się

Dodatkowo chcielibyśmy zachęcić Państwa do zadawania nam poprzez formularz pytań, na które postaramy się odpowiedzieć podczas webinaru.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Czy ta strona była pomocna?