Tarcza Antykryzysowa – Rządowe drogowskazy dla Przedsiębiorców w obliczu pandemii

Artykuł

Webinar: Tarcza Antykryzysowa – rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

Odpowiedzi na wybrane pytania po webinarze

Przedstawiamy odpowiedzi na wybrane pytania zadane przez uczestników webinaru "Tarcza Antykryzysowa – Rządowe drogowskazy dla Przedsiębiorców w obliczu pandemii. Jak ukierunkować podatkowe i prawne działania biznesu w dobie kryzysu?".

Zaprezentowane pytania przedstawiają kwestie dotyczące zagadnień związanych z podatkiem CIT/PIT, podatkiem VAT oraz pomocą publiczną.

Zobacz nagranie:

Nagranie spotkania
(3 kwietnia 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Barbara Leleno
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się

Zagadnienia związane z podatkiem CIT/PIT:

1

Dla podatników ponoszących negatywne skutki pandemii przepisy tarczy antykryzysowej przewidują możliwość „automatycznej” późniejszej zapłaty podatku PIT za marzec oraz kwiecień (do 1 czerwca). W pozostałych przypadkach odroczenie zapłaty podatku może nastąpić na wniosek podatnika. W takim przypadku to organ podatkowy rozstrzyga indywidulany wniosek podatnika w drodze decyzji, zatem żeby zwiększyć szanse na pozytywne rozstrzygnięcie taki wniosek powinien zostać prawidłowo udokumentowany.

2

Dla skorzystania z odroczenia płatności zaliczek na PIT Ustawodawca nie przewiduje żadnych specyficznych wymogów, w szczególności określonego spadku obrotów. Wystarczające jest, że jesteśmy w stanie udowodnić, że ponosimy negatywne skutki ekonomiczne pandemii.

3

Darowizna taka powinna zostać przekazana na przeciwdziałanie COVID-19:

  • Podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą; 
  • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Szczegóły zostały zaprezentowane w alercie „Darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19”

4

Takie przedłużenie dotyczy jedynie okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

5

Warunkiem dla odroczenia płatności jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych w związku z COVID-19. Jednak w przeciwieństwie do innych instrumentów Ustawodawca nie wprowadził tutaj żadnych formalnych kryteriów, np. określony spadek obrotów.

6

W przypadku dokonania takiej darowizny do 30 kwietnia na cele określone przez Ustawodawcę kwotę 20.000 zł będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania / podstawy obliczania podatku.

Szczegóły zostały zaprezentowane w alercie „Darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19”

7

Wydłużony termin na złożenie zeznania CIT-8 dotyczy wszystkich podatników, w konsekwencji nie ma tutaj żadnych dodatkowych obowiązków, w szczególności informacyjnych. Naszym zdaniem takie odroczenie nie stanowi też pomocy de minimis.

8

Nie, nie będą naliczane ani odsetki, ani opłata prolongacyjna. Proszę jednak pamiętać o limitach pomocy de minimis.

9

Nie. Termin na złożenie zeznania CIT-8 dotyczy wszystkich podatników, w konsekwencji nie ma tutaj żadnych dodatkowych obowiązków, w szczególności informacyjnych.

10

Tak. Wydłużony termin na złożenie zeznania CIT-8 dotyczy wszystkich podatników i jest to równoznaczne z odroczeniem terminu zapłaty tego podatku do 31 maja.

Zagadnienia związane z podatkiem VAT:

1

Wątpliwości: czy taka darowizna będzie rzeczywiście podlegała VAT (np. w ramach CSR) czy będzie NP, czy w przypadku darowizn na rzecz szpitali - 0% tylko w przypadku szpitali "jednoimiennych", na marginesie w tych placówkach leczy się także na inne choroby?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020, poz. 527), wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walkę z COVID-19, zostają objęte 0% stawką podatku VAT. W związku z tym takie dostawy produktów w ramach darowizny nadal będą podlegały opodatkowaniu VAT, jednakże stawką 0%.

Wspomnieć należy, że stawka VAT 0% obowiązuje w przypadku dokonania darowizny w określonym czasie, na rzecz określonych podmiotów i tylko w zakresie określonych przedmiotów. Stawka VAT 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. i stosuje się ją w przypadku darowizn na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Szpitali zakaźnych - przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne) takich produktów jak m.in.:

  • Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2020 r. o wyrobach medycznych,
  • Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,
  • Produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  • Produkty biobójcze - wyłącznie środki dezynfekujące,
  • Specjalistyczne testy diagnostyczne,
  • Środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Co ważne, przekazywane towary muszą być przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa, profilaktyką i zwalczaniem jego skutków, a taka darowizna powinna zostać udokumentowana umową darowizny.

2

Przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568) nie przewidują zmian w zakresie odroczenia terminów na złożenie deklaracji VAT-7 oraz plików JPK. Dlatego też, podatnicy VAT są obowiązani do składania tych dokumentów na dotychczasowych zasadach w przewidzianym ustawowo terminie tj. do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu lub – tylko w przypadku deklaracji VAT-7 składanych za okresy kwartalne, po danym kwartale. Brak złożenia w terminie deklaracji VAT-7 czy pliku JPK-VAT z przyczyn istniejących po stronie podatnika związane jest z sankcjami karnymi skarbowymi.

W przypadku gdy deklaracja VAT-7 czy plik JPK nie zostaną złożone w terminie, sposobem na uniknięcie sankcji karnych skarbowych za złożenie tych dokumentów po terminie jest tzw. czynny żal, który należy przesłać do urzędu razem z deklaracją VAT-7. Należy jednak wskazać że taki czynny żal skuteczny tylko wówczas, gdy podatnik VAT złoży te dokumenty wcześniej niż organ uzyska na ten temat informację.

3

Przepisy związane z tarczą antykryzysową nie zawierają postanowień w zakresie skrócenia terminu zwrotu VAT ani na rachunek VAT ani na rachunek przedsiębiorcy. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów potwierdzili natomiast w wywiadach prasowych, że pracownicy urzędów skarbowych dokładają wszelkich starań, aby zwroty podatku były wykonywane w uzasadnionych terminach i że w analogiczny sposób urzędy skarbowe działają w zakresie wydawania postanowień w zakresie uwalniania środków z rachunków VAT. Ministerstwo Finansów potwierdziło również, że sprawy zwrotów podatków, szczególnie podatku VAT, są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

4

Na tym etapie nie zostały przygotowane przepisy pozwalające wprost odraczające płatność VAT czy to za marzec czy za kolejne miesiące. W tym przypadku podatnicy mogą jedynie złożyć odpowiedni wniosek dotyczący odroczenia płatności / rozłożenia na raty na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Ordynacji Podatkowej.

5

Przepisy tarczy antykryzysowej nie zawierają takich regulacji.

6

Pod pewnymi warunkami przekazane darowizny będą mogły zostać odliczone od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, oraz zastosowanie znajdzie stawka VAT 0%

Szczegóły zostały zaprezentowane w alercie „Darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19”

Zagadnienia związane z pomocą publiczną:

1

Zgodnie z obecnymi zapisami „Tarczy antykryzysowej” odroczenie płatności CIT / VAT objęte jest limitem pomocy de minimis. Przyjęta 09.04.2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nad którą obecne pracować będzie Senat, zakłada objęcie tych odroczeń Tymczasowymi ramami środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – z limitem 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo. Wartość pomocy wyliczana jest zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

2

Nie, umorzenie składek ZUS to pomoc publiczna udzielana w oparciu o Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – z limitem 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo.

3

Nie ma informacji o planowanej zmianie limitu pomocy de minimis, który wynosi 200 tys. EUR i jest wyliczany dla obecnego i dwóch poprzednich lat podatkowych i jest wartością łączną dla podmiotów powiązanych na terenie RP. Wiele instrumentów wsparcia ujętych w Tarczy antykryzysowej jest pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – z limitem 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo.

 

 

 

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Czy ta strona była pomocna?