Q&A: Ulgi podatkowe - praktyczne doświadczenia i wskazówki

Artykuł

Q&A: Ulgi podatkowe - praktyczne doświadczenia i wskazówki

Odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości przedsiębiorców

Ulgi podatkowe, 19 października 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania podczas webinaru „Ulgi podatkowe - praktyczne doświadczenia i wskazówki”.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą łączyć IP BOX z pozostałymi ulgami podatkowymi, w szczególności ulgą B+R. Oznacza to, że od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej obliczonego na potrzeby stosowania IP BOX można odliczyć np. koszty kwalifikowane odliczane w ramach ulgi B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa.

Przepisy nie precyzują szczegółowych zasad prowadzenia ewidencji na potrzeby stosowania ulgi na innowacyjnych pracowników. Ulga ta jest uzupełnieniem ulgi B+R oraz dotyczy pracowników, którzy poświęcili w danym miesiącu przynajmniej 50% swojego czasu pracy na działalność B+R. Wobec tego podatnik powinien dysponować co najmniej ewidencją czasu pracy pracowników, pozwalającą na określenie udziału prac B+R w danym miesiącu w ogólnym czasie pracy.

Ponieważ pierwsze odliczenia w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników będą możliwe począwszy od 2023 r. na tę chwilę nie są znane szczegóły, w jaki sposób odliczenie będzie uwidocznione w zeznaniu rocznym lub w deklaracjach rocznych PIT płatnika. Niemniej jednak, w naszej ocenie, w celu zastosowania wspomnianej preferencji podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające przepracowanie przez pracownika, w odniesieniu do którego skorzystano z ww. preferencji w określonym miesiącu, co najmniej 50% czasu pracy na projekty B+R.

Z przepisów nie wynika, aby skorzystanie z jednej ulgi uniemożliwiało skorzystanie z innej. Należy tylko pamiętać, że dany koszt kwalifikowany może być odliczony tylko jednokrotnie – nie ma możliwości odliczenia tego samego wydatku dwukrotnie tylko dlatego, że jest objęty zakresem dwóch różnych ulg podatkowych.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia podatkowego w oparciu o uzyskaną decyzję o wsparciu mają prawo do skorzystania z wymienionych ulg podatkowych, ale jedynie w odniesieniu do tych wydatków (kosztów kwalifikowanych), które nie zostały uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego. Aby ulgi podatkowe zadziałały, muszą być odliczone od podstawy opodatkowania podlegającej opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub w ramach IP BOX.

Zatem jeżeli działalność B+R została wpisana do decyzji o wsparciu jako korzystająca ze zwolnienia strefowego i będzie uwzględniana w wyniku strefowym, to podatnik nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi B+R na koszty poniesione w związku z prowadzeniem takiej działalności.

Ulga na robotyzację obejmuje zamknięty katalog kosztów podlegających odliczeniu. Są to przede wszystkim koszty nabycia fabrycznie nowych: robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do tych robotów i innych maszyn i urządzeń funkcjonalnie związanych z robotem lub służących jego interakcji z człowiekiem. Ponadto odliczeniu podlegają także: koszty nabycia WNiP niezbędnych do uruchomienia robotów i innych wymienionych urządzeń, związane z nimi usługi szkoleniowe oraz opłaty z tytułu umowy leasingu powyższych środków trwałych. Wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty ich pracy nie zostały uwzględnione w powyższym katalogu, zatem nie podlegają one odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Koszty związane z wynagrodzeniem osób współpracujących z podatnikiem na zasadach B2B, co do zasady, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R, bez względu na posiadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Niemniej, podatnik posiadający status CBR może odliczyć koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, badań i wiedzy technicznej, zakupionych również od podmiotów innych niż jednostki naukowe. Zatem jeśli wykonywane przez współpracowników usługi w rzeczywistości stanowią nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych, to koszty te zasadniczo mogłyby być kosztem kwalifikowanym w uldze B+R podatnika będącego CBR. W tym zakresie rekomendowane jest jednak uzyskanie potwierdzenia w drodze indywidualnej interpretacji podatkowej.

Na podstawie art. 15 ust. 4a ustawy o CIT podatnicy mają prawo wybrać moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów prowadzonych prac rozwojowych: w miesiącu ich poniesienia, jednorazowo w roku zakończenia prac lub poprzez odpisy amortyzacyjne. Zasadniczo jednak sposób rozliczenia kosztów prac rozwojowych dla danego projektu powinien być spójny. Wydaje się również, że w przypadku prowadzenia równolegle kilku projektów, zastosowanie różnych sposobów rozliczenia kosztów prac rozwojowych powinno znajdować odpowiednie uzasadnienie biznesowe. Warto pamiętać, że odliczeniu w ramach ulgi B+R podlegają również odpisy amortyzacyjne od zakończonych prac rozwojowych przyjętych jako WNiP.

W takiej sytuacji należy pamiętać, że ulga na robotyzację obejmuje nie tylko nabycie robotów przemysłowych, ale też maszyn i urządzeń peryferyjnych do tych robotów i innych maszyn i urządzeń funkcjonalnie związanych z robotem lub służących jego interakcji z człowiekiem. Katalog kosztów kwalifikowanych w uldze na robotyzację wydaje się być zatem stosunkowo szeroki. Można więc poddać analizie, czy pozostałe elementy zakupionej linii spełniają definicję maszyn i urządzeń wskazanych w przepisach.

Czy ta strona była pomocna?