odpowiedzialnosc podmiotow zbiorowych

Artykuł

Webcast: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych po nowemu

Co powinienem wiedzieć w związku z wejściem w życie ustawy?

Nagranie spotkania

Spółki podobnie jak osoby fizyczne, będą już wkrótce odpowiadać za przestępstwa w związku z projektem ”Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”. Dotychczasowa regulacja była prawie niestosowana w praktyce. Nowa ustawa ma usunąć wszelkie przeszkody, uniemożliwiające do tej pory pociąganie do odpowiedzialności spółki, za czyny popełnione przez członków ich zarządów, pracowników czy podwykonawców.

Niewątpliwe jest, że spółki i inne podobne podmioty, będą ponosić odpowiedzialność za czyny zabronione na zasadach wynikających z prawa karnego, w związku z projektem ”Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych” z 1 października 2018 roku, opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości 17 października 2018 roku. 

Na straży przestrzegania tej regulacji stać będzie prokuratura, policja i służby specjalne. Projekt ustawy przewiduje surowe kary orzekane za czyny zabronione podmiotów zbiorowych. W każdym przypadku stwierdzenia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – orzec będzie można karę pieniężną nawet do 60 MLN złotych lub środki karne takie jak: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, czy też zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, co z perspektywy przedsiębiorców będzie uniemożliwiać im prowadzenie dotychczasowej działalności biznesowej.

Rejestracja

Nagranie spotkania (15 listopada 2018)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się

Podczas webcastu nasi eksperci omówią następujące zagadnienia:

"Prowadzę biznes etycznie, nowa ustawa nie będzie mnie dotyczyć" i kilka innych mitów związanych z projektowaną regulacją.

Na wstępie pokażemy, że każdy podmiot zbiorowy powinien zareagować na nową ustawę w sposób odpowiedni do rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. W przeciwnym razie bardzo dotkliwe mogą okazać się przewidziane w projekcie Ustawy środki karne, takie jak:

  • przepadek mienia lub korzyści majątkowych albo ich równowartości;
  • zakaz promocji lub reklamy prowadzonej działalności, wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów, świadczonych usług lub udzielanych świadczeń;
  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;
  • zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych;
  • zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  • obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • nawiązka;
  • stałe albo czasowe zamknięcie oddziału podmiotu zbiorowego oraz środki zapobiegawcze stosowane w trakcie trwania postępowania w sprawie, w tym zarząd przymusowy.
     

W jakich praktycznych sytuacjach można spodziewać się odpowiedzialności spółki za czyn zabroniony jej członka zarządu, czy pracownika?

W tej części opowiemy o podstawowych zasadach odpowiedzialności za czyny zabronione - w jakich najbardziej typowych sytuacjach spółka może odpowiadać za czyn zabroniony, również jeśli prowadzi biznes w sposób etyczny. Wskażemy także, jakie czynności powinna podjąć spółka, aby wykazać się należytą starannością, o której mowa w projekcie.
 

Co może zrobić podmiot zbiorowy, aby wykazać się należytą starannością w rozumieniu projektowanej ustawy i zwolnić od odpowiedzialności?

Przedstawimy szczegóły projektowanej przez Ustawodawcę zasady, w myśl której wykazanie się przez podmiot należytą starannością w organizacji, przez co rozumieć należy ułożenie procesów wewnętrznych i dobór narzędzi kontroli oraz nadzoru, może skutkować zwolnieniem z odpowiedzialności przewidzianej w ustawie.
 

Osoby sygnalizujące nieprawidłowości – czy w końcu doczekają się uregulowania swojego statusu? Czy na spółki zostaną nałożone nowe obowiązki w tym zakresie?

Omówimy projekt w zakresie statusu osób sygnalizujących nieprawidłowości i obowiązki, jakie ustawa nakłada na przedsiębiorców w zakresie monitorowania sygnałów od osób mających wiedzę o nieprawidłowościach.
 

Jak się chronić przed nowym rodzajem odpowiedzialności? Czy wystarczy wyznaczenie tzw. compliance oficera?

Na koniec przypomnimy, jakie znaczenie ma wyznaczenie w organizacji tzw. compliance officera, i czy projektowana ustawa przyznaje przedsiębiorcom w związku z tym zwolnienie z odpowiedzialności przewidzianej przez projekt ustawy.

Zapraszamy do udziału w webcaście.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi projektu ustawy

Do kogo skierowany jest webcast?

Webcast kierujemy do przedstawicieli wszystkich podmiotów, które może objąć projektowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa. Należą do niej wszystkie spółki prawa handlowego (w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego), a także stowarzyszenia i fundacje.

W szczególności do Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych, osób odpowiedzialnych za compliance oraz audyt wewnętrzny.  

Czy ta strona była pomocna?