Wsparcie dla przedsiębiorstw MŚP w ramach Tarczy antykryzysowej Q&A

Artykuł

Webcast: Wsparcie dla przedsiębiorstw MŚP w ramach Tarczy antykryzysowej

Odpowiedzi na wybrane pytania po webcaście

Przedstawiamy odpowiedzi na wybrane pytania zadane przez uczestników webcastu „Wsparcie dla przedsiębiorstw MŚP w ramach Tarczy antykryzysowej”.

Zaprezentowane pytania przedstawiają kwestie dotyczące zagadnień związanych z tym, na co mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy w kontekście oferowanych programów wsparcia: PFR, BGK i ARP.

COVID-19 – Nawigator prawny

Dowiedz się więcej

Dla dużych przedsiębiorców dostępne są jedynie gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, a zgodnie z regulaminem tego produktu: „Gwarancją nie może być objęty kredyt na spłatę kredytu lub pożyczki.”

Zgodnie z Q&A umieszczonym na stronie BGK: „Aby ustalić, czy Państwa przedsiębiorstwo zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji MŚP, należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa powiązanego do danych Państwa przedsiębiorstwa.”

Tak, w takim przypadku spółka-córka nie spełnia kryterium MŚP i będzie mogła korzystać z Tarczy dla dużych przedsiębiorstw.

Pomoc w oparciu o przepisy ustanawiające limit 800 tys. EUR udzielana może być wyłącznie na terenie UE. Do limitu wliczamy pomoc udzieloną podmiotom powiązanym na terenie Polski.

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK pomoc udzielna w oparciu o art. 15g nie jest pomocą publiczną, zatem nie wlicza się do wspomnianego limitu.

Sp.k. to spółka osobowa, więc powiązania mogą występować przez osoby fizyczne – jeśli są one zaangażowane w działalność innych przedsiębiorstw.

W przypadku sp. o.o. stosunek powiązania określany jest na podstawie posiadanych przez wspólnika ilości praw do głosu. Wspólnikiem w spółce z o.o. może być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna.

Zgodnie z regulaminem programu stosunek powiązania występuje, gdy pomiędzy dwoma podmiotami zachodzi jedna z poniższych relacji: (i) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka, (ii) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa, (iii) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki, (iv) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem metodologii przyjętej w Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego.

Jak wskazano w przewodniku dot. Tarczy Finansowej z PFR: „Wniosek może zostać złożony przez Beneficjenta zgodnie z zasadami reprezentacji bądź też inną osobę, która została należycie umocowana przez Beneficjenta do złożenia wniosku i zawarcia umowy subwencji, np. na podstawie pełnomocnictwa.” Jeżeli prokura jest wpisana jako sposób reprezentacji spółki w KRS, to prokurent samoistny może złożyć wniosek i nie jest wymagane wypełnienie załącznika dot. pełnomocnictwa.

Zgodnie z Punktem 2.1.7 Przewodnika dot. Tarczy Finansowej PFR, o wsparcie w ramach programu nie może ubiegać się podmiot, który prowadzi działalności w zakresie:

(i) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;

(ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub

(iii) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Warunkiem otrzymania subwencji finansowej jest spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. Zgodnie z przewodnikiem udostępnionym przez PFR pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r.

Tak, ponieważ stosunek powiązania występuje w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie.

Zgodnie z Regulaminem PFR spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako: (i) stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; lub (ii) stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Definicja obrotu na potrzeby tarczy antykryzysowej nie została określona, nie ma jej również w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z zamieszczoną na stronie PFR odpowiedzią, weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym rachunku zysków i strat (w przypadku podmiotów nierozliczających podatku VAT). Dlatego określenie wysokości obrotu i jego spadku powinno nastąpić w oparciu o ww. dokumenty.
 

Tak, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej są przedsiębiorcami i mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu. Należy jednak pamiętać, że pomoc w ramach wsparcia dla mikrofirm liczona jest m.in. w oparciu o liczbę pracowników z wyłączeniem beneficjenta będącego osobą fizyczną, co uniemożliwi uzyskanie dofinansowania przez jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której występuje jedynie beneficjent.

Przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Polski może się ubiegać o wsparcie w ramach Programu, pod warunkiem, że posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. raju podatkowym. Odejście od tego warunku jest możliwe w sytuacji zobowiązania danego przedsiębiorcy i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez PFR liczba pracowników zatrudnianych przez firmę jest liczona inaczej na dwóch różnych etapach Programu.

Na pierwszym etapie, gdy liczba pracowników liczona jest w celu określenia rodzaju przedsiębiorcy, który ubiega się o subwencję, jako pracowników traktuje się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Natomiast na etapie obliczania kwoty przysługującej subwencji definicja pracownika traktowana jest szeroko. Pracownikiem jest: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz osoba współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Przy czym do pracowników wliczają się wtedy także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich lub przebywające na zwolnieniach lekarskich. Każda osoba współpracująca traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (niezależnie od relacji: liczba godzin na umowie zlecenie / liczba godzin na etacie pracowniczym). Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

Zgodnie z broszurą informacyjna zamieszczoną na stronie PFF należy uwzględnić średni kurs NBP z 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Polski może się ubiegać o wsparcie w ramach Programu, pod warunkiem, że posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. raju podatkowym. Odejście od tego warunku jest możliwe w sytuacji zobowiązania danego przedsiębiorcy i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez PFR liczba pracowników zatrudnianych przez firmę jest liczona inaczej na dwóch różnych etapach Programu.

Na pierwszym etapie, gdy liczba pracowników liczona jest w celu określenia rodzaju przedsiębiorcy, który ubiega się o subwencję, jako pracowników traktuje się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Natomiast na etapie obliczania kwoty przysługującej subwencji definicja pracownika traktowana jest szeroko. Pracownikiem jest: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz osoba współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Przy czym do pracowników wliczają się wtedy także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich lub przebywające na zwolnieniach lekarskich. Każda osoba współpracująca traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (niezależnie od relacji: liczba godzin na umowie zlecenie / liczba godzin na etacie pracowniczym). Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez PFR liczba pracowników zatrudnianych przez firmę jest liczona inaczej na dwóch różnych etapach Programu.

Na pierwszym etapie, gdy liczba pracowników liczona jest w celu określenia rodzaju przedsiębiorcy, który ubiega się o subwencję, jako pracowników traktuje się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Natomiast na etapie obliczania kwoty przysługującej subwencji definicja pracownika traktowana jest szeroko. Pracownikiem jest: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz osoba współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Przy czym do pracowników wliczają się wtedy także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich lub przebywające na zwolnieniach lekarskich. Każda osoba współpracująca traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (niezależnie od relacji: liczba godzin na umowie zlecenie / liczba godzin na etacie pracowniczym). Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

dfadfasdfa

Zgodnie z broszurą informacyjna zamieszczoną na stronie PFF należy uwzględnić średni kurs NBP z 31 grudnia 2019 r.

Czy ta strona była pomocna?