Zmiany VAT w e-commerce coraz bliżej

Artykuł

Zmiany VAT w e-commerce coraz bliżej

Odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości podatników

Już od 1 lipca 2021 roku, podatników sprzedających towary lub świadczących usługi na rzecz unijnych konsumentów, czekają nowe obowiązki, w związku z pakietem VAT w e-commerce. Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw Q&A bazujący na wybranych, najczęściej pojawiających pytaniach i wątpliwościach wokół nadchodzących zmian.

Projekt ustawy wprowadzającej rozwiązania pakietu e-commerce trafił właśnie pod obrady Senatu i nadal planuje się, aby wszedł w życie z 1 lipca 2021 r. Celem zmian jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, które obowiązywać mają we wszystkich krajach członkowskich już od 1 lipca 2021 r. (tzw. pakiet VAT e-commerce). Unijny pakiet dotyczący zmian w podatku od towarów i usług w zakresie handlu elektronicznego to regulacja, która ma na celu ułatwienie handlu transgranicznego, zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT i zapewnienie uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców z UE.

Nowe regulacje są dość obszerne i nie należą do najłatwiejszych. Podczas webinaru „Zmiany VAT w e-commerce coraz bliżej. Nowe obowiązki dla podatników sprzedających towary lub świadczących usługi na rzecz unijnych konsumentów”, otrzymaliśmy od Państwa pond 150 pytań. Poniżej przygotowaliśmy odpowiedzi na wybrane, najczęściej pojawiające się wątpliwości, zgłaszane przez podatników.

Szczegóły

Nagranie spotkania (18 maja 2021 r.)

Osoba kontakowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Próg 42 000 zł będzie dotyczył sprzedaży we wszystkich państwach UE łącznie (bez uwzględniania podatku). Tym samym próg zostanie przekroczony, gdy w określonym czasie np. podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość o wartości netto 20 000 zł na rzecz konsumentów z Austrii, a ponadto wyświadczył usługi telekomunikacyjne i nadawcze o wartości netto 23 000 zł na rzecz konsumentów z Niemiec.

Próg 42 000 zł obejmie sumę całkowitej wartości dostaw towarów w ramach WSTO oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych zasadniczo na rzecz konsumentów (lub innych podmiotów, które nie są zobowiązane do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).  Zatem zarówno WSTO, jak i usługi TBE, które będą uwzględniane w kalkulacji progu będą stanowiły tzw. sprzedaż B2C.

Jeśli w momencie sprzedaży (dostawy) towary będą znajdowały się na terytorium UE, transakcja nie będzie stanowiła SOTI, lecz WSTO. Aby daną transakcję uznać za SOTI, m.in. towary w momencie rozpoczęcia wysyłki będą musiały znajdować się poza terytorium UE, skąd będą następnie przetransportowane do konsumenta na terytorium UE.

Nie. Przepisy pakietu e-commerce dotyczą tzw. usług B2C świadczonych na rzecz konsumentów (lub innych podmiotów, które nie są zobowiązane do rozliczenia VAT z tytułu nabycia usług), których miejsce świadczenia usług znajduje się w kraju konsumpcji.

Miejscem opodatkowania nowych kategorii transakcji (WSTO oraz SOTI) jest kraj konsumpcji towarów. W związku z tym, jeżeli podatnik nie wybierze metody rozliczeń w oparciu o procedury VAT-OSS oraz VAT-IOSS, będzie on zobowiązany do zarejestrowania się w kraju, do którego towary będą wysyłane w celu rozliczeń tych transakcji na zasadach ogólnych.

Wybór mechanizmu VAT-OSS oraz VAT-IOSS może pozwolić na uniknięcie rejestracji VAT za granicą.

Przepisy nie mówią wprost o obowiązku posiadania wyłącznej rejestracji dla potrzeb VAT-OSS lub rejestracji na zasadach ogólnych. W rezultacie obie rejestracje powinny być możliwe. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyboru rozliczeń w ramach procedury OSS, wszystkie transakcje, które mogłyby korzystać z powyższego uproszczenia, powinny być rozliczone w ramach tej procedury.

Zgodnie z treścią ustawy implementującej pakiet VAT e-commerce, kwoty dla potrzeb deklaracji składanych w ramach procedury VAT-OSS wykazywane są w euro. W przypadku, gdy płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywano w innych walutach, dla potrzeb przeliczenia należy zastosować kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu - kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na stosowanie nowych procedur, początkowo nowe rozwiązania mogą stanowić wyzwanie dla dotychczasowych środków stosowanych przez podatników prowadzących sprzedaż za pośrednictwem tzw. sklepów internetowych (jednak długofalowo będzie to znaczne uproszczenie rozliczeń VAT). Z perspektywy przetwarzania danych, nowe regulacje stanowią istotne wyzwanie w zakresie ich gromadzenia oraz analizy (w zakresie m.in. transakcji, informacji o dostawcach i konsumentach, a także stawkach obowiązujących dla danych towarów w krajach konsumpcji).

Z pewnością przedsiębiorcy sprzedający towary przez Internet powinni zweryfikować dotychczasowe wewnętrzne procedury oraz stosowane rozwiązania IT. Mając na uwadze również przewidywane uproszczenia w rozliczeniach VAT oraz potencjalne oszczędności związane z wymogami compliance, warto zastanowić się nad rozszerzeniem działalności również na innych rynkach UE.

Zasadniczą różnicą między sklepem internetowym a platformą jest rola, jaką pełni właściciel domeny w stosunku do danej transakcji – w praktyce bowiem, przedsiębiorca sprzedający swoje towary konsumentom za pomocą należącej do niego strony internetowej będzie realizował transakcje w ramach „tradycyjnego” sklepu internetowego.

Dodatkowe obowiązki nakładane w ramach pakietu e-commerce dotyczą tzw. interfejsów elektronicznych (a więc m.in. platform internetowych) należących do podmiotów trzecich zaangażowanych w „ułatwianie” transakcji zawieranych między sprzedawcami towarów a konsumentami. Sam termin „ułatwienia” jest bardzo ogólny i co do zasady sprowadza się do umożliwienia kontaktu między nabywcą a sprzedawcą oferującym towary za pomocą interfejsu elektronicznego, skutkującego dostawą towarów między tymi dwoma podmiotami poprzez ten interfejs (platformę internetową).

Czy ta strona była pomocna?