Zmiany podatkowo-prawne dla branży e-commerce: Pakiet VAT e-commerce, DAC-7, Dyrektywa Omnibus

Artykuł

Zmiany podatkowo-prawne dla branży e-commerce: Pakiet VAT e-commerce, DAC-7, Dyrektywa Omnibus

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości, zgłaszane przez podatników

Pakiet VAT e-commerce, wszedł w życie 1 lipca 2021 r. diametralnie zmieniając zasady rozliczeń VAT w branży handlu elektronicznego, szczególnie w transakcjach B2C. W ostatnim czasie unijny ustawodawca wprowadza kolejne zmiany podatkowe i prawne dotyczące działalności na tym rynku. Istotna część zmian skupia się i dotyczy specyficznego grona podmiotów jakimi są operatorzy platform cyfrowych, czy dostawcy usług płatniczych.

Nowe regulacje nakładają na podmioty działające w obszarze rynku e-commerce (i nie tylko) szereg nowych obowiązków i wymagań, a przy tym generują one różnego rodzaju wątpliwości interpretacyjne.

Podczas Webinaru „Zmiany podatkowo-prawne dla branży e-commerce: Pakiet VAT e-commerce, DAC-7, Dyrektywa Omnibus” otrzymaliśmy od Państwa wiele ciekawych pytań i na tej podstawie przygotowaliśmy odpowiedzi na wybrane, najczęściej pojawiające się wątpliwości, zgłaszane przez podatników.

 

PAKIET VAT E-COMMERCE

1. Czy istnieje publicznie dostępna baza, w której można sprawdzić czy dany podmiot jest zarejestrowany w procedurze szczególnej OSS czy IOSS?

W przypadku obu procedur szczególnych OSS i IOSS nie istnieje baza umożliwiająca sprawdzenie, jakie podmioty są zarejestrowane / korzystają z tych procedur.

W przypadku procedury szczególnej IOSS sygnalizujemy jednocześnie, że indywidualny numer IOSS nie jest i nie powinien być publicznie udostępniany z uwagi na ryzyko jego nieuprawnionego wykorzystania i ryzyko nadużyć.

 

DYREKTYWA DAC7

2. Czy Dyrektywa DAC7 dotyczy podmiotów oferujących swoje towary we własnym sklepie internetowym, czy wyłącznie platform oferujących towary różnych sprzedających?

Dyrektywa DAC7 nie dotyczy podmiotów prowadzących własny sklep internetowy (w ramach którego dany podmiot jest jedynym sprzedawcą).

Dyrektywa DAC7 obejmuje swym zakresem wyłącznie platformy i operatorów tych platform. Nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczyć ma zarówno platform lokalnych (z UE), jak i platform spoza UE.

Zgodnie z definicją wynikającą z Dyrektywy DAC7 pojęcie „platformy” obejmuje każde oprogramowanie, w tym stronę internetową oraz wszelkie aplikacje, w tym aplikacje mobilne, które są dostępne dla użytkowników i które umożliwiają sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania „stosownej czynności” w rozumieniu dyrektywy (najem nieruchomości / usługi świadczone osobiście / sprzedaż towarów / najem środków transportu), bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz takich użytkowników. Pojęcie to obejmuje także wszelkie ustalenia dotyczące poboru i zapłaty wynagrodzenia z tytułu ww. stosownej czynności.

Pojęcie „platforma” nie obejmuje z kolei oprogramowania, które bez żadnej dalszej ingerencji w wykonywanie ww. stosownej czynności umożliwia wyłącznie wykonywanie dowolnej z poniższych czynności:

 • przetwarzanie płatności;
 • wystawianie przez użytkowników ofert lub ich reklamowanie;
 • przekierowywanie lub przenoszenie użytkowników na platformę.

Operatorem platformy jest z kolei każdy podmiot, który zawiera umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy (celem realizacji sprzedaży za pośrednictwem platformy przez tych sprzedawców).

 

3. Jaki zakres tzw. stosownych czynności został objęty raportowaniem w ramach Dyrektywy DAC7? Czy tzw. usługi elektroniczne również zostały objęte zakresem Dyrektywy?

Zarówno Dyrektywa DAC7, jak i polskie Założenia (opracowane w oparciu o treść Dyrektywy DAC7) zawierają zamknięty katalog czynności objętych ewentualnym raportowaniem operatorów platform cyfrowych. Dyrektywa DAC7 wprowadza nowy obowiązek sprawozdawczy dla operatorów platform cyfrowych ułatwiających dokonywanie sprzedawcom następujących czynności:

 • najem nieruchomości lub miejsc parkingowych,
 • usługi świadczone osobiście,
 • sprzedaż towarów,
 • najem środków transportu.

W katalogu tym nie znalazły się wprost usługi elektroniczne, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Rady UE nr 282/2011.

 

4. Czy przesłanki dotyczące wyłączenia sprzedawcy z uwagi na ograniczoną ilość i wartość jego transakcji w okresie sprawozdawczym muszą zostać spełnione łącznie, czy są badane odrębnie?

Dyrektywa DAC7 przewiduje wyłączenia z raportowania sprzedawców, którym operator platformy ułatwił mniej niż 30 stosownych czynności w typie sprzedaży towarów i w przypadku których łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło 2 000 EUR w okresie sprawozdawczym. Wspomniane wyłączenie związane jest z tym, że Dyrektywa DAC7 nie jest nakierowana na osoby fizyczne dokonujące incydentalnych sprzedaży majątku osobistego.

Jeżeli chodzi o zależność między wskazanymi warunkami pozwalającymi zaliczyć danego sprzedawcę do kategorii tzw. wyłączonego sprzedawcy (nieobjętego raportowaniem), w naszej ocenie użycie przez ustawodawcę unijnego spójnika „i” oznacza, że oba warunki powinny być spełnione łącznie. W praktyce oznacza to, że wyłączenie będzie miało zastosowanie, w przypadku, w którym operator platformy ułatwił danemu sprzedawcy mniej niż 30 czynności sprzedaży towarów, a zarazem łączne wynagrodzenie tego sprzedawcy nie przekroczyło 2 000 EUR w rocznym okresie sprawozdawczym. Jeżeli jedno z tych dwóch kryteriów nie zostanie spełnione, konieczne będzie ujęcie takiego sprzedawcy w raportowaniu.

 

5. Kiedy platformy cyfrowe powinny dokonać pierwszego raportowania wynikającego z Dyrektywy DAC7?

Raportowanie wynikające z Dyrektywy DAC7 dotyczy rocznych okresów sprawozdawczych. Pierwsze raportowanie przypada za rok 2023 i powinno zostać dokonane najpóźniej do 31 stycznia 2024 r.

 

6. Czy przepisy Dyrektywy DAC-7 wymagają raportowania danych o podmiotach, które nie są zarejestrowane dla VAT i nie prowadzą działalności na terytorium Unii Europejskiej (przykładowo wyłącznie prowadzą sprzedaż w modelu IOSS)?

Generalnym celem i założeniem Dyrektywy DAC7 jest pozyskiwanie informacji o sprzedawcach działających za pośrednictwem platform, którzy są rezydentami przynajmniej jednego z państw Unii Europejskiej (ewentualnie tzw. państwa uczestniczącego), a następnie weryfikacja czy wypełniają oni wszelkie obowiązki podatkowe w krajach członkowskich. Ponadto, raportowaniu podlegać będą dane podmiotów posiadających i wynajmujących nieruchomości znajdujące się w państwach UE (ewentualnie w tzw. państwach uczestniczących).

W konsekwencji w ramach procedur należytej staranności operator platformy powinien dokonać indywidualnej oceny i zgromadzić wymagane dowody pozwalające ustalić czy dany sprzedawca, np. będący podmiotem, który nie jest zarejestrowany dla VAT i nie prowadzi działalności na terytorium Unii Europejskiej (przykładowo wyłącznie prowadzi sprzedaż w modelu IOSS), będzie objęty raportowaniem wynikającym z Dyrektywy DAC7. Przykładowo zwracamy uwagę, że Dyrektywa DAC7 zawiera specyficzne reguły dotyczące określenia państwa członkowskiego (państw członkowskich) rezydencji sprzedawcy do celów tej konkretnej dyrektywy.

 

7. W jakich terminach operator platformy powinien gromadzić dane o sprzedawcach i jaki jest termin ważności procedur należytej staranności?

Przepisy Dyrektywy DAC7 przewidują specyficzne procedury należytej staranności dla operatorów platform, które mają zastosowanie do celów identyfikacji sprzedawców podlegających raportowaniu. Procedury te odnoszą się m.in. do następujących zagadnień:

 • identyfikacji sprzedawców niepodlegający kontroli (tzw. wyłączonych sprzedawców);
 • gromadzenia informacji na temat sprzedawców;
 • weryfikacji informacji na temat sprzedawców;
 • określenia państwa członkowskiego (państw członkowskich) rezydencji danego sprzedawcy do celów niniejszej dyrektywy;
 • gromadzenia informacji na temat wynajmowanych nieruchomości.

Jeśli chodzi o terminy i ważność procedur należytej staranności, zasadą generalną jest, że raportujący operator platformy cyfrowej jest zobowiązany dopełniać tych procedur do dnia 31 grudnia danego okresu sprawozdawczego.
Niezależnie od powyższego, raportujący operator platformy cyfrowej może polegać na procedurach należytej staranności przeprowadzonych w odniesieniu do poprzednich okresów sprawozdawczych pod warunkiem, że:

 • informacje na temat sprzedawców zgromadzono i zweryfikowano, albo potwierdzono w ciągu ostatnich 36 miesięcy,
 • raportujący operator platformy cyfrowej nie ma podstawy, aby sądzić, że zgromadzone informacje dot. sprzedawców są lub stały się nieprawidłowe.

W przypadku sprzedawców, którzy byli już zarejestrowani na danej platformie przed dniem 1 stycznia 2023 r. (lub na dzień, w którym dany podmiot stał się raportującym operatorem platformy), wymaga się aby procedury należytej staranności zostały dopełnione do dnia 31 grudnia drugiego okresu sprawozdawczego dla raportującego operatora platformy.

 

DYREKTYWA OMNIBUS

8. Czy stosowanie zachęt do wystawiania opinii (np. kodu rabatowego na kolejne zakupy) jest w porządku z perspektywy regulacji Omnibus? Chodzi o przekazanie klientowi jakiegoś benefitu bezpośrednio po wystawieniu opinii.

Tego rodzaju działanie samo w sobie nie powinno być uznane za naruszenie dyrektywy Omnibus, o ile w istocie nie sprowadza się ono do skłonienia konsumenta do napisania wyłącznie pozytywnej opinii na temat produktu/sprzedawcy.

Należy jednak rozważyć, czy informacja o takiego rodzaju formie zachęt dla Klientów do wystawiania opinii nie powinna być uwzględniona w opisie zasad wystawiania opinii.

 

9. Czy takie same obowiązki w perspektywie dyrektywy Omnibus, będą obowiązywały stacjonarne punkty?

Dyrektywa Omnibus przewiduje zarówno obowiązki dotyczące wszystkich przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia działalności (np. regulacje dot. promocji cenowych), jak i obowiązki specyficzne, dotyczące podmiotów działających w internecie.

 

 

Podatki w handlu i e-commerce

Nowe regulacje, interpretacje, praktyka organów podatkowych
Analizujemy najważniejsze dla branży handlowej zmiany w otoczeniu podatkowym takie jakie: pakiet VAT w e-commerce, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, tzw. opłata małpkowa, nowa matryca stawek VAT oraz WIS, obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line czy system TAX FREE.

>> Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?