Zmiany Stawek VAT

Artykuł

Zmiany Stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - co czeka przedsiębiorców już od 2019 roku?

11 marca 2019 r. | Odpowiedzi na pytania zadane podczas webcastu „Zmiany Stawek VAT”

Już wkrótce, w związku z projektem nowelizacji ustawy o VAT, przedsiębiorstwa będą musiały zmierzyć się z bardzo istotnymi zmianami w zakresie stawek VAT i sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby tego podatku. Jakie kwestie budzą najwięcej pytań i wątpliwości?

Zmiany reguł ustalania stawek podatku VAT budzą spore zainteresowanie. W trakcie naszego niedawnego webcastu „Zmiany Stawek VAT” mieliśmy okazję przybliżyć Państwu istotę nowego podejścia, a także szczegóły projektowanej przez Ministerstwo Finansów regulacji.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników webcastu.

Kiedy zmiany w zakresie Stawek VAT zostaną wprowadzone?

Regulacja dotycząca nowych stawek VAT (tzw. nowa matryca VAT) ma wejść w życie w pełnym zakresie z dniem 1 stycznia 2020 r. Niemniej część przepisów (np. w zakresie 5% stawki VAT na książki w formie elektronicznej, jak i w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej — „WIS”) ma wejść w życie wcześniej, tj. 1 czerwca 2019 r.

Czy wszystkie dotychczas wydane interpretacje indywidualne w zakresie stawek VAT utracą moc ochronną?

Po wejściu w życie tzw. nowej matrycy VAT (zasadniczo od 1 stycznia 2020 r.) – ze względu na zmianę stanu prawnego - dotychczas wydane interpretacje indywidualne w sprawach stawek podatku VAT co do zasady utracą moc ochronną. W przypadku części towarów lub usług będą mogły w dalszym ciągu stanowić swego rodzaju dowód na prawidłowość stosowanej klasyfikacji i stawki podatku, jednak już formalnie bez mocy ochronnej. Interpretacje te będą się bowiem odwoływały do nieobowiązującego już stanu prawnego.

Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku wystawienia faktury korygującej w okresie obowiązywania nowych przepisów w zakresie stawek VAT - przy założeniu że pierwotna faktura została wystawiona w okresie obowiązywania poprzednich przepisów?

Naszym zdaniem taka korekta powinna zostać przeprowadzona w oparciu o stawkę obowiązującą przed wejściem w życie projektowanych przepisów w zakresie stawek VAT. Projektowane przepisy nie wypowiadają się na ten temat wprost, niemniej jednak biorąc pod uwagę fakt, że w podanym przykładzie towar został dostarczony oraz obowiązek podatkowy w VAT powstanie w trakcie obowiązywania poprzednich przepisów w zakresie stawek VAT, należy sądzić, że jego korekta również powinna uwzględnić „starą” stawkę VAT.

Dlaczego w prezentacji (prezentowanej w trakcie webcastu – przyp.red.) jest odwołanie do PKWiU z 2008 r.? Czy to błąd?

Nie, to nie błąd. Aktualnie dla celów podatku VAT stosuje się klasyfikację wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Wskazuje na to § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W świetle tego przepisu dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się klasyfikację wprowadzoną ww. rozporządzeniem z 2008 r.

Czy firma posiadająca sieć sklepów powinna się w jakikolwiek sposób przygotować na zmiany stawek VAT?

To zależy od asortymentu towarów sprzedawanych przez daną sieć. Jeżeli jest to asortyment, który obejmuje towary dotknięte zmianami stawek VAT, to do zmian należy się przygotować.

Pierwszym krokiem w takim przygotowaniu powinno być dokonanie przeglądu towarów pod kątem ich klasyfikacji wg nowych tabel stawek VAT oraz Nomenklatury Scalonej (CN). Następnie, zalecane byłoby rozważenie wystąpienia o Wiążącą Informację Stawkową (WIS) w odniesieniu do wątpliwych grup towarów.

Nowe stawki na e-booki mają obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r. Czy to oznacza, że Wiążąca Informacja Stawkowa pozyskana dla tych produktów przed 2020 r. też będzie chronić podatnika, czy będzie chronić dopiero od 1 stycznia 2020 r.?

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług przewiduje, że sprzedaż e-booków (książek w wersji elektronicznej) będzie mogła korzystać z obniżonej stawki VAT (5%). Projekt dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji wskazuje, że powyższa stawka będzie obowiązywać od 1 czerwca 2019 roku.

Jeśli chodzi o Wiążąca Informację Stawkową (WIS) dla e-booków, to podatnik VAT będzie miał możliwość wystąpienia z wnioskiem o WIS już od 1 czerwca br., a informacja wydana przed 1 stycznia 2020 r. będzie wiązać organy podatkowe wobec podatnika w stosunku do czynności podlegających opodatkowaniu VAT dokonanych od 1 czerwca br. Tym samym przedmiotowy WIS będzie pełnił funkcję ochronną wobec podatnika przed 2020 r. Ta informacja bazuje na dostępnej treści ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług i uwzględnia przesunięcie terminu obowiązywania nowej regulacji w zakresie 5% stawki VAT na e-booki na 1 czerwca 2019 r.

Czy w zakresie czasopism zapisy projektowanej nowelizacji eliminują potrzebę posiadania numeru ISSN aby stosować obniżoną stawkę VAT?

Tak, projektowane przepisy likwidują konieczność posiadania ISSN dla celów stosowania obniżonej stawki VAT. W toku konsultacji publicznych pojawił się głos o przywrócenie tego warunku, niemniej resort finansów odrzucił tę propozycję argumentując to koniecznością uproszczenia systemu stawek VAT.

Czy po zmianach będzie obowiązek podawania kodów CN na fakturach?

Projekt ustawy zmieniającej i wprowadzającej nową matrycę VAT nie przewiduje takiego obowiązku. Aktualnie obowiązujące przepisy również nie przewidują obowiązku ujawniania na fakturze klasyfikacji PKWiU sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Podatnik będzie miał zatem możliwość wyboru (tak jak dotychczas), czy wskazywać klasyfikację CN na wystawianych fakturach czy też jej nie stosować.

Czy można wystąpić o Wiążącą Informacje Stawkową odnośnie książek? Co będzie uznawane za książkę? Czy można za książkę uznać produkty online?

Tak, podatnik VAT będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie WIS celem potwierdzenia klasyfikacji danego produktu jako książki lub książki w wersji elektronicznej (e-book) oraz celem potwierdzenia prawidłowej stawki VAT dla sprzedaży tych produktów.

Projektowane przepisy nie przewidują definicji książki, jak i książki w wersji elektronicznej (e-booka). Towary będą identyfikowane za pomocą klasyfikacji CN (tj. Nomenklatury Scalonej). Jeśli więc posiadany towar będzie wypełniał opis produktów objętych kodami CN 4901 (np. książki, broszury), 4903 (np. książki dla dzieci), to jego sprzedaż będzie objęta obniżoną stawką 5% VAT. Podejście to będzie również odnosić się do wersji elektronicznej tych towarów.

Czy Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wydawana za odpłatnością?

Tak, Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wydawana za odpłatnością, która wynosić będzie 40 PLN za wniosek. Wnioskiem może być natomiast objęty wyłącznie jeden towar albo jedna usługa. W toku konsultacji publicznych resort finansów uznał jednak, po uwagach zgłaszanych przez podatników, że wnioskiem o wydanie WIS będzie można również objąć świadczenie kompleksowe lub kilka towarów, jeśli stanowią zestaw.

Jeżeli rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS będzie wymagało przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz (np. badań laboratoryjnych w zakresie składu produktu), składający wniosek będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu tych badań (w formie zaliczki odpowiadającej rzeczywistym wydatkom na te badania lub analizy). Brak zapłaty będzie skutkował pozostawieniem wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie zmian regulacji stawkowej na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?