Taksonomia UE

Artykuł

Taksonomia UE

Zalecenia dotyczące technicznych kryteriów klasyfikacji

3 sierpnia 2021 r. Platforma ds. Zrównoważonych Finansów opublikowała projekt raportu na temat wstępnych zaleceń dotyczących technicznych kryteriów klasyfikacji w zakresie Taksonomii UE i związanych z nią pozostałych czterech z sześciu celów środowiskowych (Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich, Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów). Uruchomiono również procedurę zbierania opinii interesariuszy w sprawie wstępnych zaleceń, które można składać do 24 września 2021 roku.

Projekt raportu przygotowany przez specjalną podgrupę (Technical Working Group) jest ważnym krokiem w ramach głównego mandatu Platformy na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje 2020/852 (Rozporządzenie w sprawie Taksonomii), polegającego na doradzaniu Komisji w sprawie rozwoju Taksonomii UE, a w szczególności w zakresie technicznych kryteriów kwalifikacji dla 6 celów środowiskowych określonych w Rozporządzeniu.

Projekt raportu nie jest oficjalnym dokumentem Komisji, ani również nie stanowi oficjalnego stanowiska Komisji. Jest to dokument roboczy Platformy ds. Zrównoważonych Finansów i zawiera wstępne techniczne kryteria kwalifikacji. Koncentruje się przede wszystkim na przedstawieniu pierwszego zestawu priorytetowych działań gospodarczych i zaleceń dotyczących znacznego wkładu w realizację wyznaczonych celów środowiskowych i technicznych kryteriów kwalifikacji dotyczących braku wyrządzania znaczących szkód (DNSH) w odniesieniu do 4 celów środowiskowych obejmujących: Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich, Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Wstępne kryteria przedstawione w raporcie są dokumentami roboczymi Platformy i nie stanowią ostatecznego poglądu Platformy. Są one przedstawiane w celu zebrania informacji zwrotnych i dowodów od szerszego grona zainteresowanych stron, w celu ulepszenia projektu kryteriów oraz uczynienia ich bardziej użytecznymi w świetle raportu końcowego, który ma zostać przedstawiony Komisji Europejskiej w listopadzie 2021 r.

Link do raportu: Platform on Sustainable Finance - Technical Working Group - Annex: Full list of technical screening criteria August 2021 (europa.eu)

Opinie można zamieszczać tutaj.

 

Poniżej lista aktywności ekonomicznych, które są proponowane jako przyczyniające do realizacji pozostałych czterech celów środowiskowych:

 

Sustainable use and protection of water and marine resources (Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich)

1. Growing of non-perennial crops (Uprawa roślin innych niż wieloletnie)

2. Growing of perennial crops (Uprawa roślin wieloletnich)

3. Manufacture of chemicals and chemical product (Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych)

4. Inland passenger water transport (Śródlądowy pasażerski transport wodny)

5. Inland freight water transport (Transport wodny śródlądowy)

6. Sea and coastal passenger water transport (Morski i przybrzeżny pasażerski transport wodny)

7. Sea and coastal freight water transport (Morski i przybrzeżny transport wodny towarowy)

8. Manufacture of rubber and plastic products (Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych)

9. Manufacture of fabricated metal products + machinery and (electrical) equipment (Produkcja metalowych wyrobów gotowych + maszyny i urządzenia (elektryczne))

10. Manufacture of leather and leather related products (Produkcja skór i wyrobów skórzanych)

 

Transition to a circular economy (Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym)

1. Manufacture of rubber and plastic products (Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych)

2. Manufacture of computer, electronic and optical products (Produkcja wyrobów komputerowych, elektronicznych i optycznych)

3. Manufacture of electrical equipment (Produkcja sprzętu elektrycznego)

4. Manufacture of textiles (Produkcja tekstyliów)

5. Manufacture of wearing apparel (Produkcja odzieży)

6. Construction of buildings (Budowa budynków)

7. Manufacture of leather and related products (Produkcja skór i wyrobów pokrewnych)

8. Manufacture of food products (Produkcja artykułów spożywczych)

9. Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials (Produkcja drewna oraz wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja artykułów ze słomy i materiałów do wyplatania)

10. Civil engineering (Inżynieria lądowa)

11. Manufacture of chemicals and chemical products (Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych)

 

Pollution prevention and control (Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

1. Crop production (including support activities for crop production) (Produkcja roślinna (w tym działania wspierające produkcję roślinną))

2. Manufacture of chemicals and chemical products (Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych)

3. Other passenger land transport; freight transport by road and removal services; individual traffic (Inny pasażerski transport lądowy; transport drogowy towarów i usługi przeprowadzkowe; ruch indywidualny)

4. Manufacture of fabricated metal products + electrical and electronic equipment + motor vehicles and transport equipment (Produkcja metalowych wyrobów gotowych + sprzęt elektryczny i elektroniczny + pojazdy silnikowe i sprzęt transportowy)

5. Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations (Produkcja podstawowych produktów farmaceutycznych i preparatów farmaceutycznych)

6. Electric power generation, transmission and distribution (Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej)

7. Manufacture of textiles + Manufacture of wearing apparel (Produkcja tekstyliów + Produkcja odzieży)

8. Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations (Produkcja mydła i detergentów, preparatów do czyszczenia i polerowania, perfum i preparatów toaletowych)

9. Manufacture of cement, lime and plaster (Produkcja cementu, wapna i gipsu)

10. Water transport (Transport wodny)

11. Animal production (Produkcja zwierzęca)

 

Protection and restoration of biodiversity and ecosystems (Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów)

1. Crop production (Produkcja roślinna)

2. Animal production (Produkcja zwierzęca)

3. Tourism, sports and leisure activities (Turystyka, sport i rekreacja)

4. Forestry and logging (Leśnictwo i pozyskiwanie drewna)

5. Construction including conversion from other land uses (Budowa, w tym przekształcenie z innych sposobów użytkowania gruntów)

6. Passenger or freight land transport (Transport lądowy pasażerski lub towarowy)

7. Hydropower (dams, weirs, run-off-the-river) (Energetyka wodna (zapory, jazy, spływ rzeki))

8. Marine fishing (Rybołówstwo morskie)

9.   Water transport (Transport wodny)

10. Wind, wave and tidal power (Siła wiatru, fal i pływów)

11. Manufacture of food and beverage products (Produkcja artykułów spożywczych i napojów)

Czy ta strona była pomocna?