Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Artykuł

Raport: Współpraca, wzrost, innowacje. 

20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce

Luty 2018

Szwajcaria od ponad wieku może poszczycić się mianem jednego z najzamożniejszych i najlepiej rozwiniętych krajów świata. Tymczasem Polska, do roku 1989 praktycznie pozbawiona możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie gospodarczej, przez ostatnie dwie i pół dekady stara się nadrobić zaległości cywilizacyjne oraz ekonomiczne w stosunku do rozwiniętych gospodarek Europy Zachodniej. Czy dwa kraje startujące z tak różnych pozycji mogą nawiązać owocną i długofalową współpracę gospodarczą, która będzie generowała obopólne korzyści, sprzyjała tworzeniu innowacji i stymulowała rozwój społeczny?

Historia ostatnich 20 lat polsko-szwajcarskiej wymiany ekonomicznej dobitnie pokazuje, że jest to możliwe. Wśród kluczowych czynników sukcesu z pewnością należy wymienić duże nadwyżki kapitału, którymi dysponują szwajcarscy inwestorzy oraz charakterystykę polskiej gospodarki, która pozwala na korzystne lokowanie tych nadwyżek w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednakże o zadomowieniu się nad Wisłą szwajcarskich firm i zacieśnianiu współpracy pomiędzy szwajcarskim i polskim biznesem zdecydowały nie tylko argumenty czysto ekonomiczne.

O tym, co przekonało Szwajcarów do inwestowania i rozszerzania działalności w Polsce, jakie pozaekonomiczne czynniki stanowią najważniejsze przewagi konkurencyjne tego kraju według zagranicznych inwestorów, a także o tym, jak obecność szwajcarskich firm wpływa na rozwój polskiego potencjału innowacyjnego opowiada niniejszy raport przygotowany wspólnie przez Deloitte i Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą.

Gospodarcza symbioza

 • Polska wciąż potrzebuje napływu zagranicznych inwestycji z racji na stosunkowo mały zasób kapitału. Podobnie jak Szwajcaria, ma też potrzebę zwiększania dywersyfikacji swojego eksportu. 
 • Gospodarka Szwajcarii jest znacznie bardziej zasobna w kapitał, co obniża możliwy do uzyskania zwrot z inwestycji w tym kraju i sprzyja poszukiwania atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji na rynkach zagranicznych uboższych w kapitał. Szwajcarzy także mają potrzebę dywersyfikowania lokat kapitału.
Raport: Współpraca, wzrost, innowacje. 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce

Najważniejsze wnioski z raportu "Współpraca, wzrost, innowacje. 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce."

Szwajcarska gospodarka w światowej czołówce

Szwajcaria od blisko 150 lat znajduje się w światowej czołówce pod względem zamożności oraz poziomu rozwoju ekonomicznego. To przede wszystkim zasługa wysokiej jakości instytucji oraz otwartości na wymianę gospodarczą.

Dynamiczny wzrost polskiej gospodarki

Polska gospodarka od ponad 25 lat rozwija się bardzo dynamicznie, rosnąc szybciej niż gospodarki krajów Europy Zachodniej. Głównym atutem pozostają wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy, ale ich dostępność jest coraz niższa.

Dwustronna współpraca gospodarcza

Współpraca gospodarcza między Polską i Szwajcarią rozwija się dynamicznie, zwłaszcza w sferze handlu i inwestycji. W ciągu ostatnich 20 lat eksport Polski do Szwajcarii zwiększył się ponad 9-krotnie.

Szwajcaria liderem innowacji

Szwajcaria zbudowała wysoce efektywny ekosystem rozwoju innowacyjności. Świadczy o tym m.in. najwyższy na świecie wskaźnik Summary Innovation Index, ale najważniejszym dowodem jest bardzo wysoka produktywność firm.

Polski potencjał innowacyjny

Polska reprezentuje znaczny potencjał innowacyjny, choć poziom nakładów na B+R w relacji do PKB pozostaje relatywnie niski. Mimo to produktywność pracy rośnie szybciej niż w większości krajów rozwiniętych.

Inwestycje i transfer innowacji

Szwajcarskie firmy ulokowały w Polsce w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych około 17,5 mld zł. Inwestycje te są w znacznej części nośnikiem innowacyjnych rozwiązań.

Report: Business relations between Switzerland and Poland – a success story to be continued

Prezentacja: 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce

Infografika nt. raportu

Czego możemy nauczyć się od Szwajcarii? Komentarz eksperta.

W kontekście dyskusji o innowacyjności polskiej gospodarki nie należy zapominać o wciąż istniejących rezerwach, które można skuteczniej wykorzystać w celu zwiększenia jej zaawansowania i produktywności. Polska ma wciąż duży odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie w porównaniu z najbogatszymi krajami, które jest mało wydajnym sektorem. Istnieje też spora przestrzeń do poprawy produktywności poprzez wzmocnienie procesu rynkowej „kreatywnej destrukcji” – zarówno poprzez bardziej dynamiczną reorganizację wewnątrz firm, jak i restrukturyzację całych branż. Mało wydajne firmy powinny być wypierane z rynku, tak aby pracownicy oraz kapitał byli dostępni dla bardziej obiecujących przedsięwzięć. Historia gospodarcza Szwajcarii pokazuje, że nic tak nie sprzyja innowacyjności, jak wolna wymiana i wysokie natężenie konkurencji, zarówno krajowej jak i zagranicznej.

Damian Olko, Senior Consultant, zespół ds. analiz ekonomicznych, Deloitte

Damian Olko, Senior Consultant, zespół ds. analiz ekonomicznych, Deloitte

Wyzwania dla inwestorów w Polsce. Komentarz eksperta.

Inwestycje w Polsce są hamowane m.in. przez ograniczenia podażowe występujące na rynku pracy. Może się jednak okazać niebawem, że ten sam czynnik będzie determinantą wzrostu inwestycji, choć będą one innego charakteru. Niedobory zasobów ludzkich mogą sprzyjać bowiem inwestycjom w automatyzację procesów, co w efekcie może podnosić produktywność przy stałej a nawet zmniejszającej się liczbie osób pracujących. Do tego jednak potrzebne są dostępne technologie oraz chęć podejmowania odważnych decyzji dotyczących działalności operacyjnej wielu przedsiębiorstw. Przy stabilnym otoczeniu regulacyjnym i instytucjonalnym ta zmiana dokona się szybciej.

Julia Patorska, Senior manager, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych, Deloitte

 

 

Raport powstał we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą.

Spis treści raportu: "Współpraca, wzrost, innowacje. 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce."

 • Rozdział 1. Wymiana gospodarcza między Polską i Szwajcarią
  • Współpraca i przemiany gospodarcze w Polsce w ostatnich 20 latach
 • Rozdział 2. Wyjątkowość gospodarki Szwajcarii – struktura i model innowacyjności
  • Szwajcaria, Polska i UE-28 – podobieństwa i różnice struktury gospodarki
  • Innowacyjność szwajcarskiej gospodarki
 • Rozdział 3. Doświadczenia szwajcarskich firm w Polsce – potencjał i kierunki rozwoju dalszej współpracy gospodarczej
  • Obecność firm szwajcarskich w Polsce
  • Atrakcyjność inwestycyjna Polski oczami szwajcarskich inwestorów oraz w świetle wskaźników makroekonomicznych
  • Innowacje – szansa na osiągnięcie polsko-szwajcarskiej synergii
 • Podsumowanie

Raport: Współpraca, wzrost, innowacje. 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce

Metodyka raportu

W celu poznania doświadczeń inwestycyjnych szwajcarskich firm w Polsce przeprowadziliśmy 21 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami zarządzającymi w Polsce firmami z kapitałem szwajcarskim reprezentujących różne branże oraz strukturę właścicielską. Analiza jakościowa została uzupełniona analizą ilościową na podstawie danych dostępnych publicznie.
 

Report: Business relations between Switzerland and Poland – a success story to be continued
Czy ta strona była pomocna?