Czy Twoja firma powinna mieć cele dekarbonizacyjne w zakresie FLAG?

Artykuł

Czy Twoja firma powinna mieć cele dekarbonizacyjne w zakresie FLAG?

FLAG - Forest, Land and Agriculture

FLAG (Forest, Land and Agriculture) obejmuje wszystkie aktywność związana z użyciem zasobów leśnych i gruntów, zarówno przez przedsiębiorstwo, jak i organizacje w jego łańcuchu wartości. Wśród aktywności z sektora FLAG wyróżnia się przede wszystkim:

 • gospodarowanie gruntami wraz ze zmianą formy użytkowania gruntów,
 • usuwanie i składowanie CO2 w gruntach, produktach i geologicznych rezerwuarach węgla,
 • wytwarzanie produktów biogenicznych i produktów pochodzące z technologicznego usuwania CO2 (w całym łańcuchu wartości).

Do niedawna proces ustalania celów opartych na nauce (SBT) skupiał się na emisjach z paliw kopalnych przede wszystkim związanych z procesami przemysłowymi. Szacuje się jednak, że obecnie emisje z sektora FLAG mogą stanowić nawet ¼ globalnych emisji (raport IPCC, 2022).

Emisje oznaczone jako FLAG wynikają z użycia zasobów leśnych, gruntów i działalności rolniczej. Przewiduje się, że wraz ze wzrostem liczebności populacji emisje te nadal będą coraz większe. Sektor FLAG przykuwa uwagę instytucji międzynarodowych promujących zrównoważony rozwój, w tym GHG Protocol, czyli standardu określającego zasady inwentaryzacji gazów cieplarnianych oraz SBTi (Science Based Target Initiative) - inicjatywy wspierającej wyznaczanie celów dekarbonizacji opartych na nauce.

Obliczenie emisji FLAG, posiadanie mierzalnych celów i monitorowanie postępu w ich realizacji przez przedsiębiorstwa, powinno przełożyć się między innymi na poprawę stanu gospodarki leśnej, ograniczenie strat żywności czy zwiększenie żyzności gleb. Zakłada się, że działania w sektorze FLAG stanowią realny sposób łagodzenia zmian klimatycznych.

Emisje z sektora FLAG

Emisje z sektora FLAG mogą mieć różnorodne podłoże, jednakże ich wspólną cechą jest element „bio”. Należą do nich między innymi emisje metanu związane z hodowlą zwierząt gospodarskich (CH4) i emisje podtlenku azotu (N2O) związane głównie z produktami rolnymi. Przykłady źródeł emisji z użytkowania gruntów zaprezentowano poniżej:

Które sektory obejmują wytyczne FLAG?

Jeśli przedsiębiorstwo zamierza stworzyć strategię dekarbonizacji spójną z celami opartymi na nauce, powinno zweryfikować obszary swojej działalności oraz łańcuch wartości. Obecnie SBTi swoimi rekomendacjami w pierwszej kolejności objęło:

 • produkty leśne i papierowe – leśnictwo, drewno, celuloza i papier, guma,
 • produkcja żywności – produkcja rolnicza,
 • produkcja żywności – hodowla,
 • przetwórstwo żywności i napojów,
 • sprzedaż detaliczna żywności i artykułów podstawowych,
 • sektor tytoniowy,

oraz przedsiębiorstwa z emisjami związanymi z FLAG, które łącznie wynoszą 20% lub więcej całkowitych emisji (zakres 1, 2 i 3).

Jakie są podstawowe wytyczne metodyki SBTi FLAG?

Wytyczne SBTI FLAG kładą istotny punkt ciężkości na dwa aspekty:

 • kalkulacja i redukcja emisji związanych z sektorami takimi jak rolnictwo, leśnictwo i użytkowanie gruntów, ale także odpowiednie uwzględnienie emisji poddanych sekwestracji (zasady kalkulacji emisji netto),
 • zobowiązanie się przedsiębiorstw do osiągnięcia celu zerowego wylesiania w całym łańcuchu wartości.


Podstawą do obliczanie emisji z FLAG stanowią wytyczne przygotowane przez GHG Protocol: Land Sector and Removals Guidance. Obecnie (czerwiec 2024) mają one formę draftu, który już należy uwzględnić podczas składania celów FLAG do SBTi. Kiedy ostateczna wersja wytycznych zostanie opublikowana, zgłoszone cele będzie należało do niej dostosować w wyznaczonym przez SBTi czasie.

Jakie są podstawowe założenia podczas stawiania celów FLAG?

SBTi rekomenduje ambitne podejście, co oznacza konieczność wyznaczenia celu zgodnie ze ścieżką 1.5°C. W ramach rekomendacji zaproponowano dwa podejścia do wyznaczania celów opartych na nauce dla przedsiębiorstw posiadających działalność w sektorze FLAG:

 1. Podejście sektorowe – dla przedsiębiorstw, które posiadają w swoim łańcuch wartości różnorodne źródła emisji zaliczanych do FLAG oparte na całkowitej emisji.
 2. Podejście uwzględniające kategorię towaru (z indywidualnymi wytycznym dla wybranych 11 kategorii towarów) – dla przedsiębiorstw posiadających w swoim portfolio towary o istotnym śladzie węglowym, takie jak wołowina, kurczak, nabiał, skóra, kukurydza, olej palmowy, wieprzowina, ryż, soja, pszenica, drewno i włókno drzewne.

Aby zapewnić przejrzystość procesu walidacji SBTi wymaga, aby firmy złożyły sprawozdania dotyczące celów cząstkowych i podały szczegóły obliczeń oddzielnie dla każdej ścieżki uwzględnionej w opracowywaniu celów.

Jaki jest harmonogram składania celów FLAG?

W przypadku przedsiębiorstw spełniających wymagania FLAG złożenie celów do SBTi odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

Jak możemy pomóc?

Jako Deloitte kompleksowo przygotowujemy firmy do obliczeń emisji GHG a także wspieramy je w przygotowaniu strategii dekarbonizacji oraz zgłoszenia celów do SBTi. Podczas projektów bazujemy na najnowszych wytycznych Protokołu GHG oraz SBTi, w tym szczegółowych wytycznych dla sektora FLAG.

 

Autorka: Magdalena Gąsiorek

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?