Analizy

Sprawniej, dokładniej, bardziej adekwatnie

Raportowanie niefinansowe wg wytycznych GRI G4

Sierpień 2016

Sustainability Insights (03/2016)

Zrównoważony rozwój, a w szczególności odpowiedzialne zarządzanie czynnikami ESG – środowiskowymi, społecznymi i z zakresu ładu korporacyjnego przez biznes - ma coraz większe znaczenie dla obecnych i przyszłych inwestorów. Okazuje się, że 75% zarządzających globalnymi funduszami inwestycyjnymi bierze pod uwagę te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Co więcej, niemal połowa z nich deklaruje, że nie zainwestuje w spółkę, której zdarzyły się kryzysy w tym zakresie. Warto podkreślić, że ponad 60% inwestorów uważa, że zrównoważony rozwój przynosi wymierne korzyści, zwiększając zdolność operacyjną, ograniczając ryzyka oraz zmniejszając koszt kapitału. Wyniki te uzyskane w ramach badania MIT Sloan Management Review oraz BCG „Investing for a sustainable future” (2016) jasno pokazują, że raportowanie danych z obszaru ESG, czyli raportowanie niefinansowe, może zwiększyć wartość spółek. W tym celu warto pochylić się nad wytycznymi raportowania niefinansowego GRI G4, dzięki którym firmy mogą zapewnić odpowiednią jakość procesu raportowania prezentowanych wskaźników i praktyk w zakresie dbania o środowisko, społeczeństwo i ładu korporacyjny, a w konsekwencji zwiększyć transparentność i zaufanie otoczenia.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że prawie 300 największych przedsiębiorstw, banków, spółek giełdowych, funduszy inwestycyjnych w Polsce będzie musiało od początku 2017 r. prowadzić sprawozdawczość niefinansową (więcej na ten temat pisaliśmy w lutowym newsletterze). Obowiązek ten wynika z konieczność wdrożenia do polskiego prawa unijnej Dyrektywy 2014/95/EU o ujawnianiu informacji niefinansowych oraz dotyczących polityki różnorodności (najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości znajdziecie Państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacji).

Możemy się spodziewać, że największe podmioty, które obejmie wymóg raportowania niefinansowego, mogą zacząć wymagać tego samego od swoich podwykonawców. Naprzeciw tym nowym obowiązkom sprawozdawczym wychodzą m.in. wytyczne GRI G4, którymi mogą się posłużyć zarówno duże korporacje międzynarodowe, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Wytyczne raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative (GRI)

Wytyczne GRI, stworzone przez organizację Global Reporting Initiative (GRI), są najbardziej rozpowszechnionym i sprawdzonym międzynarodowo standardem raportowania niefinansowego. Stosuje je ponad 70% firm i organizacji profesjonalnie raportujących dane niefinansowe na całym świecie. W Polsce  84% raportów zgłoszonych w 2015 roku do Konkursu Raporty Społeczne zostało przygotowanych w oparciu o wytyczne GRI. Jest to obecnie standard wśród liderów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu na naszym rynku.

Wytyczne GRI obejmują:

  • Wskazówki dot. procesu raportowania danych niefinansowych,
  • Wskaźniki, które powinny być stosowane do raportowania,
  • Wytyczne w zakresie zapewnienia jakości treści i raportowanych danych.

 

Praca zgodnie z wytycznymi GRI ma szereg zalet, z których najważniejsze to:

- standaryzacja – spółka wykorzystuje sprawdzone podejście i narzędzia, co przy prawidłowym przebiegu prac gwarantuje jakość prezentowanych danych i treści raportu,

- systemowe podejście – wdrożenie systemu raportowania w sposób spójny z wytycznymi GRI G4 pomaga organizacji zaprojektować efektywny proces, co w perspektywie kolejnych lat pomaga osiągnąć jak najlepsze efekty w stosunku do nakładów pracy zarówno dla tych, którzy zaczynają raportować, jak i dla tych, którzy pragną udoskonalić istniejące procesy,

- korzyści zarządcze - wdrożenie systemu raportowania w sposób spójny z wytycznymi GRI G4 przekłada się na korzyści zarządcze i strategiczne, pozwala zdefiniować priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, ustalić kluczowe wskaźniki do monitorowania w kolejnych latach oraz zaprojektować proces dialogu z interesariuszami adekwatny do specyfiki organizacji,

- elastyczność – wytyczne GRI G4 dostosowują formę raportowania do specyfiki firmy i branży,

- profesjonalizacja – GRI jest najbardziej rozpowszechnionym standardem na świecie, z którego korzystają zarówno globalne korporacje, jak i mniejsze firmy,

- porównywalność – dzięki skali wykorzystywania GRI, możemy prowadzić analizy porównawcze, dostarczające cennych informacji zarządczych.

 

„Rośnie liczba raportów powstających na polskim rynku, które są zgodne z wytycznymi Global Reporting Initiative. W przypadku niezorientowanego obserwatora może to rodzić wrażenie, że raporty różnych firm, prezentujące analogiczne dane i wskaźniki, są do siebie podobne. Faktycznie jednak jest to ich zaleta. Pozwala bowiem na dokonywanie porównań pomiędzy firmami, w tym w ramach poszczególnych branż czy też indeksów giełdowych. Ponadto, w raportach zbudowanych w oparciu o wytyczne GRI interesariusze nie czytają wyłącznie o ciekawych inicjatywach społecznych podejmowanych przez daną firmę. GRI wymusza niejako wykorzystanie konkretnych wskaźników oraz zaprezentowanie danych i informacji pozwalających na ocenę sposobu zarządzania wpływem organizacji na szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Tego poszukują w raportach społecznych inwestorzy, klienci czy pracownicy, dlatego firmy raportujące powinny zwrócić szczególną uwagę na jakość i rzetelność tych informacji” – mówi Jacek Kuchenbeker, Starszy Menedżer w Dziale Sustainability Consulting Central Europe, audytor raportów niefinansowych.
 

W Polsce na wdrożenie wytycznych GRI G4 zdecydowały się m.in: Bank Zachodni WBK, Grupa Żywiec, KGHM, Grupa Lotos, Grupa ORLEN, Grupa Pelion, EDF, Polpharma, Adamed, Grupa Tauron, Budimex, Cemex, Gaz-System, Orange, GSK, Provident.

GRI G3 … GRI G3.1 … GRI G4 … GRI GSSB?

Global Reporting Initiative ciągle pracuje nad udoskonaleniem zasad raportowania. Od 2013 roku wdrażane są najnowsze wytyczne – G4. W porównaniu z poprzednimi wersjami G4 m.in. zwiększają elastyczność podejścia do zakresu raportowanych treści, co pozwala skupić się na kluczowych aspektach funkcjonowania firmy.

Od tego roku GRI G4 będą jedynymi obowiązującymi wytycznymi GRI. Organizacje raportujące zgodnie z wcześniejszymi wersjami będą musiały zmienić proces sprawozdawczy.

Deloitte jest partnerem oficjalnego tłumaczenia wytycznych G4 oraz podręcznika stosowania tych wytycznych. Wśród ekspertów dokonujących weryfikacji poprawności adaptacji na rynek polski Wytycznych GRI G4 była osoba z naszego zespołu.

Obecnie GRI opracowuje kolejną wersję zasad sprawozdawczości niefinansowej - GRI GSSB (Global Sustainability Standards Board), która będzie obowiązywała od 2018 r. Warto podkreślić, że GRI GSSB będą standardem raportowania, a nie tylko wytycznymi.

Jak nauczyć się raportowania zgodnie z wytycznymi GRI?

Proces raportowania zgodnego z GRI wymaga dobrego przygotowania. Jednak początkowy wysiłek opłaci się, gdyż dzięki dobrze przeprowadzonemu procesowi możemy uzyskać wiele cennych informacji zarządczych.

Poniżej przedstawiamy uproszczonych schemat procesu raportowania.

Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się globalne podejście do sprawozdawczości i sposobu rozumienia, czym jest dobry raport – mówiący nie o wszystkim, a o tym, co najważniejsze dla organizacji i otoczenia. Powstanie wytycznych GRI G4 sprawiło, że zakres raportowania jest bardziej dobrowolny i elastyczny. Jednocześnie jednak odpowiedzialność za to, co i jak raportujemy staje się większa. Wytyczne GRI nie zdejmują z nas tej odpowiedzialności i nie wyręczają nas w zdefiniowaniu istotnych aspektów, o których będziemy mówili w raporcie. GRI prowadzi nas przez proces raportowania, jednocześnie zadając pytania i dając podpowiedzi.

Kluczem do sukcesu jest dobrze zaprojektowany proces raportowania angażujący środowisko wewnętrzne i zewnętrzne organizacji, a nie raport tworzony jedynie przez dział komunikacji lub relacji inwestorskich. Standardowo proces GRI G4 zakłada 3 etapy: identyfikację, priorytetyzację oraz walidację.

Na pierwszym etapie celem jest zdefiniowanie jak najszerszej puli istotnych kwestii z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu organizacji, stąd stosowane są tu narzędzia zarówno jakościowe, jak i ilościowe (rodem m.in. z socjologii czy psychologii społecznej).

Na etapie priorytetyzacji dokonuje się analizy pozyskanych danych oraz prowadzi dodatkowe działania badawcze i dialogowe pozwalające na zaszeregowanie poszczególnych kwestii.

Walidacja to praca w znacznej mierze wewnątrz firmy. Na tym etapie, oprócz finalnego doboru raportowanych zagadnień, m.in. wypracowywane są także wskaźniki oraz kształtowany jest możliwy przebieg zbierania danych

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?