Analizy

Nowe Prawo wodne

Szanse i zagrożenia dla użytkowników wód

Sustainability Insights (5/2016)

Nowe Prawo wodne wprowadzi wiele istotnych zmian na rynku w wymiarze zarządzania zasobami wodnymi. Jego celem jest zwiększenie ochrony zasobów wodnych w Polsce poprzez efektywniejsze wykorzystanie rachunku ekonomicznego w wycenie kosztów usług wodnych. Nowelizacja powinna wejść w życie od początku 2017 r.

Aktualnie procedowana zmiana Prawa wodnego w Polsce zmierza do realizacji założeń unijej Ramowej Dyrektywy Wodnej, m.in. poprzez wprowadzenie kompletnego systemu instrumentów ekonomicznych (świadczeń, w tym opłat i wynagrodzeń) w zakresie korzystania z usług wodnych przez wszystkich użytkowników wód. Dyrektywa ta ma  głównie na celu wdrożenie bardziej oszczędnego zarządzania zasobami wodnymi.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy wody zostaną obciążeni opłatą za wykorzystane zasoby do celów gospodarczych. Wyższe opłaty za pobór wód będą obowiązywać w stosunku do energetyki, rolnictwa, produkcji napojów, farmacji, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, itd.

Zrozumienie, jakie koszty i korzyści przyniesie przedsiębiorstwom nowelizacja ustawy, jest kluczowe, aby biznes w Polsce mógł dostosować się do rozsądnego i efektywnego zarządzania zasobami wodnymi. Zmiany prawa będą miały wpływ na strategie biznesowe firm ze względu na rosnące koszty wykorzystania wód. W efekcie  przedsiębiorstwa będą musiały dostosować swój model do mądrego i efektywnego zarządzania zasobami wodnymi. Jednocześnie w Polsce, głównie ze względu na istniejące do tej pory niskie opłaty korzystania z wód, świadomość dotycząca rzadkości i dostępności zasobów wodnych jest bardzo niska.

Wiele firm już dzisiaj dostarcza rozwiązania, produkty i usługi odpowiadające na wyzwania niedoboru wody, czym buduje swoją przewagę konkurencyjną i model biznesowy. Konkurencja o zasoby wodne jest wykorzystywana jako dźwignia wzrostu poprzez podejmowanie działań, poczynając od oszacowania strat związanych z zakłóceniem czy zahamowaniem rozwoju rynku ze względu na ograniczone zasoby wodne i zrozumienie rzeczywistej wartości wody.

„Globalnie obserwujemy wyraźny trend związany z tym, że firmy zaczynają uświadamiać sobie biznesową wartość wody w kontekście zapewnienia realizacji aktualnych operacji oraz przyszłego wzrostu. Takie podejście nie jest już tylko zarządzaniem zasobem, ale jego mądrym gospodarowaniem. Zmiany w Prawie wodnym mogą spowodować znaczące zmiany w strategiach przedsiębiorstw. Rozsądne gospodarowanie wodą polega na dążeniu do zaangażowania wszystkich interesariuszy w łańcuchu wartości na rzecz zarządzania wspólnym ryzykiem, jakim jest niedobór wody, i rozwiązywania problemów” - Irena Pichola, Partner, Lider zespołu Sustainability Deloitte Central Europe.  

Model dojrzałości gospodarowania zasobami wodnymi Deloitte

Prace nad ustawą – gdzie jesteśmy?

18 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Prawo wodne z poprawkami. Przekazany Radzie Ministrów projekt nowelizacji z dnia 13 października 2016 r. zawierał ujednolicone wysokości maksymalnych stawek zapobór wód dla poszczególnych branż, znacząco niższe w stosunku do poprzedniej wersji projektu. Poprawki przyjęte przez Komitet Stały RM dotyczą głównie decyzji o braku podwyżek dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz deklarację o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych opłat.

Rządowe Centrum Legislacji nie opublikowało jeszcze nowego projektu ustawy – Prawo wodne uwzgledniającego poprawki wprowadzone na etapie prac Rady Ministrów. Na chwilę obecną trudno stwierdzić jakie instrumenty prawne zostaną wykorzystane, aby uwzględnić proponowane przez Radę zmiany. Biorąc pod uwagę jednak uwarunkowania i kontekst regulacyjny UE, a także kary, jakie zostaną nałożone na Polskę za brak transpozycji zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej od stycznia 2017 r., w dłuższej perspektywie zmiany będą nieuniknione.

Firma Deloitte na zlecenie Ministerstwa Środowiska przygotowała kompleksową analizę nowelizacji ustawy. W ramach projektu zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie, którego celem było oszacowanie elastyczności cenowej popytu na usługi wodne w poszczególnych branżach i obszarach rynku. Deloitte nie brał udziału w tworzeniu rozwiązań i propozycji nowelizacji. Nasze badania były poświęcone zarówno analizie skutków gospodarczych, proponowanych wysokości opłat i wynagrodzeń za usługi wodne, sposobowi zarządzania gospodarką wodną przez PGW Wody Polskie jak i konsekwencjom prawnym proponowanych zmian. Naszym zadaniem było opracowanie eksperckiej oceny przedstawionych przez regulatora propozycji.

Zachęcamy do zapoznania się z:

 

W listopadzie zapraszamy również na:

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?