Analizy

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ - wyzwanie dla Polski

Sustainability Insights (1/2015)

Wrzesień 2015

W weekend 25-27 września br. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjmie Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r, które zastąpią dotychczasowe Milenijne Cele Rozwoju. Ich osiągnięcie nie będzie łatwym zadaniem m. in. ze względu na ich kompleksowy zakres, który dotyczy zarówno sfery społecznej, środowiskowej, jak i gospodarczej. Choć to rządy będą odpowiedzialne za ich realizację, bez większego zaangażowania biznesu może to być trudne. W Polsce platformą współpracy sektora prywatnego i administracji publicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju jest projekt „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czym są SDGs?

Cele Zrównoważonego Rozwoju (z ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. ludziom ma się żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym. Od 2016 r. cele zastąpią dotychczasowe 8 celów milenijnych (z ang. Millenium Development Goals), które m.in. przyczyniły się do wyprowadzenia ze skrajnego ubóstwa ponad 1 miliarda osób, eliminacji nierówności między kobietami i mężczyznami w dostępie do edukacji oraz zapewnienia 91 proc. mieszkańców świata dostępu do źródła wody pitnej. Co szczególnie istotne, SDGs będą miały bardziej uniwersalny zasięg i w większym stopniu dotyczyć także krajów wysoko rozwiniętych, a nie jak MDGs odnosić się przede wszystkim do najbiedniejszych części globu.

„Przyjęcie SDGs przez ONZ to bardzo ważny krok w kierunku zapewnienia lepszej jakości życia dla wszystkich mieszkańców naszej planety. Cele są bardzo ambitne, a ich realizacja będzie wymagała ścisłej współpracy państw, biznesu i organizacji pozarządowych.”  
Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ 

1. Eliminacja wszelkich przejawów ubóstwa na świecie.
2. Eliminacja głodu, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rozpowszechnienie dobrych nawyków żywieniowych oraz promocja zrównoważonego rolnictwa.
3. Zapewnienie ochrony zdrowia wszystkim, niezależnie od wieku, i promocja dobrej jakości życia.
4. Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.
5. Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt.
6. Zagwarantowanie dostępu do wody i kanalizacji dla wszystkich oraz promocja zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.
7. Zagwarantowanie powszechnego dostępu do taniej, niezawodnej, nowoczesnej i zrównoważonej energii.
8. Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich.
9. Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności
10. Ograniczenie nierówności istniejących pomiędzy krajami i wewnątrz krajów.
11. Budowa bezpiecznych, sprzyjających włączeniu społecznemu oraz zrównoważonych miast i osiedli.
12. Zapewnienie zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji.
13. Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom.
14. Zachowanie i zrównoważone gospodarowanie oceanami, morzami oraz zasobami morskimi.
15. Ochrona, odbudowa oraz zrównoważone korzystanie z ekosystemu; zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi; walka z pustynnieniem oraz degradacją ziemi; przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności.
16. Wspieranie pokojowych i włączających wszystkich społeczeństw; powszechne zapewnienie rządów prawa oraz skutecznych instytucji państwowych.
17. Wzmacnianie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 

Realizacja SDGs w Polsce

Poszczególne Cele Zrównoważonego Rozwoju mają prowadzić do bardzo konkretnych wyników. Dlatego ich osiągnięcie będzie uzależnione od mierzenia efektów działań i pozyskiwania wiarygodnych danych. Pomimo stabilnego tempa wzrostu gospodarczego w ostatnich latach, nasz kraj nadal musi się zmierzyć z szeregiem wyzwań społecznych. Np. według celu szczegółowego SDG 1.2. Polska będzie musiała zmniejszyć co najmniej o połowę liczbę osób żyjących w ubóstwie. W 2014 r. wg GUS 2,8 mln ludzi żyło poniżej minimum egzystencji, co stanowiło 7,4 proc. całego naszego społeczeństwa. SDGs kładą też duży nacisk na zmniejszenie poziomu nierówności pomiędzy krajami oraz wewnątrz krajów. W Polsce zasypanie podziału pomiędzy tzw. Polską A i Polską B będzie wyzwaniem. Widać to chociażby po ww. wskaźniku ubóstwa, który na Warmii, Mazurach i w Świętokrzyskiem wynosi powyżej 10 proc., podczas gdy na Śląsku odsetek ten kształtuje się na poziomie 4,7 proc.

Trudnym zadaniem dla naszego kraju będą też cele związane z przestawieniem polskiej gospodarki na bardziej zrównoważony model. Według SDGs powinniśmy do 2030 r. zapewnić powszechny dostęp do taniej, niezawodnej i zrównoważonej energii, wesprzeć zrównoważony przemysł i wprowadzić zrównoważone modele konsumpcji i produkcji. Realizacja tych celów w dużej mierze wiąże się z koniecznością zwiększenia efektywności energetycznej, udziału odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia ilości odpadów czy też wprowadzania ich w obieg zamknięty (circular economy) oraz wdrożenia nowoczesnych niskoemisyjnych technologii produkcji. Choć efektywność energetyczna polskiej gospodarki poprawia się z roku na rok, a energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3 w ciągu ostatnich 10 lat, to wskaźnik ten jest wciąż około 3 razy niższy niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższy niż średnia unijna.

Przeczytaj jak Deloitte wspiera realizację SDGs. Pobierz dokument (w jęz. angielskim)

Większa rola biznesu

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju będzie wymagała ścisłej współpracy państw, biznesu i organizacji pozarządowych. Choć sukces SDGs zależy przede wszystkim od państw, to dużą rolę w finansowaniu zrównoważonego rozwoju będzie musiał też odegrać sektor prywatny. Wiele firm działających w Polsce już od kilku lat wdraża działania, które wspierają zrównoważony rozwój naszej gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Od 2011 r. robią to w ramach projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 (Wizja 2050), którego prace koordynują Ministerstwo Gospodarski, Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wizja 2050 ma zadanie zintegrować biznes wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazać wyzwania w tym obszarze oraz wzmocnić dialog administracji i sektora prywatnego na rzecz realizacji celów rozwojowych Polski. Aktem podsumowującym działania Wizji 2050 jest Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, którą podpisało już 99 polskich firm.

Wszystkie cele wymienione w Deklaracji Wizji 2050 pokrywają się z większością nowych globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Pod tym względem Polska może pochwalić się nowatorskim podejściem do realizacji krajowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spodziewam się, że wraz z oficjalnym przyjęciem SDGs przez ONZ liczba sygnatariuszy Deklaracji Wizji 2050 ponownie wzrośnie. Polskie firmy są coraz bardziej świadome faktu, że włączenie działań na rzecz społeczeństwa, środowiska i gospodarki do strategii biznesowej wynika z coraz większej odpowiedzialności sektora prywatnego za przyszłość. Co ważniejsze, takie podejście przynosi korzyści nie tylko społeczeństwu, ale również samym przedsiębiorstwom, które dzięki podnoszeniu się globalnego poziomu rozwoju społecznego zyskują nowe szanse i możliwości biznesowe.

Więcej nt. SDGs na dedykowanej stronie ONZ

Więcej nt. Wizji 2050 na stronie Ministerstwa Gospodarki

 

Studia podyplomowe CSR

Zapraszamy na studia podyplomowe „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” na Akademii Leona Koźmińskiego, które współprowadzą eksperci Deloitte. Rekrutacja trwa do połowy października.

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu CSR będzie rosło - od 2017 roku, w związku z wejściem w życie Dyrektywy 2014/95/U, bardzo wiele firm będzie musiało raportować dane pozafinansowe.

Więcej informacji o studiach

 

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?